Metodinė taryba

Metodinės tarybos veikla:

  • dalyvauja ir teikia siūlymus, planuojant ugdymo turinį, ugdymo proceso aprūpinimą, ugdymo kokybę ir inovacijų diegimą, nustatant mokytojų metodinės veiklos prioritetus;
  • koordinuoja mokykloje veikiančių metodinių grupių veiklą, siekdama ugdymo dermės, tęstinumo ir kokybės užtikrinimo;
  • aptaria Mokyklos mokytojų kvalifikacijos tobulinimo poreikius, nustato jos prioritetus;
  • inicijuoja mokytojų bendradarbiavimą, gerosios pedagoginės patirties sklaidą, bendradarbiavimą su mokytojų asociacijomis, kitomis nevyriausybinėmis organizacijomis, švietimo pagalbos įstaigomis ir kt.;
  • vertina mokytojų metodinius darbus ir mokytojų praktinę veiklą.

Pirmininkė – Tatjana Slebenkienė, direktoriaus pavaduota ugdymui, anglų kalbos mokytoja ekspertė.
Nariai:

Agnė Nagreckienė – anglų kalbos mokytoja metodininkė, užsienio (anglų) kalbos metodinės grupės pirmininkė;
Larisa Kovaliova – pradinio ugdymo mokytoja metodininkė, pradinio ugdymo mokytojų metodinės grupės pirmininkė;
Svetlana Kostiuk – rusų kalbos mokytoja ekspertė, gimtosios (rusų) kalbos mokytojų metodinės grupės pirmininkė;
Larisa Galkina – informacinių technologijų mokytoja metodininkė, tiksliųjų mokslų mokytojų metodinės grupės pirmininkė;
Daiva Nutautienė – lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja , lietuvių (valstybinės) kalbos mokytojų metodinės grupės pirmininkė;
Marina Motiejauskienė – dailės mokytoja ekspertė, istorijos vyresnioji mokytoja, dorinio ugdymo, muzikos, dailės, kūno kultūros, šokio, technologijų mokytojų metodinės grupės „Harmonija“ pirmininkė;
Jelena Filipova – geografijos mokytoja metodininkė, gamtos ir socialinių mokslų mokytojų metodinės grupės pirmininkė;
Natalja Bovina – matematikos mokytoja metodininkė, klasių vadovų metodinės grupės pirmininkė.