Korupcijos prevencija

Korupcijos prevencijos ir kontrolės komisija:

Pirmininkė – Tatjana Slabenkienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

Nariai:

  • Larisa Galkina, informacinių technologijų mokytoja metodininkė;
  • Jekaterina Cibakina, etikos mokytoja metodininkė.

Dėl galimos korupcijos pasireiškimo informuokite el. paštu: santarves.prevencija@gmail.com


PATVIRTINTA
„Santarvės“  pagrindinės mokyklos
direktoriaus 2016 m. vasario 10 d.
įsakymu Nr. V-26
1 priedas

 KLAIPĖDOS „SANTARVĖS“  PAGRINDINĖS MOKYKLOS
2016-2018 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA

 I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Klaipėdos „Santarvės“ pagrindinės mokyklos 2016-2018 metų korupcijos prevencijos programa (toliau – Programa) skirta korupcijos prevencijai ir korupcijos pasireiškimo galimybėms mažinti Klaipėdos „Santarvės“ pagrindinėje mokykloje.

2. Programa padės vykdyti kryptingą korupcijos prevencijos politiką, užtikrinti skaidresnę, veiksmingesnę ir atviresnę mokyklos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, veiklą.

3. Programos strateginės kryptys – korupcijos prevencija, antikorupcinis švietimas ir informavimas.

4. Programa parengta 3 metų laikotarpiui.

 

II. SITUACIJOS ANALIZĖ

 

„Santarvės“ pagrindinė mokykla – Savivaldybės biudžetinė įstaiga, savo veiklą grindžia, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Biudžetinių įstaigų ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymais, Savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais, Savivaldybės administracijos direktoriaus, Švietimo skyriaus vedėjo įsakymais, Klaipėdos “Santarvės” progimnazijos nuostatais. Pagrindinė veiklos sritis – švietimas. Vykdomos švietimo programos – priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymo, pradinio ugdymo, pagrindinio ugdymo programos pirmoji dalis, neformaliojo vaikų švietimo.

Vykdydama pagrindines veiklas, mokykla išduoda pradinio ir pagrindinio išsilavinimo pažymėjimus. Išduodant šiuos dokumentus, laikomasi griežtos atsiskaitomybės Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Ugdymo ir Kultūros Švietimo skyriui. Kaip mokyklai skirtų biudžeto asignavimų valdytojas, direktorius kasmet atsiskaito už ūkinę – finansinę veiklą mokyklos tarybai, mokytojų tarybai ir tėvų bendruomenei.

Mokyklos internetiniame tinklalapyje skelbiama planuojamų metinių pirkimų suvestinė, supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės, paramos mokyklai gavimo, panaudojimo, apskaitos ir atsiskaitymo tvarka. Mokyklos bendruomenė ir mokyklos taryba kasmet informuojama apie metinį biudžetą, dalyvauja, planuojant mokyklos biudžeto poreikį, sprendžiant lėšų panaudojimo klausimus. Mokyklos veiklos ataskaitos kasmet pateikiamos mokytojų tarybai, mokyklos tarybai ir Klaipėdos savivaldybės tarybai. Tokia pat tvarka atsiskaitoma ir už paramos lėšas, lėšų, skirtų mokinių pažintinei veiklai, specialiųjų programų lėšų panaudojimą.

Direktorius ir mokyklos darbuotojai, turintys administravimo įgaliojimus, yra pateikę privačių interesų deklaracijas.

Kasmet mokslo metų pradžioje mokiniai ir mokinių tėvai supažindinami su mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarka. Antikorupcinio švietimo programa mokykloje vykdoma nuo 2013 metų, pagal patvirtintą 2013-2015 metų korupcijos programą.

 

 III. PROGRAMOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

 

5. Programos tikslai:

5.1. mažinti korupcijos pasireiškimo galimybių atsiradimą;

5.2. užtikrinti skaidrią ir veiksmingą veiklą mokykloje;

5.3. ugdyti jaunų žmonių antikorupcines nuostatas, nepakančią korupcijos augimui pilietinę poziciją.

6. Korupcijos tikslams pasiekti numatomi uždaviniai:

6.1. užtikrinti efektyvų numatytų priemonių įgyvendinimą ir priemonių plano įgyvendinimo administravimą;

6.2. siekti, kad visų sprendimų priėmimo procesai būtų skaidrūs, atviri ir prieinami mokyklos bendruomenei;

6.3. didinti antikorupcinio švietimo sklaidą mokykloje;

6.4. supažindinti mokinius su savivaldos principais ir skatinti juos būti aktyviais visuomenės nariais.

