Nuostatai

PATVIRTINTA
Klaipėdos miesto savivaldybės
tarybos 2017 m. gegužės 25 d.
sprendimu Nr. T2-110

KLAIPĖDOS „SANTARVĖS“ PROGIMNAZIJOS NUOSTATAI

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Klaipėdos „Santarvės“ progimnazijos nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja Klaipėdos „Santarvės“ progimnazijos (toliau – Progimnazija) teisinę formą, priklausomybę, savininką, savininko teises ir pareigas įgyvendinančią instituciją, buveinę, Progimnazijos grupę, tipą, pagrindinę paskirtį, mokymo kalbą ir mokymo formas, vykdomas programas, veiklos teisinį pagrindą, sritį, rūšis, tikslą, uždavinius, funkcijas, mokymosi pasiekimus įteisinančių dokumentų išdavimą, Progimnazijos teises ir pareigas, veiklos organizavimą ir valdymą, savivaldą, darbuotojų priėmimą į darbą, jų darbo apmokėjimo tvarką ir atestaciją, lėšų šaltinius, jų naudojimo tvarką, finansinės veiklos kontrolę, veiklos priežiūrą, reorganizavimo, likvidavimo, pertvarkymo ar struktūros pertvarkos tvarką.
2. Progimnazijos oficialusis pavadinimas – Klaipėdos „Santarvės“ progimnazija, trumpasis pavadinimas – „Santarvės“ progimnazija. Duomenys apie Progimnaziją, kaip juridinį asmenį, kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190444664.
3. Progimnazija, kaip 23-ioji vidurinė mokykla, įsteigta Klaipėdos miesto darbo žmonių deputatų tarybos Vykdomojo komiteto 1977 m. birželio 3 d. sprendimu Nr. 349. Klaipėdos miesto tarybos 1998 m. gegužės 28 d. sprendimu Nr. 98 jai suteiktas „Santarvės“ pavadinimas, o Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2007 m. kovo 29 d. sprendimu Nr. T2-109 ji pavadinta Klaipėdos „Santarvės“ pagrindine mokykla. Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 30 d. sprendimu Nr. T2-92 mokykla reorganizuota, prie jos prijungiant Klaipėdos Andrejaus Rubliovo pagrindinę mokyklą. Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2017 m. gegužės 25 d. sprendimu Nr. T2-110 pakeistas mokyklos pavadinimas ir ji pavadinta Klaipėdos „Santarvės“ progimnazija.
4. Progimnazijos teisinė forma – biudžetinė įstaiga, priklausomybė – savivaldybės.
5. Progimnazijos savininkė – Klaipėdos miesto savivaldybė, kodas 111100775, Liepų g. 11, 91502 Klaipėda.
6. Progimnazijos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Klaipėdos miesto savivaldybės taryba, kuri sprendžia Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų, Lietuvos Respublikos švietimo ir kituose įstatymuose bei šiuose Nuostatuose jos kompetencijai priskirtus klausimus.
7. Progimnazijos buveinė – Gedminų g. 7, 94222 Klaipėda.
8. Progimnazijos grupė – bendrojo ugdymo mokykla, tipas – progimnazija, pagrindinė paskirtis – progimnazijos tipo progimnazija, kita paskirtis – progimnazijos tipo savitos pedagoginės sistemos mokykla.
9. Progimnazijos mokymo kalba – rusų.
10. Progimnazijoje ugdymas vykdomas grupinio mokymosi forma kasdienio mokymo proceso organizavimo būdu ir pavienio mokymosi forma savarankiško mokymo proceso organizavimo būdu.
11. Progimnazijoje įgyvendinama pradinio ugdymo programa, pagrindinio ugdymo programos pirmoji dalis ir neformaliojo vaikų švietimo programos, taikomi Sporto ir sveikatos ugdymo sampratos, patvirtintos Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. V-1228, elementai.
12. Progimnazijoje išduodami pradinio išsilavinimo ir mokymosi pasiekimų pažymėjimai.
13. Progimnazija yra viešasis juridinis asmuo, turintis antspaudą su valstybės herbu ir savo pavadinimu, atributiką, atsiskaitomąją ir kitas sąskaitas Lietuvos Respublikoje įregistruotuose bankuose. Progimnazija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymais, kitais teisės aktais ir šiais Nuostatais.

