Vadovai

Direktorė

Laima Vaitonienė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė, I vadybinė kategorija
Tel. +37065794419, el. paštas l.vaitoniene@gmail.com

Veiklos sritys:

 1. Organizuoja mokyklos darbą, kad būtų įgyvendinami mokyklos tikslai ir atliekamos nustatytos funkcijos.
 2. Užtikrina, kad būtų laikomasi įstatymų, kitų teisės aktų ir Mokyklos nuostatų.
 3. Tvirtina mokyklos struktūrą teisės aktų nustatyta tvarka.
 4. Inicijuoja ir vadovauja mokyklos strateginio ir metinių veiklos planų, švietimo programų rengimui, jas tvirtina, vadovauja jų vykdymui.
 5. Nustato mokyklos struktūrinių padalinių tikslus, uždavinius, funkcijas, pavaduotojų, struktūrinių padalinių vadovų veiklos sritis.
 6. Teisės aktų nustatyta tvarka skiria ir atleidžia įstaigos darbuotojus, tvirtina jų pareigybių aprašymus, pareigybių sąrašą, neviršydama nustatyto didžiausio leistino pareigybių skaičiaus, atlieka kitas su darbo santykiais susijusias funkcijas teisės aktų nustatyta tvarka.
 7. Priima mokinius Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos nustatyta tvarka ir sudaro mokymo sutartis.
 8. Suderinusi su Mokyklos taryba tvirtina Mokyklos darbo tvarkos taisykles, kuriose nustato mokinių ir darbuotojų teises, pareigas, pareigas, atsakomybę, bendruomenės narių elgesio ir etikos normas.
 9. Organizuoja ir vykdo mokinių pasiekimų tyrimus, patikrinimus, brandos egzaminus Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka.
 10. Analizuoja mokyklos veiklos ir valdymo išteklių būklę, užtikrina jų optimalų valdymą ir naudojimą.
 11. Organizuoja mokyklos veiklos įsivertinimą.
 12. Leidžia įsakymus, kontroliuoja jų vykdymą.
 13. Sudaro teisės aktų nustatytas komisijas, darbo grupes.
 14. Organizuoja pedagoginių darbuotojų metodinę veiklą, atestaciją Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka.
 15. Sudaro mokyklos vardu sutartis.
 16. Kuruoja mokinių turinčių specialiųjų ugdymo(si) poreikių ugdymą.
 17. Organizuoja mokyklos dokumentų saugojimą ir valdymą.
 18. Valdo, naudoja mokyklos turtą, lėšas ir jomis disponuoja teisės aktų nustatyta tvarka, vadovaudamasi visuomenės naudos, efektyvumo, racionalumo, viešosios teisės principais.
 19. Inicijuoja mokyklos savivaldos institucijų sudarymą ir skatina jų veiklą.
 20. Bendradarbiauja su mokinių tėvais/globėjais (kitais teisėtais jų atstovais), švietimo pagalbos, teritorinėmis policijos, socialinių paslaugų, sveikatos įstaigomis, vaiko teisių apsaugos ir kitomis institucijomis, dirbančiomis vaiko teisių apsaugos srityje.
 21. Atstovauja mokyklai kitose institucijose.
 22. Vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, kitus Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus bei Ugdymo ir kultūros departamento Švietimo skyriaus vedėjo pavedimus pagal priskirtą kompetenciją.
 23. Kuruoja soc. pedagogo, psichologo, spec. pedagogo, logopedo, mokyklos sveikatos priežiūros specialisto darbą, konsultuoja kuruojamuosius specialistus rengiant atestacijos dokumentus.
 24. Inicijuoja ir koordinuoja tarptautinius projektus ir bendradarbiavimą su socialiniais partneriais.
 25. Kuruoja lietuvių kalbos, anglų kalbos, rusų gimtosios kalbos, istorijos mokytojų darbą. Konsultuoja kuruojamosios srities mokytojus rengiant atestacijos dokumentus.
 26. Organizuoja ir koordinuoja užsieniečių mokymą mokykloje.
Savaitės dienaDarbo laikasPietų pertrauka
Pirmadienis7.15 – 17.4012.15 – 12.45
Antradienis7.15 – 17.4011.30 – 12.00
Trečiadienis7.15 – 17.4011.30 – 12.00
Ketvirtadienis7.15 – 17.4012.30 – 13.00
Penktadienis7.15 – 11.00
12.00 – 16.00 (nuotolinis)
11.00 – 11.30

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui ir socialiniam darbui

Elena Kanapeckaitė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė, I vadybinė kategorija
Tel. +37069109906. El. paštas e.kanapeckaite@gmail.com

