Veiklos kokybės įsivertinimas

Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo paskirtis – mokyklos veiklos gerinimas atrandant ir patvirtinant mokinių ugdymo ir ugdymo(si) sėkmes ir nustatant tobulintinas sritis, priimant bendrus sprendimus dėl būtinų veiksmų, siekiant bendrai sutartos mokinių mokymo(si) kokybės. Įsivertinimas yra mokyklos bendruomenės refleksija: problemų apmąstymas, įrodymų rinkimas (tyrimas) ir dialogas vertinant bei interpretuojant įrodymus. Įsivertinimas padeda mokyklos personalui apmąstyti (reflektuoti) ir pagrįsti savo veiklą, mokyklos bendruomenei susikalbėti ir susitelkti siekiant nuolatinio tobulinimo

Komisija:

  • Pirmininkė – Tatjana Slabenkienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

Nariai:

  • Irina Patiuka, pradinio ugdymo mokytoja;
  • Larisa Galkina, informacinių technologijų mokytoja;
  • Marina Morozova, matematikos mokytoja;
  • Natalija Jančenka, fizinio ugdymo mokytoja;
  • Svetlana Kostiuk, gimtosios (rusų) kalbos mokytoja;
  • Liubov Kuntyš, anglų kalbos mokytoja.

Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo tikslas:

  • Kurti mokyklą kaip nuolat besimokančią organizaciją, kurios nariai kartu aptaria savo veiklos kokybę, susitaria dėl jos tobulinimo krypčių bei būdų ir siekia juos įgyvendinti.

Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo rezultatas

Mokyklos pažanga: