Darbo užmokestis

Eil. Nr. Pareigybė Darbo užmokestis (bruto) Eur
2016 m. 2017 m. IV ketv.
 1. Vadovai (direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams) 1102,68 1171,31
 2. Mokytojas: 661,26 724,86
 2.1. ekspertas 999,88 752,23
 2.2. metodininkas 744,92 850,02
 2.3. vyresnysis 520,14 577,27
 2.4. mokytojas 272,07 300,20
 3. Pedagogai-specialistai (akompaniatorius, bibliotekininkas, logopedas, psichologas, skaityklos vedėjas, socialinis pedagogas, specialusis pedagogas) 659,65 688,46
 4. Specialistai (duomenų bazės ir elektroninio dienyno specialistas, kompiuterių operatorius, raštinės vedėjas, dokumentų koordinavimo specialistas, prailgintos dienos grupės auklėtojas) 420,01 467,06
 5. Aptarnaujantysis personalas (budėtojas, darbininkas, kiemsargis, rūbininkas, valytojas) 365,02 380,00