Nuostatai

PATVIRTINTA
Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2021 m. lapkričio 25 d. sprendimu Nr. T2-260
(Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2022 m. gegužės 2 d. sprendimu Nr. T2-96 pakeitimas)

KLAIPĖDOS „SANTARVĖS“ PROGIMNAZIJOS NUOSTATAI

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Klaipėdos „Santarvės“ progimnazijos nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja Klaipėdos „Santarvės“ progimnazijos (toliau – Progimnazija) teisinę formą, priklausomybę, savininką, savininko teises ir pareigas įgyvendinančią instituciją, buveinę, Progimnazijos grupę, tipą, pagrindinę paskirtį, mokymo kalbą ir mokymo formas, vykdomas programas, veiklos teisinį pagrindą, sritį, rūšis, tikslą, uždavinius, funkcijas, mokymosi pasiekimus įteisinančių dokumentų išdavimą, Progimnazijos teises ir pareigas, veiklos organizavimą ir valdymą, savivaldą, darbuotojų priėmimą į darbą, jų darbo apmokėjimą, vertinimą, atestaciją, lėšų šaltinius ir jų naudojimo tvarką, finansinės veiklos kontrolę ir veiklos priežiūrą, Progimnazijos reorganizavimą, likvidavimą, pertvarkymą ir vidaus struktūros pertvarką.
 2. Progimnazijos oficialusis pavadinimas – Klaipėdos „Santarvės“ progimnazija, trumpasis pavadinimas – „Santarvės“ progimnazija. Duomenys apie Progimnaziją, kaip juridinį asmenį, kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190444664.
 3. Progimnazija, kaip Klaipėdos 23-ioji vidurinė mokykla, įsteigta Klaipėdos miesto darbo žmonių deputatų tarybos Vykdomojo komiteto 1977 m. birželio 3 d. sprendimu Nr. 349. Klaipėdos miesto tarybos 1998 m. gegužės 28 d. sprendimu Nr. 98 jai suteiktas „Santarvės“ pavadinimas, o Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2007 m. kovo 29 d. sprendimu Nr. T2-109 ji pavadinta Klaipėdos „Santarvės“ pagrindine mokykla. Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 30 d. sprendimu Nr. T2-92 mokykla reorganizuota, prie jos prijungiant Klaipėdos Andrejaus Rubliovo pagrindinę mokyklą. Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2017 m. gegužės 25 d. sprendimu Nr. T2-110 pakeistas mokyklos pavadinimas ir ji pavadinta Klaipėdos „Santarvės“ progimnazija.
 4. Progimnazijos teisinė forma – biudžetinė įstaiga, priklausomybė – savivaldybės.
 5. Progimnazijos savininkė – Klaipėdos miesto savivaldybė, kodas 111100775, Liepų g. 11, 91502 Klaipėda, savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Klaipėdos miesto savivaldybės taryba, kuri sprendžia Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų, Lietuvos Respublikos švietimo ir kituose įstatymuose bei Nuostatuose jos kompetencijai priskirtus klausimus.
 6. Progimnazijos buveinė – Gedminų g. 7, 94222 Klaipėda.
 7. Progimnazijos grupė – bendrojo ugdymo mokykla, tipas ir pagrindinė paskirtis – progimnazijos tipo progimnazija.
 8. Progimnazijos mokymo kalba – rusų.
 9. Progimnazijoje ugdymas vykdomas grupinio ir pavienio mokymosi formomis kasdieniu, savarankišku ir nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu.
 10. Progimnazijoje vykdoma pradinio ugdymo programa, pagrindinio ugdymo programos pirmoji dalis ir neformaliojo vaikų švietimo programos.
 11. Progimnazijoje išduodami pradinio išsilavinimo pažymėjimai, baigusiems pradinio ugdymo programą, pradinio ugdymo pasiekimų pažymėjimai, baigusiems pradinio ugdymo individualizuotą programą, pažymėjimai, baigusiems pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį, mokymosi pasiekimų pažymėjimai, nebaigusiems pagrindinio ugdymo programos pirmosios dalies.
 12. Progimnazija yra viešasis juridinis asmuo, turintis savo atributiką, antspaudą, atsiskaitomąją ir kitas sąskaitas Lietuvos Respublikoje įregistruotuose bankuose. Ji savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymais, kitais teisės aktais ir Nuostatais.

