Administracija

Tatjana Slabenkienė

Direktorė. Gyvenimo aprašymas (CV) – Atsisiųsti.

Kontaktai +37069816849, (0 46) 346 136

El. paštas – tatjana.slabenkiene@santarvesmokykla.lt

Funkcijos

 1. Organizuoja mokyklos darbą, kad būtų įgyvendinami mokyklos tikslai ir atliekamos nustatytos funkcijos.
 2. Užtikrina, kad būtų laikomasi įstatymų, kitų teisės aktų ir Mokyklos nuostatų.
 3. Tvirtina mokyklos struktūrą teisės aktų nustatyta tvarka.
 4. Inicijuoja ir vadovauja mokyklos strateginio ir metinių veiklos planų, švietimo programų rengimui, jas tvirtina, vadovauja jų vykdymui.
 5. Nustato mokyklos struktūrinių padalinių tikslus, uždavinius, funkcijas, pavaduotojų, struktūrinių padalinių vadovų veiklos sritis.
 6. Teisės aktų nustatyta tvarka skiria ir atleidžia įstaigos darbuotojus, tvirtina jų pareigybių aprašymus, pareigybių sąrašą, neviršydama nustatyto didžiausio leistino pareigybių skaičiaus, atlieka kitas su darbo santykiais susijusias funkcijas teisės aktų nustatyta tvarka.
 7. Priima mokinius Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos nustatyta tvarka ir sudaro mokymo sutartis.
 8. Suderinusi su Mokyklos taryba tvirtina Mokyklos darbo tvarkos taisykles, kuriose nustato mokinių ir darbuotojų teises, pareigas, pareigas, atsakomybę, bendruomenės narių elgesio ir etikos normas.
 9. Organizuoja ir vykdo mokinių pasiekimų tyrimus, patikrinimus, brandos egzaminus Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka.
 10. Analizuoja mokyklos veiklos ir valdymo išteklių būklę, užtikrina jų optimalų valdymą ir naudojimą.
 11. Organizuoja mokyklos veiklos įsivertinimą.
 12. Leidžia įsakymus, kontroliuoja jų vykdymą.
 13. Sudaro teisės aktų nustatytas komisijas, darbo grupes.
 14. Organizuoja pedagoginių darbuotojų metodinę veiklą, atestaciją Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka.
 15. Sudaro mokyklos vardu sutartis.
 16. Kuruoja mokinių turinčių specialiųjų ugdymo(si) poreikių ugdymą.
 17. Organizuoja mokyklos dokumentų saugojimą ir valdymą.
 18. Valdo, naudoja mokyklos turtą, lėšas ir jomis disponuoja teisės aktų nustatyta tvarka, vadovaudamasi visuomenės naudos, efektyvumo, racionalumo, viešosios teisės principais.
 19. Inicijuoja mokyklos savivaldos institucijų sudarymą ir skatina jų veiklą.
 20. Bendradarbiauja su mokinių tėvais/globėjais (kitais teisėtais jų atstovais), švietimo pagalbos, teritorinėmis policijos, socialinių paslaugų, sveikatos įstaigomis, vaiko teisių apsaugos ir kitomis institucijomis, dirbančiomis vaiko teisių apsaugos srityje.
 21. Atstovauja mokyklai kitose institucijose.
 22. Vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, kitus Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus bei Ugdymo ir kultūros departamento Švietimo skyriaus vedėjo pavedimus pagal priskirtą kompetenciją.
 23. Kuruoja soc. pedagogo, psichologo, spec. pedagogo, logopedo, mokyklos sveikatos priežiūros specialisto darbą, konsultuoja kuruojamuosius specialistus rengiant atestacijos dokumentus.
 24. Inicijuoja ir koordinuoja tarptautinius projektus ir bendradarbiavimą su socialiniais partneriais.
 25. Kuruoja lietuvių kalbos, anglų kalbos, rusų gimtosios kalbos, istorijos mokytojų darbą. Konsultuoja kuruojamosios srities mokytojus rengiant atestacijos dokumentus.
 26. Organizuoja ir koordinuoja užsieniečių mokymą mokykloje.
Savaitės dienaDarbo laikasPertraukos laikas
Pirmadienis7.30 – 11.30, 12.00 – 16.1511.30 – 12.00
Antradienis7.30 – 11.30, 12.00 – 16.1511.30 – 12.00
Trečiadienis7.30 – 11.30, 12.00 – 16.1511.30 – 12.00
Ketvirtadienis7.30 – 11.30, 12.00 – 16.1511.30 – 12.00
Penktadienis7.30 – 11.30, 12.00 – 15.15 (nuotolinis)11.30 – 12.00