II SKYRIUS
PROGIMNAZIJOS VEIKLOS SRITYS IR RŪŠYS, TIKSLAS, UŽDAVINIAI, FUNKCIJOS, MOKYMOSI PASIEKIMUS ĮTEISINANČIŲ DOKUMENTŲ IŠDAVIMAS

14. Progimnazijos veiklos sritis – švietimas.
15. Progimnazijos veiklos rūšys:
15.1. pagrindinė veiklos rūšis – pagrindinis ugdymas, kodas 85.31.10;
15.2. kitos švietimo veiklos rūšys:
15.2.1. pradinis ugdymas, kodas 85.20;
15.2.2. sportinis ir rekreacinis švietimas, kodas 85.51;
15.2.3. kultūrinis švietimas, kodas 85.52;
15.2.4. kitas, niekur kitur nepriskirtas, švietimas, kodas 85.59;
15.2.5. švietimui būdingų paslaugų veikla, kodas 85.60;
15.3. kitos ne švietimo veiklos rūšys:
15.3.1. vaikų poilsio stovyklų veikla, kodas 55.20.20;
15.3.2. kitų maitinimo paslaugų teikimas, kodas 56.29;
15.3.3. nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas, kodas 68.20;
15.3.4. kita žmonių sveikatos priežiūros veikla, kodas 86.90;
15.3.5. bibliotekų ir archyvų veikla, kodas 91.01.
16. Progimnazijos veiklos tikslas – suteikti mokiniams dorinės, sociokultūrinės ir pilietinės brandos pagrindus, bendrąjį raštingumą ir technologinio raštingumo pradmenis, ugdyti mokinių tautinį sąmoningumą, nuostatą sveikai ir saugiai gyventi ir padėti jiems išsiugdyti siekimą apsispręsti, pasirinkti ir mokytis toliau.
17. Progimnazijos veiklos uždaviniai:
17.1. teikti mokiniams kokybišką ugdymą;
17.2. tenkinti mokinių pažinimo, ugdymosi ir saviraiškos poreikius;
17.3. teikti mokiniams reikiamą pagalbą;
17.4. užtikrinti sveiką ir saugią mokymo(si) aplinką.
18. Vykdydama jai pavestus uždavinius Progimnazija:
18.1. vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro patvirtintomis Bendrosiomis programomis, atsižvelgdama į Klaipėdos miesto savivaldybės ir Progimnazijos bendruomenės reikmes, taip pat mokinių poreikius ir interesus, konkretina ir individualizuoja ugdymo turinį;
18.2. racionaliai derina bendrąjį, sporto ir sveikatos ugdymą;
18.3. dalyvauja mokinių ugdymo pasiekimų tyrimuose, patikrinimuose teisės aktų nustatyta tvarka;
18.4. teikia informacinę, psichologinę, socialinę pedagoginę, specialiąją pedagoginę, prireikus specialiąją ir medicinos pagalbą, užtikrina ugdymą karjerai bei minimalios priežiūros priemones;
18.5. įvertina mokinių specialiuosius ugdymosi poreikius ir skiria specialųjį ugdymą teisės aktų nustatyta tvarka;
18.6. sudaro palankias sąlygas veikti mokinių organizacijoms, skatinančioms mokinių tautinį, pilietinį sąmoningumą ir patriotizmą, padedančioms tenkinti sveikos gyvensenos, saviugdos ir saviraiškos poreikius;
18.7. organizuoja tėvų (globėjų, rūpintojų) pageidavimu jų mokamas papildomas paslaugas teisės aktų nustatyta tvarka;
18.8. sudaro sąlygas darbuotojams tobulinti kvalifikaciją, dalytis gerąja patirtimi;
18.9. vykdo žalingų įpročių prevenciją, draudžia Progimnazijoje ir jos teritorijoje turėti, vartoti energinius gėrimus, tabaką, alkoholį ir kitas psichiką veikiančias medžiagas, prekiauti jomis, platinti šia tema nelegalią literatūrą, spaudinius bei riboja pašalinių asmenų patekimą į Progimnaziją;
18.10. kuria ugdymo turiniui įgyvendinti reikiamą materialinę bazę ir edukacines aplinkas;
18.11. organizuoja Progimnazijoje mokinių maitinimą ir vežiojimą teisės aktų nustatyta tvarka;
18.12. atlieka kitas teisės aktų nustatytas funkcijas.
19. Mokymosi pasiekimus įteisinantys dokumentai mokiniams išduodami Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka.

III SKYRIUS
PROGIMNAZIJOS TEISĖS IR PAREIGOS

20. Progimnazija, įgyvendindama jai pavestus tikslą ir uždavinius, atlikdama jai priskirtas funkcijas, turi teisę teisės aktų nustatyta tvarka:
20.1. parinkti ugdymo(si) metodus, formas ir būdus;
20.2. kurti naujus ugdymo ir ugdymo(si) modelius;
20.3. bendradarbiauti su savo veiklai įtakos turinčiais fiziniais ir juridiniais asmenimis;
20.4. vykdyti miesto, šalies ir tarptautinius švietimo projektus;
20.5. stoti ir jungtis į asociacijas, dalyvauti jų veikloje;
20.6. gauti paramą ir naudotis kitomis teisėmis, neprieštaraujančiomis Lietuvos Respublikos įstatymams ir kitiems teisės aktams.
21. Progimnazija privalo užtikrinti geros kokybės švietimą, mokymo sutarties sudarymą ir sutartų įsipareigojimų vykdymą, atvirumą vietos bendruomenei, garantuoti sveiką, saugią, užkertančią kelią smurto, prievartos apraiškoms ir žalingiems įpročiams ugdymo aplinką.