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

7. Programa įgyvendinama pagal Programos įgyvendinimo priemonių planą.

8. Už konkrečių Programos priemonių įgyvendinimą atsako priemonių plane nurodyti vykdytojai.

9. Programa įsigalioja nuo 2016 m. balandžio 1 dienos.

10. Programa skelbiama mokyklos interneto svetainėje http://www.santarvesmokykla.lt .

____________

PATVIRTINTA
„Santarvės“  pagrindinės mokyklos
direktoriaus 2016 m. vasario 10 d.
įsakymu Nr. V-26
2 priedas

 

 KLAIPĖDOS „SANTARVĖS“  PAGRINDINĖS MOKYKLOS
2016-2018 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS PRIEMONIŲ PLANAS

 

Eil. Nr. Priemonės pavadinimas Tikslas Laukiamas rezultatas Vykdymo laikas Vykdytojas/atsakingas asmuo
1. Parengti ir patvirtinti įstaigos Korupcijos prevencijos programą ir jos įgyvendinimo 2016–2018 m. priemonių planą Turėti patvirtintą dokumentą, kuriuo vadovausis įstaiga ir vadovas Įstaigoje parengta programa ir konkrečių priemonių planas 2016 metų I ketvirtis Direktorius
2. Skirti asmenį, atsakingą už korupcijos prevencijos ir kontrolės vykdymą, patvirtinti antikorupcijos komisiją Didinti skaidrumą, mažinti ir šalinti korupcijos prielaidas įstaigoje Didėjantis bendruomenės pasitikėjimas, teisės pažeidimų prevencija 2016 metų I ketvirtis Direktorius
3. Korupcijos prevencijos programos pristatymas ir programą skelbimas mokyklos tinklalapyje Padėti išvengti korupcijos pasireiškimo atvejus. Informuoti mokyklos bendruomenę apie mokykloje vykdomą antikorupcijos programą Mokyklos bendruomenė supažindinama su prevencinėmis priemonėmis korupcijos pasireiškimui. Nuolat Direktorius, asmuo atsakingas už korupcijos prevencijos ir kontrolės vykdymą, IT specialistas
4. Organizuoti seminarus (mokymus) mokyklos darbuotojams antikorupcijos prevencijos temomis Stiprinti darbuotojų viešųjų ir privačių interesų derinimą. Mokyklos darbuotojai bus geriau informuoti apie korupcijos prevencijos sistemą ir konkrečias prevencines priemones Kasmet Direktorius, Antikorupcijos komisija
5. Sudaryti galimybę interesantams išreikšti savo nuomonę apie mokyklos darbuotojų veiksmus Išsiaiškinti priežastis ir trūkumus Interesantai galės informuoti mokyklos bendruomenę apie galimas korupcijos apraiškas Nuolat Antikorupcijos komisija
6. Priimant į darbą vadovautis teisės aktais ir atsižvelgti į kvalifikaciją, pateiktas rekomendacijas, kandidatų nepriekaištingą reputaciją Užtikrinti skaidrų darbuotojų priėmimą į ugdymo įstaigą Mokykloje dirbs tie asmenys, kurie turi nepriekaištingą reputaciją ir atitinkantį išsilavinimą Nuolat Direktorius, asmuo atsakingas už korupcijos prevencijos ir kontrolės vykdymą
7. Organizuoti mokinių priėmimą vadovaujantis Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimais ir teisės aktais Vykdyti skaidrų ir aiškų mokinių priėmimą Išvengti konfliktų, pažeidimų ir įgyvendinti miesto strategiją Kasmet Direktorius, antikorupcijos komisija
8. Parengti mokyklos vadovo metinę veiklos ataskaitą, pristatyti mokyklos bendruomenei Supažindinti mokyklos bendruomenę su vadovo veikla Mokykloje priimami sprendimai atviri, skaidrūs ir prieinami mokyklos bendruomenei Kasmet Direktorius
9. Internete skelbti informaciją apie viešuosius pirkimus Įrodyti skaidrų pinigų panaudojimą Užtikrinamas viešumas Nuolat Viešųjų pirkimų komisija, asmuo atsakingas už viešuosius pirkimus
10. Antikorupcinio švietimo temas integruoti į istorijos, geografijos, etikos, dailės mokomuosius dalykus ir klasių vadovų veiklą Mokinius supažindinti su korupcijos žala ir jos prevencija Nepakantumas korupcijai ir ankstyvoji prevencija Kasmet Direktorius, antikorupcijos komisija
11. Pažymėti Tarptautinę antikorupcijos dieną, organizuojant įvairius renginius Mokinius ir darbuotojus supažindinti su korupcijos žala ir jos prevencija Nepakantumas korupcijai ir ankstyvoji prevencija Kasmet Direktorius, antikorupcijos komisija
12. Gautų pranešimų apie korupciją analizė Reaguoti į pranešimus apie korupciją Nesitaikymas su galimais pažeidimais Pagal pranešimus Direktorius, asmuo atsakingas už korupcijos prevencijos ir kontrolės vykdymą, antikorupcijos komisija

____________