Olesia Lukaševičienė

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Kontaktai +37067213977

El. paštas – olesia.lukaseviciene@santarvesmokykla.lt

Funkcijos

 1. Kuruoja pagrindinio ugdymo I dalies 5-8 klasių vadovų darbą.
 2. Sudaro 5-8 klasių mokinių pamokų, pagalbos mokiniui teikimo tvarkaraščius, užtikrina ugdymo proceso įgyvendinimą.
 3. Organizuoja ir koordinuoja 5-8 klasių mokinių mokymą namie, sudaro tvarkaraščius.
 4. Sudaro pedagoginių darbuotojų tarifikacijos sąrašus, rengia statistinių duomenų ataskaitas, tvarko Pedagogų registro, KELTO ir kitų informacinių sistemų duomenis.
 5. Vykdo 5-8 klasių elektroninio dienyno pildymo priežiūrą.
 6. Vadovauja Progimnazijos Metodinei Tarybai, Veiklos kokybės įsivertinimo, Korupcijos prevencijos ir kontrolės darbo grupėms.
 7. Vykdo 5-8 klasių ugdymo proceso stebėseną, vertina ir analizuoja ugdymo kokybę, teikia metodinę pagalbą mokiniams ir pedagoginiams darbuotojams.
 8. Konsultuoja kuruojamosios srities mokytojus rengiant atestacijos dokumentus.
 9. Organizuoja ir kontroliuoja pagrindinio ugdymo I dalies ilgalaikių planų bei kuruojamų dalykų programų įgyvendinimą.
 10. Organizuoja ir vykdo nacionalinius tyrimus mokykloje, atlieka apklausas, informuoja apie rezultatus, teikia siūlymus.
 11. Organizuoja Progimnazijos projektinę veiklą, koordinuoja tarptautinių, nacionalinių projektų ir programų vykdymą.
 12. Bendradarbiauja su mokiniais, jų tėvais (globėjais, rūpintojais), pedagoginiais darbuotojais, kitais mokyklos bendruomenės nariais ir socialiniais partneriais.
 13. Koordinuoja pagrindinio ugdymo I dalies olimpiadų, konkursų organizavimą.
 14. Vadovauja ir dalyvauja direktoriaus įsakymu sudarytoms darbo grupėms.
 15. Laikinai pavaduoja direktorių jo komandiruotės, laikino nedarbingumo, kasmetinių ar tikslinių atostogų ir kitu laikotarpiu, vykdo kitas direktoriaus perduotas funkcijas.