IV SKYRIUS
PROGIMNAZIJOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR VALDYMAS

22. Progimnazijos veikla organizuojama pagal Progimnazijos strateginį, metinį veiklos, mokslo metų ugdymo planus, patvirtintus teisės aktų nustatyta tvarka.
23. Progimnazijai vadovauja direktorius. Jo pareigybės aprašymas tvirtinamas, jis konkurso būdu į pareigas skiriamas ir iš jų atleidžiamas teisės aktų nustatyta tvarka.
24. Progimnazijos direktorius pavaldus ir atskaitingas Klaipėdos miesto savivaldybės tarybai ar jos įgaliotai institucijai.
25. Direktorius:
25.1. organizuoja Progimnazijos darbą, kad būtų įgyvendintas Progimnazijos tikslas ir atliekamos nustatytos funkcijos;
25.2. vadovauja Progimnazijos strateginio plano, metinio veiklos plano, mokslo metų ugdymo plano ir švietimo programų rengimui, jas tvirtina, vadovauja jų vykdymui;
25.3. tvirtina Progimnazijos struktūrą teisės aktų nustatyta tvarka;
25.4. skiria ir atleidžia darbuotojus, tvirtina jų pareigybių aprašymus, pareigybių sąrašą, neviršydamas nustatyto didžiausio leistino pareigybių skaičiaus, atlieka kitas su darbo santykiais susijusias funkcijas teisės aktų nustatyta tvarka;
25.5. priima mokinius ir sudaro mokymo sutartis Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos nustatyta tvarka;
25.6. suderinęs su Progimnazijos taryba, tvirtina Progimnazijos vidaus ir darbo tvarką reglamentuojančius dokumentus, kuriuose nustatomos mokinių ir darbuotojų teisės, pareigos, atsakomybė, bendruomenės narių elgesio ir etikos normos;
25.7. organizuoja ir vykdo mokinių pasiekimų tyrimus, patikrinimus Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka;
25.8. analizuoja Progimnazijos veiklos ir valdymo išteklių būklę, užtikrina jų optimalų valdymą ir naudojimą;
25.9. organizuoja Progimnazijos veiklos kokybės įsivertinimą, išorinį vertinimą;
25.10. leidžia įsakymus, juos keičia, sustabdo ar panaikina ir kontroliuoja jų vykdymą;
25.11. sudaro teisės aktų nustatytas komisijas, darbo grupes;
25.12. organizuoja pedagoginių darbuotojų metodinę veiklą, atestaciją Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka;
25.13. sudaro Progimnazijos vardu sutartis;
25.14. organizuoja Progimnazijos dokumentų saugojimą ir valdymą;
25.15. valdo, naudoja Progimnazijos turtą, lėšas ir jomis disponuoja teisės aktų nustatyta tvarka, vadovaudamasis visuomenės naudos, efektyvumo, racionalumo, viešosios teisės principais;
25.16. inicijuoja Progimnazijos savivaldos institucijų sudarymą ir skatina jų veiklą;
25.17. kartu su Progimnazijos taryba sprendžia, ar leisti ant Progimnazijos pastatų ar Progimnazijos teritorijoje statyti judriojo (mobiliojo) ryšio stotis teisės aktų nustatyta tvarka;
25.18. bendradarbiauja su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), švietimo pagalbos, teritorinėmis policijos, socialinių paslaugų, sveikatos ir kitomis institucijomis, dirbančiomis vaiko teisių apsaugos srityje;
25.19. atstovauja Progimnazijai kitose institucijose;
25.20. dalį savo funkcijų teisės aktų nustatyta tvarka gali pavesti atlikti pavaduotojams;
25.21. vykdo kitas teisės aktuose ir pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas.
26. Progimnazijos direktorius atsako už:
26.1. Progimnazijos veiklą ir jos rezultatus;
26.2. Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų, šių Nuostatų laikymąsi, tinkamą funkcijų atlikimą;
26.3. demokratinį Progimnazijos valdymą, skaidriai priimamus sprendimus, bendruomenės narių informavimą, personalo kvalifikacijos tobulinimą, sveiką ir saugią Progimnazijos aplinką;
26.4. asmens duomenų teisinę apsaugą, teikiamų ataskaitų rinkinių ir statistinių ataskaitų teisingumą;
26.5. veiksmingą vaiko minimalios priežiūros priemonių įgyvendinimą.
27. Progimnazijos valdyme dalyvauja direktoriaus pavaduotojai, kurie:
27.1. dalyvauja priimant strateginius sprendimus dėl Progimnazijos veiklos plėtros;
27.2. teikia siūlymus dėl Progimnazijos metinio veiklos, mokslo metų ugdymo planų sudarymo, Progimnazijos struktūros, šių Nuostatų pakeitimų;
