Vadovai

Direktorė

Laima Vaitonienė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė, I vadybinė kategorija
Tel. (8 46) 346 136, el. paštas l.vaitoniene@gmail.com

Veiklos sritys:

 1. Organizuoja mokyklos darbą, kad būtų įgyvendinami mokyklos tikslai ir atliekamos nustatytos funkcijos.
 2. Užtikrina, kad būtų laikomasi įstatymų, kitų teisės aktų ir Mokyklos nuostatų.
 3. Tvirtina mokyklos struktūrą teisės aktų nustatyta tvarka.
 4. Inicijuoja ir vadovauja mokyklos strateginio ir metinių veiklos planų, švietimo programų rengimui, jas tvirtina, vadovauja jų vykdymui.
 5. Nustato mokyklos struktūrinių padalinių tikslus, uždavinius, funkcijas, pavaduotojų, struktūrinių padalinių vadovų veiklos sritis.
 6. Teisės aktų nustatyta tvarka skiria ir atleidžia įstaigos darbuotojus, tvirtina jų pareigybių aprašymus, pareigybių sąrašą, neviršydama nustatyto didžiausio leistino pareigybių skaičiaus, atlieka kitas su darbo santykiais susijusias funkcijas teisės aktų nustatyta tvarka.
 7. Priima mokinius Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos nustatyta tvarka ir sudaro mokymo sutartis.
 8. Suderinusi su Mokyklos taryba tvirtina Mokyklos darbo tvarkos taisykles, kuriose nustato mokinių ir darbuotojų teises, pareigas, pareigas, atsakomybę, bendruomenės narių elgesio ir etikos normas.
 9. Organizuoja ir vykdo mokinių pasiekimų tyrimus, patikrinimus, brandos egzaminus Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka.
 10. Analizuoja mokyklos veiklos ir valdymo išteklių būklę, užtikrina jų optimalų valdymą ir naudojimą.
 11. Organizuoja mokyklos veiklos įsivertinimą.
 12. Leidžia įsakymus, kontroliuoja jų vykdymą.
 13. Sudaro teisės aktų nustatytas komisijas, darbo grupes.
 14. Organizuoja pedagoginių darbuotojų metodinę veiklą, atestaciją Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka.
 15. Sudaro mokyklos vardu sutartis.
 16. Kuruoja mokinių turinčių specialiųjų ugdymo(si) poreikių ugdymą.
 17. Organizuoja mokyklos dokumentų saugojimą ir valdymą.
 18. Valdo, naudoja mokyklos turtą, lėšas ir jomis disponuoja teisės aktų nustatyta tvarka, vadovaudamasi visuomenės naudos, efektyvumo, racionalumo, viešosios teisės principais.
 19. Inicijuoja mokyklos savivaldos institucijų sudarymą ir skatina jų veiklą.
 20. Bendradarbiauja su mokinių tėvais/globėjais (kitais teisėtais jų atstovais), švietimo pagalbos, teritorinėmis policijos, socialinių paslaugų, sveikatos įstaigomis, vaiko teisių apsaugos ir kitomis institucijomis, dirbančiomis vaiko teisių apsaugos srityje.
 21. Atstovauja mokyklai kitose institucijose.
 22. Vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, kitus Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus bei Ugdymo ir kultūros departamento Švietimo skyriaus vedėjo pavedimus pagal priskirtą kompetenciją.
 23. Kuruoja soc. pedagogo, psichologo, spec. pedagogo, logopedo, mokyklos sveikatos priežiūros specialisto darbą, konsultuoja kuruojamuosius specialistus rengiant atestacijos dokumentus.
 24. Inicijuoja ir koordinuoja tarptautinius projektus ir bendradarbiavimą su socialiniais partneriais.
 25. Kuruoja lietuvių kalbos, anglų kalbos, rusų gimtosios kalbos, istorijos mokytojų darbą. Konsultuoja kuruojamosios srities mokytojus rengiant atestacijos dokumentus.
 26. Organizuoja ir koordinuoja užsieniečių mokymą mokykloje.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui ir socialiniam darbui

Elena Kanapeckaitė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė, I vadybinė kategorija
El. paštas e.kanapeckaite@gmail.com

Veiklos sritys:

