Klasių tėvų komitetai

Mokykloje veikia tėvų (globėjų, rūpintojų) savivaldos institucijos – tėvų komitetai klasėse ir tėvų taryba.
Tėvų komitetą klasėje sudaro 3–5 nariai, išrinkti vieniems metams atviru balsavimu klasės tėvų (globėjų, rūpintojų) susirinkimo dauguma.
Tėvų komiteto nariai atviru balsavimu renka pirmininką.

Tėvų komiteto veikla:

  • aptaria su klasės vadovu klasės mokinių lankomumo, elgesio ir pažangumo, saugumo, maitinimo, informacijos gavimo apie juos klausimus;
  • padeda organizuoti klasės renginius, išvykas, kurti edukacines aplinkas, vykdyti ugdymą karjerai;
  • inicijuoja paramos mokyklai teikimą;
  • teikia siūlymus tėvų tarybai ir mokyklos direktoriui.