27.3. tiesiogiai vadovauja kitoms jų kompetencijai priskirtoms veiklos sritims.
28. Progimnazijos metodinei veiklai organizuoti sudaromos metodinės grupės ir metodinė taryba.
29. Metodinės grupės sudaromos pagal ugdymo sritis.
30. Metodinei grupei vadovauja atviru balsavimu grupės narių dvejiems metams išrinktas pirmininkas, kuris organizuoja posėdžius ir apie posėdžio laiką, svarstyti parengtus klausimus narius informuoja ne vėliau kaip prieš 3 dienas iki posėdžio pradžios. Posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip du trečdaliai narių.
31. Nutarimai priimami metodinės grupės posėdyje dalyvaujančių narių balsų dauguma. Jeigu balsai pasiskirsto po lygiai, lemia pirmininko balsas. Jeigu pirmininkas posėdyje nedalyvauja, o balsai pasiskirsto po lygiai, laikoma, kad nutarimas nepriimtas. Nutarimai yra teisėti, jei neprieštarauja teisės aktams. Norminio pobūdžio nutarimai gali būti įforminami Progimnazijos direktoriaus įsakymu.
32. Metodinės grupės pirmininkas už savo veiklą vieną kartą per metus atsiskaito jį rinkusiems metodinės grupės nariams.
33. Metodinė grupė:
33.1. derina ugdymo srities, dalyko, toje pačioje klasėje dirbančių mokytojų ugdymo planavimą, ugdymo procesą, vertinimą, vadovėlių ir mokymo priemonių pasirinkimą;
33.2. aptaria naujus dokumentus, metodikų naujoves, dalykų integraciją, mokytojų sukauptą patyrimą;
33.3. tariasi dėl mokomųjų dalykų planų rengimo principų ir tvarkos, mokomųjų dalykų, jų modulių pasiūlos;
33.4. nagrinėja ugdymo sėkmingumą, mokinių pasiekimus, pedagogines problemas, dalijasi gerąja patirtimi;
33.5. dalyvauja diagnozuojant mokinių pasiekimus;
33.6. keičiasi informacija ir bendradarbiauja su kitomis metodinėmis grupėmis;
33.7. analizuoja kvalifikacijos tobulinimo renginių kokybę;
33.8. teikia siūlymus metodinei tarybai dėl ugdymo turinio formavimo ir ugdymo organizavimo gerinimo.
34. Metodinę tarybą sudaro metodinių grupių pirmininkai.
35. Metodinei tarybai vadovauja dvejiems metams atviru balsavimu mokytojų taryboje išrinktas pirmininkas.
36. Metodinės tarybos posėdžius šaukia metodinės tarybos pirmininkas. Apie posėdžio laiką ir svarstyti parengtus klausimus pirmininkas informuoja narius ne vėliau kaip prieš 3 dienas iki posėdžio pradžios. Posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip du trečdaliai narių.
37. Nutarimai priimami metodinės tarybos posėdyje dalyvaujančių narių balsų dauguma. Jeigu balsai pasiskirsto po lygiai, lemia pirmininko balsas. Jeigu pirmininkas posėdyje nedalyvauja, o balsai pasiskirsto po lygiai, laikoma, kad nutarimas nepriimtas. Nutarimai yra teisėti, jei neprieštarauja teisės aktams. Norminio pobūdžio nutarimai gali būti įforminami Progimnazijos direktoriaus įsakymu.
38. Metodinės tarybos nario įgaliojimai nutrūksta, kai pasibaigia įgaliojimo laikas, kai jis nebegali eiti savo pareigų dėl sveikatos būklės, atsistatydina, pripažįstamas neveiksniu arba kai jo elgesys nesuderinamas su metodinės tarybos nario pareigomis.
39. Metodinės tarybos nariai už savo veiklą vieną kartą per metus atsiskaito mokytojų tarybai.
40. Metodinė taryba:
40.1. dalyvauja ir teikia siūlymus, planuojant ugdymo turinį, ugdymo proceso aprūpinimą, ugdymo kokybę ir inovacijų diegimą, nustatant mokytojų metodinės veiklos prioritetus;
40.2. koordinuoja Progimnazijoje veikiančių metodinių grupių veiklą, siekdama ugdymo dermės, tęstinumo ir kokybės užtikrinimo;
40.3. aptaria Progimnazijos mokytojų kvalifikacijos tobulinimo poreikius, nustato jos prioritetus;
40.4. inicijuoja mokytojų bendradarbiavimą, gerosios pedagoginės patirties sklaidą, bendradarbiavimą su mokytojų asociacijomis, kitomis nevyriausybinėmis organizacijomis, švietimo pagalbos įstaigomis;
40.5. vertina mokytojų metodinius darbus ir praktinę veiklą.
41. Ugdymo turinio formavimo ir ugdymo proceso organizavimo klausimais Progimnazijos direktorius gali organizuoti švietimo pagalbos specialistų, kurių veikla susijusi su nagrinėjamu klausimu, pasitarimus.
42. Darbo tarybos, profesinės sąjungos veiklą Progimnazijoje reglamentuoja įstatymai.