II SKYRIUS
PROGIMNAZIJOS VEIKLOS SRITYS IR RŪŠYS, TIKSLAS, UŽDAVINIAI, FUNKCIJOS, MOKYMOSI PASIEKIMUS ĮTEISINANČIŲ DOKUMENTŲ IŠDAVIMAS

 1. Progimnazijos veiklos sritis – švietimas, kodas 85.
 2. Progimnazijos veiklos rūšys:
  14.1. pagrindinė veiklos rūšis – pagrindinis ugdymas, kodas 85.31.10;
  14.2. kitos švietimo veiklos rūšys:
  14.2.1. pradinis ugdymas, kodas 85.20;
  14.2.2. sportinis ir rekreacinis švietimas, kodas 85.51;
  14.2.3. kultūrinis švietimas, kodas 85.52;
  14.2.4. kitas, niekur kitur nepriskirtas, švietimas, kodas 85.59;
  14.2.5. švietimui būdingų paslaugų veikla, kodas 85.60;
  14.3. kitos ne švietimo veiklos rūšys:
  14.3.1. kitas, niekur kitur nepriskirtas, keleivinis sausumos transportas, kodas 49.39;
  14.3.2. vaikų poilsio stovyklų veikla, kodas 55.20.20;
  14.3.3. kitų maitinimo paslaugų teikimas, kodas 56.29;
  14.3.4. nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas, kodas 68.20;
  14.3.5. bibliotekų ir archyvų veikla, kodas 91.01.
 3. Progimnazijos veiklos tikslas – suteikti mokiniams dorinės, sociokultūrinės ir pilietinės brandos pagrindus, bendrąjį raštingumą, technologinio raštingumo pradmenis ir padėti mokiniams pasirengti mokytis toliau.
 4. Progimnazijos veiklos uždaviniai:
  16.1. teikti mokiniams kokybišką ugdymą;
  16.2. tenkinti mokinių pažinimo, ugdymosi, saviraiškos poreikius;
  16.3. teikti švietimo pagalbą;
  16.4. užtikrinti sveiką ir saugią mokymo(si) aplinką.
 5. Vykdydama jai pavestus uždavinius Progimnazija:
  17.1. įgyvendina formaliojo švietimo programas, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtintomis bendrosiomis programomis, teikia pradinį išsilavinimą;
  17.2. konkretina ir individualizuoja bendrojo ugdymo privalomą ir pasirenkamąjį ugdymo turinį, atsižvelgdama į Klaipėdos miesto savivaldybės, Progimnazijos bendruomenės reikmes ir mokinių poreikius;
  17.3. rengia bendrojo ugdymo dalykų programas papildančius modulius ir neformaliojo švietimo programas;
  17.4. vertina mokinių specialiuosius ugdymosi poreikius ir skiria specialųjį ugdymą teisės aktų nustatyta tvarka;
  17.5. teikia informacinę, socialinę pedagoginę, specialiąją pedagoginę, psichologinę pedagoginę pagalbą, užtikrina mokinių sveikatos priežiūros vykdymą;
  17.6. įgyvendina prevencines programas, užtikrina ugdymą karjerai bei minimalios priežiūros priemones;
  17.7. sudaro sąlygas veikti mokinių organizacijoms, skatinančioms mokinių tautinį, pilietinį sąmoningumą, patriotizmą, padedančioms tenkinti mokinių saviugdos ir saviraiškos poreikius;
  17.8. dalyvauja mokinių ugdymo pasiekimų tyrimuose, patikrinimuose teisės aktų nustatyta tvarka;
  17.9. vykdo švietimo stebėseną ugdymo kokybei gerinti;
  17.10. kuria atvirus, pagarbius, bendradarbiavimą skatinančius mokinių, mokytojų ir tėvų (globėjų, rūpintojų) santykius;
  17.11. vykdo mokinių maitinimą ir vežiojimą teisės aktų nustatyta tvarka;
  17.12. organizuoja mokamas papildomas paslaugas teisės aktų nustatyta tvarka;
  17.13. kuria ugdymo turiniui įgyvendinti reikiamą materialinę bazę ir edukacines aplinkas;
  17.14. draudžia Progimnazijos patalpose ir jos teritorijoje turėti, vartoti energinius gėrimus, tabaką (įskaitant elektronines cigaretes), alkoholį ir kitas psichiką veikiančias medžiagas, prekiauti jomis, platinti šia tema nelegalią literatūrą, spaudinius bei riboja pašalinių asmenų patekimą į Progimnaziją;
  17.15. atlieka kitas teisės aktų nustatytas funkcijas.
