2016-05-24 Įvyko mokyklos tėvų komiteto posėdis

Posėdyje buvo aptarti 2015-2016 m. m. ugdymo(si) proceso rezultatai. Pristatyti 2 klasių mokinių mokymosi pasiekimų diagnostinio vertinimo  ir 4, 6 klasių mokinių standartizuotų testų rezultatai . Direktorė dar kartą supažindino  tėvus (globėjus, rūpintojus ) su Klaipėdos m. savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016-2020 metų bendruoju  planu. Dėkojame visiems tėvams už bendradarbiavimą .

[Best_Wordpress_Gallery id=“22″ gal_title=“2016-05-24″]