Elena Kanapeckaitė

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Kontaktai +37069109906

El. paštas – elena.kanapeckaite@santarvesmokykla.lt

Funkcijos

 1. Kuruoja pradinio ugdymo mokytojų, 1-4 klasių vadovų ir pailgintos dienos grupės auklėtojo darbą.
 2. Konsultuoja kuruojamosios srities mokytojus rengiant atestacijos dokumentus.
 3. Sudaro 1-4 klasių mokinių pamokų, pagalbos mokiniui teikimo, neformaliojo ugdymo tvarkaraščius.
 4. Organizuoja ir koordinuoja 1-4 klasių mokinių mokymą namuose, sudaro tvarkaraščius.
 5. Vykdo 1-4 klasių elektroninio dienyno pildymo priežiūrą.
 6. Analizuoja mokinių pasiekimus, padarytą pažangą ir nustato ugdymo pokyčius 1-4 klasėse.
 7. Koordinuoja gabių vaikų ugdymą 1-4 klasėse.
 8. Koordinuoja pradinio ugdymo olimpiadų, konkursų organizavimą, renka ir kaupia žinias apie mokinių laimėjimus miesto ir respublikos olimpiadose, konkursuose.
 9. Organizuoja ir kontroliuoja pradinio ugdymo ilgalaikių planų bei kuruojamų dalykų programų įgyvendinimą.
 10. Organizuoja ir koordinuoja bendradarbiavimą su miesto ikimokyklinėmis įstaigomis.
 11. Organizuoja ir koordinuoja informacijos į mokyklos interneto svetainę pateikimą pagal kuruojamas sritis.
 12. Vadovauja (dalyvauja) direktoriaus įsakymu sudarytoms darbo grupėms.
 13. Organizuoja ir vykdo nacionalinius tyrimus mokykloje, atlieka apklausas, informuoja apie rezultatus, teikia siūlymus.
 14. Vadovauja mokyklos mokytojų metodinei veiklai.
 15. Pavaduoja mokyklos direktorių jo ligos, komandiruočių ar atostogų metu.