 6. Mokymosi pasiekimus įteisinantys dokumentai mokiniams išduodami Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka.

III SKYRIUS
PROGIMNAZIJOS TEISĖS IR PAREIGOS

 1. Progimnazija, įgyvendindama jai pavestus tikslą ir uždavinius, atlikdama jai priskirtas funkcijas, turi teisę teisės aktų nustatyta tvarka:
  19.1. parinkti mokymo metodus ir mokymosi veiklos būdus;
  19.2. kurti naujus mokymo ir mokymosi modelius;
  19.3. bendradarbiauti su savo veiklai įtakos turinčiais fiziniais ir juridiniais asmenimis;
  19.4. vykdyti miesto, šalies ir tarptautinius švietimo projektus;
  19.5. stoti ir jungtis į asociacijas, dalyvauti jų veikloje;
  19.6. gauti paramą ir naudotis kitomis teisėmis, neprieštaraujančiomis Lietuvos Respublikos įstatymams ir kitiems teisės aktams.
 2. Progimnazija privalo užtikrinti geros kokybės švietimą, sveiką, saugią, užkertančią kelią smurto, prievartos apraiškoms ir žalingiems įpročiams ugdymo aplinką, garantuoti ugdymo programų įgyvendinimą, atvirumą vietos bendruomenei, mokymo sutarties sudarymą ir sutartų įsipareigojimų vykdymą.

IV SKYRIUS
PROGIMNAZIJOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR VALDYMAS

 1. Progimnazijos veikla organizuojama pagal Progimnazijos strateginį, metinį veiklos, mokslo metų ugdymo planus, patvirtintus teisės aktų nustatyta tvarka.
 2. Progimnazijai vadovauja direktorius. Jo pareigybės aprašymas tvirtinamas, jis konkurso būdu į pareigas skiriamas ir iš jų atleidžiamas teisės aktų nustatyta tvarka. Direktoriaus pavaldumą ir atskaitomybę reglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti teisės aktai.
 3. Direktorius:
  23.1. planuoja ir organizuoja Progimnazijos darbą, kad būtų įgyvendintas Progimnazijos tikslas ir atliekamos nustatytos funkcijos;
  23.2. vadovauja Progimnazijos strateginio plano, metinių veiklos ir mokslo metų ugdymo planų, švietimo programų rengimui, juos tvirtina, užtikrina jų įgyvendinimą;
  23.3. tvirtina Progimnazijos struktūrą teisės aktų nustatyta tvarka ir nustato savo pavaduotojų veiklos sritis;
  23.4. skiria ir atleidžia darbuotojus, tvirtina jų pareigybių aprašymus, pareigybių sąrašą, neviršydamas nustatyto didžiausio leistino pareigybių skaičiaus, atlieka kitas su darbo santykiais susijusias funkcijas teisės aktų nustatyta tvarka;
  23.5. rūpinasi pedagogų ir kitų darbuotojų darbo sąlygomis, organizuoja trūkstamų darbuotojų paiešką;
  23.6. organizuoja pedagoginių darbuotojų metodinę veiklą, atestaciją Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka;
  23.7. vykdo užduotis ir dirba su tarnybos paslaptį sudarančia informacija, žymima „RIBOTO NAUDOJIMO“ slaptumo žyma, teisės aktų nustatyta tvarka;
  23.8. organizuoja ir vykdo mokinių pasiekimų tyrimus, patikrinimus, brandos egzaminus Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka;
  23.9. priima mokinius ir sudaro mokymo sutartis Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos nustatyta tvarka;
  23.10. bendradarbiauja su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), švietimo pagalbos, teritorinėmis policijos, socialinių paslaugų, sveikatos ir kitomis institucijomis, dirbančiomis vaiko teisių apsaugos srityje;
  23.11. tvirtina Progimnazijos vidaus ir darbo tvarką reglamentuojančius dokumentus, kuriuose nustatomos bendruomenės narių teisės, pareigos, atsakomybė, elgesio ir etikos normos;
  23.12. inicijuoja Progimnazijos savivaldos institucijų sudarymą ir skatina jų veiklą;