V SKYRIUS
PROGIMNAZIJOS SAVIVALDA

43. Progimnazijos taryba (toliau – Taryba) yra aukščiausia Progimnazijos savivaldos institucija, renkama dvejiems metams. Taryba telkia Progimnazijos mokinius, mokytojus, tėvus (globėjus, rūpintojus), vietos bendruomenę demokratiniam Progimnazijos valdymui, padeda spręsti Progimnazijai aktualius klausimus, atstovauti direktoriui teisėtiems Progimnazijos interesams.
44. Tarybą sudaro 9 nariai: tris tėvus (globėjus, rūpintojus) deleguoja tėvų taryba, tris mokytojus – mokytojų taryba, tris 6–8 klasių mokinius – mokinių taryba.
45. Tarybos pirmininkas, jo pavaduotojas ir sekretorius renkami atviru balsavimu pirmame Tarybos posėdyje. Progimnazijos direktorius negali būti Tarybos pirmininkas.
46. Posėdžius šaukia Tarybos pirmininkas. Apie posėdžio laiką ir svarstyti parengtus klausimus pirmininkas informuoja narius ne vėliau kaip prieš 3 dienas iki posėdžio pradžios. Posėdžiai kviečiami ne rečiau kaip du kartus per metus. Prireikus gali būti sušauktas neeilinis posėdis. Tarybos posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip du trečdaliai narių. Į posėdžius gali būti kviečiami Progimnazijos rėmėjai, socialiniai partneriai ar kiti asmenys.
47. Nutarimai priimami Tarybos posėdyje dalyvaujančių narių balsų dauguma. Jeigu balsai pasiskirsto po lygiai, lemia pirmininko balsas. Jeigu pirmininkas posėdyje nedalyvauja, o balsai pasiskirsto po lygiai, laikoma, kad nutarimas nepriimtas. Nutarimai yra teisėti, jei neprieštarauja teisės aktams. Norminio pobūdžio nutarimai gali būti įforminami Progimnazijos direktoriaus įsakymu.
48. Tarybos nario įgaliojimai nutrūksta, kai pasibaigia įgaliojimo laikas, kai jis nebegali eiti savo pareigų dėl sveikatos būklės, atsistatydina, pripažįstamas neveiksniu arba kai jo elgesys nesuderinamas su Tarybos nario pareigomis.
49. Tarybos nariai už savo veiklą vieną kartą per metus atsiskaito juos rinkusiems Progimnazijos bendruomenės nariams.
50. Taryba:
50.1. teikia siūlymus dėl Progimnazijos strateginių tikslų, uždavinių ir jų įgyvendinimo priemonių;
50.2. pritaria Progimnazijos strateginiam, metinės veiklos planams, darbo ir vidaus tvarkos taisyklėms, kitiems Progimnazijos veiklą reglamentuojantiems dokumentams, teikiamiems Progimnazijos direktoriaus;
50.3. teikia siūlymus Progimnazijos direktoriui dėl šių Nuostatų pakeitimo, Progimnazijos struktūros tobulinimo;
50.4. išklauso Progimnazijos metines veiklos ataskaitas ir teikia siūlymus Progimnazijos direktoriui dėl veiklos tobulinimo, saugių ugdymo(si) ir darbo sąlygų sudarymo;
50.5. teikia siūlymus Klaipėdos miesto savivaldybės tarybai ar jos įgaliotai institucijai, Progimnazijos direktoriui dėl materialinio aprūpinimo ir lėšų panaudojimo;
50.6. svarsto Progimnazijos savivaldos institucijų ar bendruomenės narių iniciatyvas ir teikia siūlymus Progimnazijos direktoriui;
50.7. deleguoja atstovus į Progimnazijos mokytojų atestacijos ir viešo konkurso laisvai Progimnazijos direktoriaus vietai užimti komisijas, teikia siūlymus, atestuojant Progimnazijos direktorių, jo pavaduotojus;
50.8. priima nutarimus kitais, teisės aktų nustatytais ar Progimnazijos direktoriaus teikiamais, klausimais.
51. Mokytojų taryba – nuolat veikianti Progimnazijos savivaldos institucija mokytojų profesiniams ir bendriesiems ugdymo klausimams spręsti. Ją sudaro Progimnazijos direktorius, direktoriaus pavaduotojai ugdymui, visi Progimnazijoje dirbantys mokytojai ir kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys asmenys.
52. Mokytojų tarybai vadovauja Progimnazijos direktorius.
53. Mokytojų tarybos nariai atviru balsavimu vieniems metams renka mokytojų tarybos sekretorių.
54. Mokytojų tarybos posėdžiai organizuojami prasidedant ir baigiantis mokslo metams, taip pat ne rečiau kaip vieną kartą per pusmetį. Prireikus gali būti sušauktas neeilinis mokytojų tarybos posėdis. Posėdžius šaukia mokytojų tarybos pirmininkas. Apie posėdžio laiką ir svarstyti parengtus klausimus pirmininkas informuoja narius ne vėliau kaip prieš 3 dienas iki posėdžio pradžios. Posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip du trečdaliai tą dieną dirbančių mokytojų tarybos narių. Pagal poreikį į posėdžius gali būti kviečiami kitų savivaldos institucijų atstovai.
