Tėvų taryba

Tėvų tarybą sudaro klasių tėvų komitetų pirmininkai.

Tėvų tarybos veikla:

  • teikia siūlymus ugdymo proceso organizavimo ir kitais ugdymo kokybės gerinimo klausimais;
  • analizuoja mokyklos lėšų panaudojimo tikslingumą;
  • deleguoja atstovus į mokyklos tarybą;
  • nagrinėja tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymus, skundus ir teikia siūlymus, sprendžiant iškilusias problemas;
  • dalyvauja tėvų (globėjų, rūpintojų) diskusijose, mokyklos renginiuose;
  • svarsto kitus mokyklos direktoriaus, direktoriaus pavaduotojų teikiamus klausimus.