  23.13. sudaro teisės aktų nustatytas komisijas, darbo grupes;
  23.14. organizuoja Progimnazijos veiklos kokybės įsivertinimą, išorinį vertinimą;
  23.15. sudaro Progimnazijos vardu sutartis ir atstovauja ar įgalioja atstovauti darbuotojus Progimnazijai kitose institucijose;
  23.16. leidžia įsakymus, juos keičia, sustabdo ar panaikina ir kontroliuoja jų vykdymą;
  23.17. organizuoja Progimnazijos dokumentų saugojimą ir valdymą;
  23.18. svarsto ir priima sprendimus, susijusius su Progimnazijos lėšų ir turto naudojimu, disponavimu, teisės aktų nustatyta tvarka, vadovaudamasis visuomenės naudos, efektyvumo, racionalumo, viešosios teisės principais;
  23.19. analizuoja Progimnazijos veiklos ir valdymo išteklių būklę, kartu su Progimnazijos taryba sprendžia Progimnazijai svarbius palankios ugdymui aplinkos kūrimo klausimus;
  23.20. kiekvienais metais teikia Progimnazijos bendruomenei ir Progimnazijos tarybai svarstyti bei viešai paskelbia savo metų veiklos ataskaitą;
  23.21. dalį savo funkcijų teisės aktų nustatyta tvarka gali pavesti atlikti pavaduotojams;
  23.22. vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, kitus Klaipėdos miesto savivaldybės institucijų pavedimus pagal priskirtą kompetenciją.
 4. Direktorius atsako už:
  24.1. Progimnazijos veiklą ir jos rezultatus;
  24.2. Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų, Nuostatų laikymąsi, tinkamą funkcijų atlikimą;
  24.3. demokratinį Progimnazijos valdymą, skaidriai priimamus sprendimus, bendruomenės narių informavimą, personalo kvalifikacijos tobulinimą, sveiką ir saugią Progimnazijos aplinką;
  24.4. asmens duomenų teisinę apsaugą, teikiamų ataskaitų rinkinių ir statistinių ataskaitų teisingumą;
  24.5. veiksmingą vaiko minimalios priežiūros priemonių įgyvendinimą teisės aktų nustatyta tvarka.
 5. Progimnazijos valdyme dalyvauja direktoriaus pavaduotojai, kurie:
  25.1. dalyvauja priimant strateginius sprendimus dėl Progimnazijos veiklos plėtros;
  25.2. teikia siūlymus dėl Progimnazijos metinių veiklos, mokslo metų ugdymo planų, švietimo programų sudarymo, Progimnazijos struktūros, Nuostatų pakeitimų;
  25.3. tiesiogiai vadovauja kitoms jų kompetencijai priskirtoms veiklos sritims.
 6. Progimnazijos valdyme dalyvauja Progimnazijos metodinė taryba ir metodinės grupės, kurios sprendžia pedagogų kvalifikacijos ir praktinės veiklos tobulinimo klausimus.
 7. Metodinės grupės vienija mokytojus pagal ugdymo sritis ir mokomuosius dalykus. Susitarimai dėl metodinių grupių formavimo priimami metodinėje taryboje.
 8. Metodinės grupės pirmininką, jo pavaduotoją ir sekretorių renka metodinės grupės nariai atviru balsavimu balsų dauguma dvejiems metams.
 9. Metodinės grupės pirmininko, jo pavaduotojo, sekretoriaus kadencijų skaičius tam pačiam asmeniui neribojamas.
 10. Metodinės grupės pirmininko, jo pavaduotojo, sekretoriaus įgaliojimai prasideda, užbaigus rinkimų procedūrą, ir nutrūksta, pradėjus pirmininko, jo pavaduotojo, sekretoriaus rinkimų procedūrą naujai kadencijai.
 11. Metodinės grupės pirmininkas, jo pavaduotojas, sekretorius prieš terminą netenka savo įgaliojimų, kai jie atsistatydina arba kai jie savo elgesiu pažeidžia Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtinto pedagogų etikos kodekso reikalavimus. Nutrūkus metodinės grupės pirmininko, jo pavaduotojo, sekretoriaus įgaliojimams pirma laiko, naują metodinės grupės pirmininką, jo pavaduotoją ar sekretorių renka atitinkamos metodinės grupės nariai bendra tvarka naujai kadencijai.