55. Nutarimai priimami mokytojų tarybos posėdyje dalyvaujančių narių balsų dauguma. Jeigu balsai pasiskirsto po lygiai, lemia pirmininko balsas. Jeigu pirmininkas posėdyje nedalyvauja, o balsai pasiskirsto po lygiai, laikoma, kad nutarimas nepriimtas. Nutarimai yra teisėti, jei neprieštarauja teisės aktams. Norminio pobūdžio nutarimai gali būti įforminami Progimnazijos direktoriaus įsakymu.
56. Mokytojų tarybos pirmininkas už savo veiklą vieną kartą per metus atsiskaito mokytojų tarybos nariams.
57. Mokytojų taryba:
57.1. svarsto bendrųjų ugdymo programų įgyvendinimą, optimalų ugdymo sąlygų sudarymą, ugdymo turinio atnaujinimą, mokinių ugdymosi rezultatus, pedagoginės veiklos tobulinimo būdus;
57.2. teikia siūlymus dėl Progimnazijos metinio veiklos, ugdymo planų įgyvendinimo, mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo, informacijos kaupimo ir panaudojimo tobulinimo;
57.3. analizuoja mokinių sveikatos, socialinės paramos, mokymosi, prevencinės veiklos, poilsio, mitybos, saugos klausimus;
57.4. deleguoja atstovus į Tarybą, mokytojų atestacijos komisiją;
57.5. priima nutarimus kitais, teisės aktų nustatytais ar Progimnazijos direktoriaus teikiamais, klausimais.
58. Progimnazijoje veikia mokinių savivaldos institucijos – mokinių komitetai klasėse ir mokinių taryba.
59. Mokinių komitetą sudaro 3–5 nariai, išrinkti atviru balsavimu klasės mokinių susirinkime vieniems metams.
60. Mokinių komitetui vadovauja pirmininkas, kurį mokinių komiteto nariai atviru balsavimu renka pirmame posėdyje.
61. Mokinių komiteto posėdžius šaukia pirmininkas, kuris apie posėdžio laiką ir svarstyti parengtus klausimus informuoja narius ne vėliau kaip prieš 3 dienas iki posėdžio pradžios. Posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip du trečdaliai mokinių komiteto narių.
62. Nutarimai priimami mokinių komiteto posėdyje dalyvaujančių balsų dauguma ir yra teisėti, jei neprieštarauja teisės aktams. Jeigu balsai pasiskirsto po lygiai, lemia pirmininko balsas. Jeigu pirmininkas posėdyje nedalyvauja, o balsai pasiskirsto po lygiai, laikoma, kad nutarimas nepriimtas.
63. Mokinių komiteto nario įgaliojimai nutrūksta, kai pasibaigia įgaliojimo laikas, kai jis nebegali eiti savo pareigų dėl sveikatos būklės, atsistatydina, pripažįstamas neveiksniu arba kai jo elgesys nesuderinamas su mokinių komiteto nario pareigomis.
64. Mokinių komiteto nariai už savo veiklą vieną kartą per metus atsiskaito juos rinkusiam klasės mokinių susirinkimui.
65. Mokinių komitetas:
65.1. planuoja ir organizuoja klasės mokinių nepamokinę veiklą;
65.2. rūpinasi drausmės ir tvarkos palaikymu klasėje, mokinių lankomumu;
65.3. svarsto klasės vadovo teikiamus klausimus.
66. Mokinių taryba – aukščiausia mokinių savivaldos institucija, renkama vieniems metams.
67. Mokinių tarybą sudaro 6–8 klasių mokinių susirinkimų deleguoti atstovai (iš kiekvienos klasės po vieną), išrinkti atviru balsavimu.
68. Mokinių tarybos pirmininką ir pavaduotoją renka mokinių tarybos nariai atviru balsavimu pirmame posėdyje.
69. Mokinių tarybos posėdžius šaukia pirmininkas. Apie posėdžio laiką ir svarstyti parengtus klausimus pirmininkas informuoja narius ne vėliau kaip prieš 3 dienas iki posėdžio pradžios. Posėdžiai organizuojami ne rečiau kaip du kartus per metus. Prireikus gali būti sušauktas neeilinis mokinių tarybos posėdis.
70. Mokinių tarybos posėdis ir jame priimti nutarimai yra teisėti, jeigu posėdyje dalyvauja ne mažiau kaip du trečdaliai narių ir neprieštarauja teisės aktams. Nutarimai priimami dalyvaujančiųjų balsų dauguma. Jeigu balsai pasiskirsto po lygiai, lemia mokinių tarybos pirmininko balsas. Jeigu pirmininkas posėdyje nedalyvauja, o balsai pasiskirsto po lygiai, laikoma, kad nutarimas nepriimtas.
71. Mokinių tarybos nario įgaliojimai nutrūksta, kai pasibaigia įgaliojimo laikas, kai jis nebegali eiti savo pareigų dėl sveikatos būklės, atsistatydina, pripažįstamas neveiksniu arba kai jo elgesys nesuderinamas su mokinių tarybos nario pareigomis.
72. Mokinių tarybos nariai už savo veiklą vieną kartą per metus atsiskaito juos rinkusiam klasės mokinių susirinkimui.
73. Mokinių taryba:
73.1. padeda organizuoti Progimnazijos renginius, akcijas, vykdyti prevencines programas;
