Ugdymo proceso organizavimas nuo 2021-05-17

KLAIPĖDOS „SANTARVĖS“ PROGIMNAZIJOS

DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS

      DĖL 1-4 KLASIŲ MOKINIŲ UGDYMO PROCESO VYKDYMO NUOTOLINIU BŪDU

2021 m. gegužės 14 d. Nr. V1-29

Klaipėda

Vadovaudamasi Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-05-14 įsakymo Nr. AD1-609 „Dėl mokinių, besimokančių pagal pradinio ugdymo programą, ugdymo proceso organizavimo Klaipėdos miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose“ 2.2 papunkčiu:

n u r o d a u ugdymo procesą 1–4 klasių mokiniams organizuoti nuotoliniu būdu nuo 2021-05-17.

Direktorė Laima Vaitonienė

Pridedama. Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-05-14 įsakymas Nr. AD1-609 „Dėl mokinių, besimokančių pagal pradinio ugdymo programą, ugdymo proceso organizavimo Klaipėdos miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose”.