 1. Kuruoja pradinio ugdymo mokytojų, 1-4 klasių vadovų ir pailgintos dienos grupės auklėtojo darbą.
 2. Konsultuoja kuruojamosios srities mokytojus rengiant atestacijos dokumentus.
 3. Sudaro 1-4 klasių mokinių pamokų, pagalbos mokiniui teikimo, neformaliojo ugdymo tvarkaraščius.
 4. Organizuoja ir koordinuoja 1-4 klasių mokinių mokymą namuose, sudaro tvarkaraščius.
 5. Vykdo 1-4 klasių elektroninio dienyno pildymo priežiūrą.
 6. Analizuoja mokinių pasiekimus, padarytą pažangą ir nustato ugdymo pokyčius 1-4 klasėse.
 7. Koordinuoja gabių vaikų ugdymą 1-4 klasėse.
 8. Koordinuoja pradinio ugdymo olimpiadų, konkursų organizavimą, renka ir kaupia žinias apie mokinių laimėjimus miesto ir respublikos olimpiadose, konkursuose.
 9. Organizuoja ir kontroliuoja pradinio ugdymo ilgalaikių planų bei kuruojamų dalykų programų įgyvendinimą.
 10. Organizuoja ir koordinuoja bendradarbiavimą su miesto ikimokyklinėmis įstaigomis.
 11. Organizuoja ir koordinuoja informacijos į mokyklos interneto svetainę pateikimą pagal kuruojamas sritis.
 12. Vadovauja (dalyvauja) direktoriaus įsakymu sudarytoms darbo grupėms.
 13. Organizuoja ir vykdo nacionalinius tyrimus mokykloje, atlieka apklausas, informuoja apie rezultatus, teikia siūlymus.
 14. Vadovauja mokyklos mokytojų metodinei veiklai.
 15. Pavaduoja mokyklos direktorių jo ligos, komandiruočių ar atostogų metu.

Direktoriaus pavaduotoja neformaliajam švietimui

Dina Ugnovionok, kūno kultūros vyresnioji mokytoja, II vadybinė kategorija
El. paštas dinas.55@mail.ru

Veiklos sritys:

 1. Kuruoja 5-10 klasių vadovų veiklą, dailės, technologijų, muzikos, kūno kultūros, tikybos ir etikos mokytojų darbą.
 2. Konsultuoja kuruojamosios srities mokytojus rengiant atestacijos dokumentus.
 3. Organizuoja 5-10 klasių mokinių neformalųjį ugdymą.
 4. Sudaro neformaliojo ugdymo tvarkaraščius, aktų ir sporto salių užimtumo grafikus.
 5. Vykdo 5-10 klasių vadovų elektroninio dienyno pildymo priežiūrą.
 6. Organizuoja ir kontroliuoja pagrindinio ugdymo ilgalaikių planų pagal kuruojamas sritis sudarymą bei kuruojamų dalykų programų įgyvendinimą.
 7. Organizuoja ir koordinuoja informacijos į mokyklos interneto svetainę pateikimą pagal kuruojamas sritis.
 8. Koordinuoja kuruojamų mokomųjų dalykų olimpiadų organizavimą, renka ir kaupia žinias apie mokinių laimėjimus miesto ir respublikos olimpiadose.
 9. Organizuoja ir koordinuoja bendradarbiavimą su miesto neformaliojo švietimo įstaigomis.
 10. Vadovauja (dalyvauja) direktoriaus įsakymu sudarytoms darbo grupėms.
 11. Kontroliuoja ir analizuoja 5-10 klasių mokinių pamokų lankomumo apskaitą.
 12. Koordinuoja mokyklos Mokinių tarybos veiklą.
 13. Organizuoja ir vykdo mokyklines akcijas, tyrimus, atlieka apklausas, informuoja apie rezultatus, teikia siūlymus.
 14. Organizuoja mokytojų ir mokinių budėjimą mokykloje. Vykdo mokytojų ir mokinių budėjimo stebėseną. Sudaro mokytojų ir mokinių budėjimo grafikus.
 15. Vadovauja Vaiko gerovės komisijai.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Tatjana Slabenkienė, anglų kalbos mokytoja ekspertė, be vadybinės kategorijos

El. paštas t.slabenkiene@gmail.com

Funkcijos:

 1. dalyvauja rengiant ugdymo, strateginį, metų veiklos planus, projektus ir įvairių mokyklos veiklą reglamentuojančių dokumentų darbo grupėse;
 2. organizuoja ir koordinuoja individualių ugdymo planų,  mokomųjų dalykų ilgalaikių planų rengimą ir įgyvendinimą;
 3. sudaro pedagoginių darbuotojų tarifikacijos sąrašus;
 4. sudaro 5-8 klasių mokinių pamokų tvarkaraštį, užtikrina ugdymo proceso įgyvendinimą;
 5. vykdo ugdymo proceso stebėseną, vertina ir analizuoja ugdymo kokybę, teikia metodinę pagalbą mokiniams ir pedagoginiams darbuotojams;
 6. rengia statistinių duomenų ataskaitas, tvarko Pedagogų registro ir kitų informacinių sistemų duomenis.
 7. rengia direktoriaus įsakymų, susijusių su ugdymo veikla, ir kitų mokyklos veiklą reglamentuojančių dokumentų projektus.
 8. bendradarbiauja su mokiniais, jų tėvais (globėjais, rūpintojais), pedagoginiais darbuotojais, kitais mokyklos bendruomenės nariais ir socialiniais partneriais.
 9. laikinai pavaduoja direktorių jo komandiruotės, laikino nedarbingumo, kasmetinių ar tikslinių atostogų ir kitu laikotarpiu.
 10. vykdo kitas direktoriaus perduotas funkcijas.

Direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams

Jelena Aleksandrova
Tel. (8 46) 346 136, mob. 861840041, el. paštas penka53@bk.ru