Veiklos sritys:

 1. Kuruoja pradinio ugdymo mokytojų, 1-4 klasių vadovų ir pailgintos dienos grupės auklėtojo darbą.
 2. Konsultuoja kuruojamosios srities mokytojus rengiant atestacijos dokumentus.
 3. Sudaro 1-4 klasių mokinių pamokų, pagalbos mokiniui teikimo, neformaliojo ugdymo tvarkaraščius.
 4. Organizuoja ir koordinuoja 1-4 klasių mokinių mokymą namuose, sudaro tvarkaraščius.
 5. Vykdo 1-4 klasių elektroninio dienyno pildymo priežiūrą.
 6. Analizuoja mokinių pasiekimus, padarytą pažangą ir nustato ugdymo pokyčius 1-4 klasėse.
 7. Koordinuoja gabių vaikų ugdymą 1-4 klasėse.
 8. Koordinuoja pradinio ugdymo olimpiadų, konkursų organizavimą, renka ir kaupia žinias apie mokinių laimėjimus miesto ir respublikos olimpiadose, konkursuose.
 9. Organizuoja ir kontroliuoja pradinio ugdymo ilgalaikių planų bei kuruojamų dalykų programų įgyvendinimą.
 10. Organizuoja ir koordinuoja bendradarbiavimą su miesto ikimokyklinėmis įstaigomis.
 11. Organizuoja ir koordinuoja informacijos į mokyklos interneto svetainę pateikimą pagal kuruojamas sritis.
 12. Vadovauja (dalyvauja) direktoriaus įsakymu sudarytoms darbo grupėms.
 13. Organizuoja ir vykdo nacionalinius tyrimus mokykloje, atlieka apklausas, informuoja apie rezultatus, teikia siūlymus.
 14. Vadovauja mokyklos mokytojų metodinei veiklai.
 15. Pavaduoja mokyklos direktorių jo ligos, komandiruočių ar atostogų metu.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Tatjana Slabenkienė, anglų kalbos mokytoja ekspertė, švietimo lyderystės verslo vadybos magistras.
Tel. +37067213977. El. paštas t.slabenkiene@gmail.com

Funkcijos:

 1. Kuruoja pagrindinio ugdymo I dalies 5-8 klasių vadovų darbą.
 2. Sudaro 5-8 klasių mokinių pamokų, pagalbos mokiniui teikimo tvarkaraščius, užtikrina ugdymo proceso įgyvendinimą.
 3. Organizuoja ir koordinuoja 5-8 klasių mokinių mokymą namie, sudaro tvarkaraščius.
 4. Sudaro pedagoginių darbuotojų tarifikacijos sąrašus, rengia statistinių duomenų ataskaitas, tvarko Pedagogų registro, KELTO ir kitų informacinių sistemų duomenis.
 5. Vykdo 5-8 klasių elektroninio dienyno pildymo priežiūrą.
 6. Vadovauja Progimnazijos Metodinei Tarybai, Veiklos kokybės įsivertinimo, Korupcijos prevencijos ir kontrolės darbo grupėms.
 7. Vykdo 5-8 klasių ugdymo proceso stebėseną, vertina ir analizuoja ugdymo kokybę, teikia metodinę pagalbą mokiniams ir pedagoginiams darbuotojams.
 8. Konsultuoja kuruojamosios srities mokytojus rengiant atestacijos dokumentus.
 9. Organizuoja ir kontroliuoja pagrindinio ugdymo I dalies ilgalaikių planų bei kuruojamų dalykų programų įgyvendinimą.
 10. Organizuoja ir vykdo nacionalinius tyrimus mokykloje, atlieka apklausas, informuoja apie rezultatus, teikia siūlymus.
 11. Organizuoja Progimnazijos projektinę veiklą, koordinuoja tarptautinių, nacionalinių projektų ir programų vykdymą.
 12. Bendradarbiauja su mokiniais, jų tėvais (globėjais, rūpintojais), pedagoginiais darbuotojais, kitais mokyklos bendruomenės nariais ir socialiniais partneriais.
 13. Koordinuoja pagrindinio ugdymo I dalies olimpiadų, konkursų organizavimą.
 14. Vadovauja ir dalyvauja direktoriaus įsakymu sudarytoms darbo grupėms.
 15. Laikinai pavaduoja direktorių jo komandiruotės, laikino nedarbingumo, kasmetinių ar tikslinių atostogų ir kitu laikotarpiu, vykdo kitas direktoriaus perduotas funkcijas.

Direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams

Jelena Aleksandrova
Tel. +37061840041, el. paštas penka53@bk.ru