Virginijus Šakinis

Direktoriaus pavaduotojas ūkio ir bendriesiems klausimams

Kontaktai +37069885495

El. paštas – virginijus.sakinis@santarvesmokykla.lt

Funkcijos

 1. paskirsto darbuotojams darbus pagal patvirtintus pareigybių aprašymus, organizuoja darbus taip, kad progimnazijos ūkio darbuotojų objektai būtų tinkamai prižiūrimi ir naudojami, kad progimnazijos ūkis funkcionuotų normaliai, nesukeldamas progimnazijos veiklos sutrikimų;
 2. sistemingai vykdo progimnazijos pastatų ir patalpų priežiūrą pagal saugos darbe, priešgaisrinės saugos ir higienos reikalavimus, nustatytu laiku organizuoja progimnazijos pastato ir jo konstrukcijos sezonines bei neeilines apžiūras, organizuoja apžiūrų metu rastų defektų pašalinimą;
 3. rūpinasi apšvietimo, apšildymo, ventiliacijos, kanalizacijos ir kitų sistemų tvarkingumu, kontroliuoja jų techninę būklę, organizuoja remonto darbus;
 4. informuoja darbuotojus, pakitus darbo procesui, apie pavojingus, kenksmingus ir kitus rizikos veiksnius darbo vietose ir jų poveikį sveikatai;
 5. dalyvauja sudarant progimnazijos nekilnojamojo turto eilinio (einamojo) ir kapitalinio remonto planus bei sąmatas;
 6. tvarko materialinių vertybių (žaliavų, produkcijos, įrenginių, įrankių, baldų ir t.t.) apskaitą, tikrina, kad medžiagų, prekių, gaminių likučiai atitiktų nurodytus buhalterijos dokumentuose; nurašo susidėvėjusį inventorių, panaudotas žaliavas, kitas materialines vertybes;
 7. dalyvauja kasmetinėje progimnazijos materialinių vertybių inventorizacijoje, kontroliuojančių institucijų rengiamuose patikrinimuose ir revizijose, teikia su tuo susijusią būtiną informaciją (padeda valstybės, finansų kontrolės įstaigoms įforminti medžiagą apie lėšų ir materialinių vertybių trūkumą bei grobstymą ir pan.);
 8. moko ir instruktuoja visus progimnazijos darbuotojus priešgaisrinės saugos, saugos darbe, civilinės saugos klausimais, užtikrina pasirašytiną darbuotojų supažindinimą; užtikrina, kad būtų parengta progimnazijos priešgaisrinės saugos instrukcija; rengia darbų saugos instrukcijas ir pildo instruktavimo žurnalus;
 9. laiku informuoja progimnazijos direktorių apie nelaimingus atsitikimus darbe, darbų saugos ir kitus pažeidimus, gaisrus bei užsidegimus, vagystes;
 10. teikia raštus Klaipėdos miesto savivaldybės administracijai dėl remonto darbų ir projektų organizavimo; prižiūri rangovų atliekamus darbus, patikrina darbų atlikimo aktus;
 11. pagal kompetenciją pildo savo srities ataskaitas;
 12. atsižvelgiant į turimas kompetencijas dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje;
 13. dalyvauja progimnazijoje organizuojamuose susirinkimuose, posėdžiuose, svarstant (atsižvelgiant į kompetencijas) progimnazijos veiklos klausimus ir teikiant siūlymus dėl progimnazijos veiklos gerinimo;
 14. laikosi tarnybinės etikos normų;
 15. saugo progimnazijos finansinę bei kitokią konfidencialią informaciją, su kuria jis buvo supažindintas arba ji jam tapo prieinama ir žinoma dirbant;
 16. keičiantis teisės aktams, taisyklėms, įstatymams, reglamentuojantiems darbo funkcijas, dalyvauja kvalifikacijos kėlimo kursuose ir seminaruose;
 17. vykdo progimnazijos direktoriaus nustatytus metinius uždavinius.
 18. rūpinasi ir kontroliuoja, kad:
  18.1. kabinetuose ir klasėse, kur naudojami elektros, mechaniniai prietaisai, cheminės medžiagos, būtų iškabintos jų saugaus naudojimo instrukcijos, kad tokiuose kabinetuose, klasėse, dirbtuvėse ir kitose būtinose vietose būtų sukomplektuotos pirmosios pagalbos vaistinėlės. Kartu su visuomenės sveikatos specialiste tikrina vaistinėlių būklę, tikrina, ar chemijos kabinete/laboratorijoje cheminiai reaktyvai laikomi užrakintose spintose, ar jų kiekis atitinka leistinas normas;
