Ugdymo turinio atnaujinimas

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija (ŠMSM) bei Nacionalinės švietimo agentūra (NŠA) vykdo bendrojo ugdymo turinio atnaujinimo projektą, kurio rezultatai: parengtos bendrosios ugdymo programos ir lydinti medžiaga; sukurti įrankiai bendrųjų programų rezultatams aprašyti ir talpinti virtualioje aplinkoje, individuliai mokinio pažangai stebėti ir pagalbai teikti; atnaujinti skaitmeniniai mokymo ištekliai; sukurti ar adaptuoti atvirieji skaitmeniniai mokymo ištekliai; adaptuota kalbinių gebėjimų ugdymo programinė įranga; metodinė pagalba ir konsultacijos steigėjams ir mokykloms, įgyvendinančioms atnaujintą ugdymo turinį.

Pasirengimo laikotarpiu svarbu mokytojams padėti sėkmingai pasirengti dirbti pagal atnaujintą ugdymo turinį. Atnaujinamo ugdymo turinio pagrindiniai principai: kompetencijomis grįstas ugdymas, atitiktis vaiko raidos tarpsniams, tarpdalykinė integracija, atskirų integruojamųjų programų integracija ir mokytojo pasirenkama 30 procentų ugdymo turinio dalis. Pastebėta, kad esama neatitikties tarp dabartinio turinio ir ateities poreikių, ugdymo turinys perkrautas, neužtikrina socialinio teisingumo, nėra efektyvus ugdymo turinio įgyvendinimas, trūksta lankstumo. Mokinių pasiekimai negerėja, didėja skirtumai tarp atskirų mokinių grupių. Todėl ateityje vaikams norima pasiūlyti šiuolaikines realijas atitinkančias ugdymo programas, formuoti tas jaunosios kartos kompetencijas, kurių reikia dvidešimt pirmame amžiuje. Numatytas atnaujinti ugdymo turinys ne integracijos, o įtraukiojo į ugdymo procesą principu, kad vaikai būtų matomi su jų poreikiais, gebėjimais, kad švietimas taptų lankstesniu. Atnaujinamo ugdymo turinio pagrindinės kryptys – stiprinti asmens savybių ir vertybių ugdymą bei sukurti sąlygas kiekvienam mokiniui įgyti aukštesnius pasiekimus, suteikiant tvirtus ir tvarius žinių pagrindus.

Smulkiau apie projektą: https://www.mokykla2030.lt/wp-content/uploads/2020/10/UGDYMO-TURINIO-ATNAUJINIMAS.pdf

Atnaujintus pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrųjų programų (BP) projektus rasite čia: https://www.mokykla2030.lt/bp-projektai/

Skip to content