 12. Metodinės grupės pirmininkas organizuoja posėdžius ir apie posėdžio laiką, svarstyti parengtus klausimus narius informuoja ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki posėdžio pradžios. Posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip du trečdaliai narių.
 13. Nutarimai priimami metodinės grupės posėdyje dalyvaujančių narių balsų dauguma. Jeigu balsai pasiskirsto po lygiai, lemia pirmininko balsas. Jeigu pirmininkas posėdyje nedalyvauja, o balsai pasiskirsto po lygiai, laikoma, kad nutarimas nepriimtas. Nutarimai yra teisėti, jei neprieštarauja teisės aktams. Norminio pobūdžio nutarimai gali būti įforminami Progimnazijos direktoriaus įsakymu.
 14. Metodinės grupės pirmininkas vieną kartą per metus pristato savo veiklos rezultatus jį rinkusiems metodinės grupės nariams.
 15. Metodinė grupė:
  35.1. derina ugdymo srities, dalyko ar toje pačioje klasėje dirbančių mokytojų ugdymo planavimą, ugdymo proceso organizavimą, vertinimą, vadovėlių ir mokymo priemonių pasirinkimą;
  35.2. aptaria naujus dokumentus, metodikų naujoves, dalykų integraciją, ugdymo procese mokytojų sukauptą patyrimą;
  35.3. tariasi dėl bendrojo ugdymo dalykų planų rengimo principų ir tvarkos, dalykų ir jų modulių pasiūlos;
  35.4. nagrinėja ugdymo sėkmingumą, mokinių pasiekimus, pedagogines problemas, dalijasi gerąja patirtimi;
  35.5. keičiasi informacija ir bendradarbiauja su kitomis metodinėmis grupėmis;
  35.6. analizuoja kvalifikacijos tobulinimo renginių kokybę;
  35.7. teikia siūlymus metodinei tarybai dėl ugdymo turinio formavimo ir ugdymo organizavimo gerinimo.
 16. Metodinę tarybą sudaro metodinių grupių pirmininkai ir metodinės tarybos pirmininkas, išrinktas atviru balsavimu mokytojų tarybos posėdyje balsų dauguma.
 17. Metodinės tarybos nario kadencija – dveji metai. Kadencijų skaičius tam pačiam asmeniui neribojamas. Metodinės tarybos nario įgaliojimai prasideda, kai į pirmąjį posėdį susirenka išrinkti metodinės tarybos nariai, ir baigiasi, kai į pirmąjį posėdį susirenka naujai kadencijai išrinkti metodinės tarybos nariai.
 18. Metodinės tarybos narys prieš terminą netenka savo įgaliojimų, kai jis atsistatydina arba kai jis savo elgesiu pažeidžia Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtinto pedagogų etikos kodekso reikalavimus. Nutrūkus metodinės tarybos nario įgaliojimams pirma laiko, naujas metodinės tarybos narys renkamas bendra tvarka metodinės tarybos esamos kadencijos likusiam laikotarpiui.
 19. Metodinės tarybos nariai pirmajame posėdyje atviru balsavimu balsų dauguma renka metodinės tarybos pirmininko pavaduotoją ir sekretorių.
 20. Metodinės tarybos posėdžius šaukia metodinės tarybos pirmininkas. Apie posėdžio laiką ir svarstyti parengtus klausimus pirmininkas informuoja narius ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki posėdžio pradžios. Posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip du trečdaliai narių.
 21. Nutarimai priimami metodinės tarybos posėdyje dalyvaujančių narių balsų dauguma. Jeigu balsai pasiskirsto po lygiai, lemia pirmininko balsas. Jeigu pirmininkas posėdyje nedalyvauja, o balsai pasiskirsto po lygiai, laikoma, kad nutarimas nepriimtas. Nutarimai yra teisėti, jei neprieštarauja teisės aktams. Norminio pobūdžio nutarimai gali būti įforminami Progimnazijos direktoriaus įsakymu.