  18.2. progimnazijos teritorijos apšvietimas, patalpų (klasių, kabinetų, dirbtuvių ir kt.) bendrasis bei vietinis apšvietimas atitiktų galiojančias normas;
  18.3. dirbtuvėse ir kitose patalpose naudojami elektros įrenginiai būtų įžeminti, jeigu įžeminimas numatytas jų konstrukcijoje;
  18.4. tiesiogiai pavaldūs darbuotojai laikytųsi saugos darbe, priešgaisrinės saugos, elektros saugos reikalavimų;
  18.5. būtų tvarkingos klasių, kabinetų, aktų, sporto salės, dirbtuvių, valgyklos, maisto bloko, sveikatos priežiūros kabineto, tualetų tiek natūralaus, tiek ir mechaninio vėdinimo sistemos, jos efektyviai dirbtų;
  18.6. progimnazijos atskiroms patalpoms, erdvėms tektų po nustatytą skaičių atitinkamos talpos gesintuvų;
  18.7. būtų parengtas žmonių evakavimo kilus gaisrui ar kitam pavojui grafinis ir rašytinis planas, kad grafinis planas būtų pakabintas gerai matomoje vietoje prie įėjimo į kiekvieną pastato aukštą;
  18.8. koridoriuose, laiptinėse ir ant evakavimo durų būtų krypties (gelbėjimosi) ženklai;
  18.9. progimnazijos turtas, patalpos, inventorius būtų efektyviai ir racionaliai naudojamas, tinkamai eksploatuojamas;
 19. užtikrina:
  19.1. pirmosios pagalbos rinkinių papildymą;
  19.2. progimnazijos aplinkos išlaikymui skirtų lėšų teisingą ir racionalų panaudojimą;
  19.3. kad fizikos, gamtos mokslų laboratorijos, technologijų, informacinių technologijų kabinetams, sporto salei ir darbuotojams, kuriems tai privalu, būtų parengtos darbų saugos instrukcijos;
  19.4. kad elektros skydai, skydeliai, spintos, kabinetų ir kitų patalpų raktų saugojimo spintelė būtų rakinami;
  19.5. elektros įrenginių prijungimui prie srovės šaltinio būtų naudojami laidai ir kabeliai su nepažeista, izoliavimo savybių nepraradusia izoliacija, kad laidai ir kabeliai nebūtų nutiesti grindimis;
  19.6. kad žmonių evakavimo keliai ir išėjimai, koridoriai, prieangiai, laiptai būtų neužkrauti sulūžusiais baldais ir kitais daiktais;
  19.7. kad rašytiniame plane būtų aiškiai ir tiksliai aprašyti atitinkamų darbuotojų veiksmai kilus gaisrui ar kitam ekstremaliam įvykiui, tų veiksmų atlikimo tvarka, būdai ir nuoseklumas;
  19.8. kad su veiksmų kilus gaisrui planu būtų supažindinti atitinkami darbuotojai;
  19.9. kad visi progimnazijos darbuotojai laikytųsi nustatyto priešgaisrinio režimo, kad kiekvieną dieną, baigus užsiėmimus klasėse, dirbtuvėse, kabinetuose, pedagogai ir kiti darbuotojai apžiūrėtų patalpas, išjungtų visus elektros ir dujų prietaisus;
  19.10. kad mokinių šventėse eglučių ir patalpų iliuminacija būtų įrengta pagal galiojančias elektros įrenginių įrengimo taisykles, kad popierinės ir kitokių degių medžiagų papuošalų, vėliavėlių girliandos būtų kabinamos tik ten, kur nėra pavojaus, kad jos užsidegs;
  19.11. visi progimnazijos darbuotojai pagal grafiką pasitikrintų sveikatą;
 20. užtikrina progimnazijos aplinkos, patalpų, erdvių švarą ir tvarką, kad:
  20.1. visos patalpos kasdien būtų valomos drėgnu būdu, vėdinamos patalpos;
  20.2. klasės, dirbtuvės, mokymo kabinetai būtų valomi po paskutinės pamokos, pasibaigus neformaliojo švietimo būrelių veiklai;
  20.3. koridoriai, fojė, sanitariniai mazgai būtų valomi ir pamokų metu, kad tualetams valyti būtų naudojamos leistos plovimo priemonėmis;
  20.4. unitazai du kartus per mėnesį būtų valomi šlapimo druskas šalinančiomis priemonėmis;
  20.5. valgyklos salė būtų valoma po kiekvieno valgymo, stalai plaunami švaria drėgna pašluoste kasdien, o baigus maitinti mokinius – plaunami karštu vandeniu su muilu;
  20.6. aktų salė būtų valoma po kiekvieno renginio, sporto salė būtų valoma drėgnu būdu, naudojant plovimo priemones, ir vėdinama po kiekvienos pamokos;