73.2. teikia siūlymus dėl ugdymo organizavimo, neformaliojo švietimo programų plėtros, socialinės veiklos;
73.3. organizuoja savanorių judėjimą;
73.4. atstovauja mokinių interesams Taryboje bei kitose savivaldos institucijose, tarpininkauja ginant mokinių teises Progimnazijoje;
73.5. rūpinasi drausmės ir tvarkos palaikymu Progimnazijoje;
73.6. dalyvauja rengiant Progimnazijos veiklą reglamentuojančius dokumentus;
73.7. svarsto Progimnazijos direktoriaus ar kuruojančio direktoriaus pavaduotojo teikiamus klausimus.
74. Progimnazijoje veikia tėvų (globėjų, rūpintojų) savivaldos institucijos – tėvų komitetai klasėse ir tėvų taryba.
75. Tėvų komitetą sudaro 3–5 nariai, išrinkti vieniems metams atviru balsavimu klasės tėvų (globėjų, rūpintojų) susirinkimo dauguma.
76. Tėvų komiteto nariai atviru balsavimu pirmame posėdyje renka pirmininką, kuris šaukia posėdžius ir apie jų laiką, svarstyti parengtus klausimus informuoja narius ne vėliau kaip prieš 3 dienas iki posėdžio pradžios.
77. Tėvų komiteto posėdis ir jame priimti nutarimai yra teisėti, jeigu posėdyje dalyvauja ne mažiau kaip du trečdaliai narių ir neprieštarauja teisės aktams. Nutarimai priimami dalyvaujančiųjų balsų dauguma. Jeigu balsai pasiskirsto po lygiai, lemia pirmininko balsas. Jeigu pirmininkas posėdyje nedalyvauja, o balsai pasiskirsto po lygiai, laikoma, kad nutarimas nepriimtas.
78. Tėvų komiteto nario įgaliojimai nutrūksta, kai pasibaigia įgaliojimo laikas, kai jis nebegali eiti savo pareigų dėl sveikatos būklės, atsistatydina, pripažįstamas neveiksniu arba kai jo elgesys nesuderinamas su tėvų komiteto nario pareigomis.
79. Tėvų komiteto nariai už savo veiklą vieną kartą per metus atsiskaito juos rinkusiam klasės tėvų (globėjų, rūpintojų) susirinkimui.
80. Tėvų komitetas:
80.1. aptaria su klasės vadovu klasės mokinių lankomumo, elgesio ir pažangumo, saugumo, maitinimo, informacijos gavimo apie juos klausimus;
80.2. padeda organizuoti klasės renginius, išvykas, kurti edukacines aplinkas, vykdyti ugdymą karjerai;
80.3. inicijuoja paramos Progimnazijai teikimą;
80.4. teikia siūlymus tėvų tarybai ir Progimnazijos direktoriui.
81. Tėvų taryba – aukščiausia tėvų (globėjų, rūpintojų) savivaldos institucija, renkama vieniems metams. Ją sudaro 1–8 klasių tėvų komitetų pirmininkai.
82. Tėvų tarybos nariai atviru balsavimu pirmame posėdyje renka pirmininką ir pavaduotoją.
83. Tėvų tarybos posėdžiai organizuojami ne rečiau kaip du kartus per mokslo metus. Posėdžius šaukia pirmininkas. Apie posėdžio laiką ir svarstyti parengtus klausimus tėvų tarybos pirmininkas informuoja narius ne vėliau kaip prieš 3 dienas iki posėdžio pradžios. Posėdis ir jame priimti nutarimai yra teisėti, jeigu posėdyje dalyvauja ne mažiau kaip du trečdaliai narių ir jie neprieštarauja teisės aktams.
84. Nutarimai priimami dalyvaujančiųjų balsų dauguma. Jeigu balsai pasiskirsto po lygiai, lemia pirmininko balsas. Jeigu pirmininkas posėdyje nedalyvauja, o balsai pasiskirsto po lygiai, laikoma, kad nutarimas nepriimtas.
85. Tėvų tarybos nario įgaliojimai nutrūksta, kai pasibaigia įgaliojimo laikas, kai jis nebegali eiti savo pareigų dėl sveikatos būklės, atsistatydina, pripažįstamas neveiksniu arba kai jo elgesys nesuderinamas su tėvų tarybos nario pareigomis.
86. Tėvų tarybos nariai už savo veiklą vieną kartą per metus atsiskaito juos rinkusiam klasės tėvų (globėjų, rūpintojų) susirinkimui.
87. Tėvų taryba:
87.1. teikia siūlymus ugdymo proceso organizavimo ir kitais ugdymo kokybės gerinimo klausimais;
87.2. analizuoja Progimnazijos lėšų panaudojimo tikslingumą;
87.3. deleguoja atstovus į Tarybą;
87.4. nagrinėja tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymus, skundus ir teikia siūlymus, sprendžiant iškilusias problemas;
87.5. dalyvauja tėvų (globėjų, rūpintojų) diskusijose, Progimnazijos renginiuose;
87.6. svarsto Progimnazijos direktoriaus, jo pavaduotojų teikiamus klausimus.
88. Progimnazijoje gali steigtis ir kitos savivaldos institucijos, bendruomenės nariai gali burtis į įvairių interesų grupių (mokinių, mokytojų ir kitų Progimnazijos darbuotojų, tėvų (globėjų, rūpintojų)) asociacijas, organizacijas, sąjungas, vykdančias jų veiklos nuostatuose (įstatuose) numatytus uždavinius ir funkcijas.