 22. Metodinės tarybos nariai vieną kartą per metus pristato savo veiklos rezultatus mokytojų tarybos nariams.
 23. Metodinė taryba:
  43.1. koordinuoja metodinių grupių veiklą, siekdama ugdymo dermės, tęstinumo ir kokybės užtikrinimo;
  43.2. nustato pedagogų metodinės veiklos prioritetus;
  43.3. dalyvauja ir teikia siūlymus mokytojų tarybai, planuojant ugdymo turinį, ugdymo proceso aprūpinimą ir inovacijų diegimą;
  43.4. analizuoja mokytojų ir švietimo pagalbos specialistų kvalifikacijos tobulinimo rezultatus ir poreikius;
  43.5. vertina pedagogų metodinius darbus ir praktinę veiklą;
  43.6. inicijuoja mokytojų ir švietimo pagalbos specialistų bendradarbiavimą ir pedagoginės patirties sklaidą;
  43.7. nagrinėja ugdymo sėkmingumą, pedagogines problemas ir kitus su pedagogų metodine veikla susijusius klausimus.
 24. Ugdymo turinio formavimo ir ugdymo proceso organizavimo klausimais Progimnazijos direktorius gali organizuoti mokytojų ir švietimo pagalbos specialistų, kurių veikla susijusi su nagrinėjamu klausimu, pasitarimus.
 25. Darbo tarybos, profesinės sąjungos veiklą Progimnazijoje reglamentuoja įstatymai.

V SKYRIUS
PROGIMNAZIJOS SAVIVALDA

 1. Progimnazijos taryba (toliau – Taryba) yra aukščiausia Progimnazijos savivaldos institucija, renkama dvejiems metams. Taryba telkia Progimnazijos pedagogus, mokinius, tėvus (globėjus, rūpintojus) demokratiniam Progimnazijos valdymui, padeda spręsti Progimnazijai aktualius klausimus, atstovauti Progimnazijos direktoriui teisėtiems Progimnazijos interesams.
 2. Tarybą sudaro 9 nariai, išrinkti atviru balsavimu savivaldos institucijų posėdžiuose balsų dauguma: tris pedagogus deleguoja mokytojų taryba, tris mokinius – mokinių taryba, tris tėvus (globėjus, rūpintojus) – tėvų taryba. Tarybos nario kadencijų skaičius tam pačiam asmeniui neribojamas.
 3. Tarybos nariu gali būti asmuo, turintis žinių ir gebėjimų, padedančių siekti Progimnazijos strateginių tikslų ir įgyvendinti Progimnazijos misiją.
 4. Tarybos nariu negali būti Progimnazijos direktorius, valstybės politikai, politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojai.
 5. Tarybos nario įgaliojimai prasideda, kai į pirmąjį posėdį susirenka išrinkti Tarybos nariai, ir baigiasi, kai į pirmąjį posėdį susirenka naujai kadencijai išrinkti Tarybos nariai.
 6. Tarybos narys prieš terminą netenka savo įgaliojimų, kai jis atsistatydina. Nutrūkus Tarybos nario įgaliojimams pirma laiko, naują Tarybos narį deleguoja atitinkama Progimnazijos savivaldos institucija bendra tvarka Tarybos esamos kadencijos likusiam laikotarpiui.
 7. Tarybos pirmininkas, jo pavaduotojas ir sekretorius renkami atviru balsavimu balsų dauguma pirmajame Tarybos posėdyje.
 8. Posėdžius šaukia Tarybos pirmininkas. Apie posėdžio laiką ir svarstyti parengtus klausimus pirmininkas informuoja narius ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki posėdžio pradžios. Posėdžiai kviečiami ne rečiau kaip du kartus per metus. Tarybos posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip du trečdaliai narių. Į posėdžius gali būti kviečiamas vietos bendruomenę atstovaujantis seniūnaitis ar kitas vietos bendruomenės deleguotas atstovas, susietas bendrais gyvenimo poreikiais ir interesais su Progimnazijos bendruomene. Posėdžiuose gali dalyvauti kitų Progimnazijos savivaldos institucijų atstovai, rėmėjai, socialiniai partneriai ir kiti kviestiniai asmenys.