  20.7. iš technologijų kabineto, dirbtuvių kasdien būtų išnešamos šiukšlės, atliekos, skiedros, pašalinti tepaluoti skudurai;
  20.8. langų stiklai būtų valomi ne rečiau kaip kartą per ketvirtį iš vidaus, kad šviestuvai būtų valomi ne rečiau kaip kartą per ketvirtį;
  20.9. teritorija visada būtų tvarkinga ir švari, kad iš jos pastoviai būtų šalinamos šiukšlės, sausa žolė, lapai, pašaliniai daiktai; žiemos metu organizuoja sniego valymą nuo progimnazijos teritorijoje esančių kelių ir takų, organizuoja kelių ir takų barstymą smėliu;
 21. organizuoja:
  21.1. smulkius remonto darbus, patalpų ir inventoriaus savalaikį remontą, kontroliuoja jo eigą bei užtikrina progimnazijos patalpų paruošimą naujiems mokslo metams;
  21.2. ugdymo proceso aprūpinimą mokymo priemonėmis, mokymui reikalingomis medžiagomis, prietaisais, įrankiais ir įrenginiais, klasių aprūpinimą trijų dydžių suolais arba trijų dydžių stalais ir kėdėmis pagal poreikį, kitais baldais, inventoriumi, organizacine technika, kanceliarinėmis ir kitomis priemonėmis. Kontroliuoja jų apsaugą ir savalaikį remontą;
  21.3. progimnazijos darbo vietų, darbuotojų aprūpinimą saugiais įrenginiais, saugos darbe priemonėmis, tiesiogiai pavaldžių darbuotojų aprūpinimą valymo, higienos ir techninėmis priemonėmis, pirmosios pagalbos rinkinių papildymą;
  21.4. progimnazijos aprūpinimą Valstybinės higienos inspekcijos aprobuotomis dezinfekavimo medžiagomis, valikliais, plovikliais;
  21.5. paraiškų surinkimą iš progimnazijos darbuotojų apie reikalingas darbui priemones ir medžiagas;
  21.6. progimnazijos aplinkos, želdinių tvarkymą ir priežiūrą; miesto tvarkymo talkas;
  21.7. ūkinių avarijų likvidavimą;
  21.8. progimnazijos darbuotojų sveikatos patikrinimą;
 22. rengia:
  22.1. techninio personalo (budėtojų, valytojų, kiemsargių, darbininkų ir kt.) darbo grafikus ir pateikia tvirtinti progimnazijos direktoriui;
  22.2. ataskaitas apie prekių ir kitų medžiagų kitimą bei likučius;
  22.3. sutartis su prekių ir paslaugų tiekėjais;
  22.4. įsakymų projektus progimnazijos ūkinės veiklos klausimais;
  22.5. buhalterinius dokumentus, reikalingus Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos biudžetinių įstaigų centralizuotos buhalterijos apskaitos skyriui;
  22.6. pavaldžių darbuotojų darbo laiko apskaitos žiniaraščius ir laiku pateikia Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos biudžetinių įstaigų centralizuotos buhalterijos apskaitos skyriui;
  22.7. Civilinės saugos dokumentaciją ir pateikia ją Civilinės saugos departamentui, organizuoja progimnazijos bendruomenės narių civilinės saugos mokymus;
 23. vykdo:
  23.1. viešuosius pirkimus elektroniniu būdu; viešuosius pirkimus, apklausas; tvarko viešųjų pirkimų dokumentus ir atlieka viešųjų pirkimų organizatoriaus funkciją.
  23.2. progimnazijos direktoriaus ar jį vaduojančio asmens priskirtus nenuolatinio pobūdžio pavedimus pagal kompetenciją, kitus vienkartinius progimnazijos direktoriaus ar jį vaduojančio asmens pavedimus, susijusius su pareigybės funkcijomis, taip pat visų progimnazijos veiklą kontroliuojančių institucijų atsakingų asmenų teisėtus nurodymus, neviršijant nustatyto darbo laiko;
  23.3. progimnazijos direktoriaus priskirtus nenuolatinio pobūdžio pavedimus pagal kompetenciją, kitus vienkartinius progimnazijos direktoriaus pavedimus, susijusius su pareigybės funkcijomis, neviršijant nustatyto darbo laiko;
  23.4. teikia siūlymus progimnazijos direktoriui dėl aptarnaujančio personalo darbuotojų skatinimo, priedų, ir priemokų, nuobaudų skyrimo;
  23.5. perima progimnazijos turtą iš atleidžiamų darbuotojų (įforminama aktu);
  23.6. pavaduoja direktorių jam nesant darbe.
Skip to content