Dėl pamokų sutrumpinimo šiltuoju metų laiku

2019 m. birželio 6 d. Nr. V1-25

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos raštu „Dėl ugdymo proceso koregavimo šiltuoju metų laiku“, Lietuvos higienos norma HN 21:2017 “Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“:

t r u m p i n u pamokų laiką iki 30 min. nuo 2019-06-11 iki ugdymo proceso pabaigos.

Direktorė Laima Vaitonienė