VI SKYRIUS
DARBUOTOJŲ PRIĖMIMAS Į DARBĄ, JŲ DARBO APMOKĖJIMO TVARKA IR ATESTACIJA

89. Darbuotojai į darbą Progimnazijoje priimami ir atleidžiami iš jo Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
90. Progimnazijos darbuotojams už darbą mokama Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
91. Progimnazijos direktorius, jo pavaduotojai ugdymui, mokytojai ir švietimo pagalbos specialistai atestuojasi ir kvalifikaciją tobulina Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka.

VII SKYRIUS
PROGIMNAZIJOS TURTAS, LĖŠOS, JŲ NAUDOJIMO TVARKA, FINANSINĖS VEIKLOS KONTROLĖ IR PROGIMNAZIJOS VEIKLOS PRIEŽIŪRA

92. Progimnazija valdo patikėjimo teise perduotą savivaldybės turtą, naudoja ir disponuoja juo įstatymų ir Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos nustatyta tvarka.
93. Progimnazijos lėšos:
93.1. valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų savivaldybės biudžetui skirtos lėšos ir Klaipėdos miesto savivaldybės biudžeto lėšos, skiriamos pagal patvirtintas sąmatas;
93.2. pajamos už teikiamas paslaugas;
93.3. fondų, organizacijų, kitų juridinių ir fizinių asmenų dovanotos ar kitaip teisėtais būdais perduotos lėšos, tikslinės paskirties lėšos pagal pavedimus;
93.4. kitos teisėtu būdu įgytos lėšos.
94. Progimnazijos lėšos ir turtas valdomas, naudojamas ir juo disponuojama rūpestingai, siekiant užtikrinti visuomenės interesų tenkinimą, maksimalią naudą visuomenei. Turtas tausojamas, nešvaistomas ir racionaliai tvarkomas. Lėšos naudojamos teisės aktų nustatyta tvarka.
95. Progimnazija buhalterinę apskaitą organizuoja ir finansinę atskaitomybę tvarko teisės aktų nustatyta tvarka.
10
96. Progimnazijos finansinė veikla kontroliuojama teisės aktų nustatyta tvarka.
97. Progimnazijos veiklos priežiūrą atlieka Klaipėdos miesto savivaldybės administracija teisės aktų nustatyta tvarka, prireikus pasitelkdama išorinius vertintojus.

VIII SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

98. Progimnazija turi interneto svetainę, kurioje skelbiami vieši pranešimai ir informacija visuomenei apie Progimnazijos veiklą teisės aktų nustatyta tvarka.
99. Šie Nuostatai keičiami Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos ar jos įgaliotos institucijos, Progimnazijos direktoriaus ar Tarybos iniciatyva. Šiuos Nuostatus, jo pakeitimus tvirtina Klaipėdos miesto savivaldybės taryba ar jos įgaliota institucija.
100. Progimnazijos buveinė keičiama, Progimnazijos filialai steigiami ir jų veikla nutraukiama Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimu.
101. Progimnazija reorganizuojama, pertvarkoma, likviduojama ar vykdoma Progimnazijos struktūros pertvarka teisės aktų nustatyta tvarka.

Direktorė
Laima Vaitonienė

SUDERINTA
Įstaigos tarybos posėdžio
2017 m. gegužės 12 d.
protokoliniu nutarimu
(protokolas Nr. V3-4)