Progimnazijos taryba

Progimnazijos taryba (toliau – Taryba) yra aukščiausia mokyklos savivaldos institucija, renkama dvejiems metams. Taryba telkia progimnazijos mokinius, mokytojus, tėvus ar kitus teisėtus mokinio atstovus, vietos bendruomenę demokratiniam progimnazijos valdymui, padeda spręsti progimnazijos aktualius klausimus, atstovauti direktoriui teisėtiems mokyklos interesams.

Progimnazijos tarybos veikla:

 • teikia siūlymus dėl mokyklos strateginių tikslų, uždavinių ir jų įgyvendinimo priemonių;
 • pritaria progimnazijos metinės veiklos planams, darbo ir vidaus tvarkos taisyklėms, kitiems progimnazijos veiklą reglamentuojantiems dokumentams, teikiamiems progimnazijos direktoriaus;
 • teikia siūlymus progimnazijos direktoriui dėl progimnazijos Nuostatų pakeitimo ar papildymo, mokyklos struktūros tobulinimo;
 • išklauso progimnazijos metines veiklos ataskaitas ir teikia siūlymus progimnazijos direktoriui dėl veiklos tobulinimo, saugių ugdymo(si) ir darbo sąlygų sudarymo;
 • teikia siūlymus Klaipėdos miesto savivaldybės tarybai ar jos įgaliotai institucijai, progimnazijos direktoriui dėl materialinio aprūpinimo, lėšų panaudojimo;
 • svarsto progimnazijos pedagogų, tėvų, mokinių savivaldos institucijų ar bendruomenės narių iniciatyvas ir teikia siūlymus progimnazijos direktoriui;
 • deleguoja atstovus į mokytojų atestacijos ir viešo konkurso laisvai mokyklos direktoriaus vietai užimti komisijas, teikia siūlymus, atestuojant progimnazijos direktorių, jo pavaduotojus;
 • priima nutarimus kitais, teisės aktų nustatytais ar progimnazijos direktoriaus teikiamais, klausimais.

Jelena Poletajeva, muzikos mokytoja metodininkė, progimnazijos tarybos pirmininkė.

Nariai:

 • Svetlana Kuznecova, pradinių klasių mokytoja metodininkė;
 • Olesia Lukaševičienė, socialinė pedagogė metodininkė;
 • Jelena Jespenkova, tėvų atstovė;
 • Irina Nesterenko, tėvų atstovė;
 • Anžela Peršina, tėvų atstovė;
 • Aleksandra Čiukina, mokinių atstovas;
 • Olga Capenkova, mokinių atstovas;
 • Jelena Dukalskaja, mokinių atstovė.