 9. Nutarimai priimami Tarybos posėdyje dalyvaujančių narių balsų dauguma. Jeigu balsai pasiskirsto po lygiai, lemia pirmininko balsas. Jeigu pirmininkas posėdyje nedalyvauja, o balsai pasiskirsto po lygiai, laikoma, kad nutarimas nepriimtas. Nutarimai yra teisėti, jei neprieštarauja teisės aktams. Norminio pobūdžio nutarimai gali būti įforminami Progimnazijos direktoriaus įsakymu.
 10. Tarybos nariai vieną kartą per metus pristato savo veiklos rezultatus juos rinkusiems Progimnazijos bendruomenės nariams.
 11. Taryba:
  56.1. atlieka visuomeninę Progimnazijos valdymo priežiūrą, priima sprendimus ir daro įtaką Progimnazijos direktoriaus priimamiems sprendimams;
  56.2. teikia siūlymus dėl Progimnazijos strateginių tikslų, uždavinių ir jų įgyvendinimo priemonių;
  56.3. pritaria Progimnazijos strateginiam, metiniam veiklos, mokslo metų ugdymo planams, kitiems Progimnazijos darbo ir vidaus tvarką reglamentuojantiems dokumentams, teikiamiems Progimnazijos direktoriaus;
  56.4. teikia siūlymus Progimnazijos direktoriui dėl Nuostatų pakeitimo, Progimnazijos struktūros tobulinimo;
  56.5. dalyvauja renkantis Progimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo sritis, atlikimo metodiką, analizuoja įsivertinimo rezultatus ir priima sprendimus dėl Progimnazijos veiklos tobulinimo;
  56.6. vertina kiekvienais metais Progimnazijos direktoriaus metų veiklos ataskaitą ir teikia savo sprendimą dėl ataskaitos teisės aktų nustatyta tvarka;
  56.7. teikia siūlymus Progimnazijos direktoriui dėl saugių ugdymo(si) ir darbo sąlygų sudarymo, materialinio Progimnazijos aprūpinimo ir lėšų panaudojimo;
  56.8. svarsto Progimnazijos bendruomenės narių ar juos atstovaujančių savivaldos institucijų iniciatyvas ir teikia siūlymus Progimnazijos direktoriui;
  56.9. deleguoja atstovus į darbo grupes ir komisijas teisės aktų nustatyta tvarka;
  56.10. priima nutarimus kitais teisės aktų nustatytais ar Progimnazijos direktoriaus, jo pavaduotojų teikiamais klausimais.
 12. Mokytojų taryba – nuolat veikianti Progimnazijos savivaldos institucija mokytojų profesiniams ir bendriesiems ugdymo klausimams spręsti. Ją sudaro visi Progimnazijoje dirbantys mokytojai. Progimnazijos direktoriaus narystę mokytojų taryboje reglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti teisės aktai.
 13. Mokytojų tarybos nariai atviru balsavimu balsų dauguma dvejiems metams renka mokytojų tarybos pirmininką ir sekretorių, kurių kadencijų skaičius tam pačiam asmeniui neribojamas.
 14. Mokytojų tarybos pirmininko, sekretoriaus įgaliojimai prasideda, užbaigus rinkimų procedūrą, ir nutrūksta, pradėjus pirmininko, sekretoriaus rinkimo naujai kadencijai procedūrą.
 15. Mokytojų tarybos pirmininkas, sekretorius prieš terminą netenka savo įgaliojimų, kai jie atsistatydina arba kai jie savo elgesiu pažeidžia Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtinto pedagogų etikos kodekso reikalavimus. Nutrūkus pirmininko, sekretoriaus įgaliojimams pirma laiko, naujas mokytojų tarybos pirmininkas ar sekretorius renkami bendra tvarka naujai kadencijai.
 16. Mokytojų tarybos posėdžiai organizuojami ne rečiau kaip kartą per pusmetį. Posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip du trečdaliai mokytojų tarybos narių.
 17. Posėdžius šaukia mokytojų tarybos pirmininkas, kuris apie posėdžio laiką ir svarstyti parengtus klausimus informuoja narius ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki posėdžio pradžios. Pagal poreikį į posėdžius gali būti kviečiami kitų Progimnazijos savivaldos institucijų atstovai, rėmėjai, socialiniai partneriai ar kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys asmenys.
 18. Nutarimai priimami mokytojų tarybos posėdyje dalyvaujančių narių balsų dauguma. Jeigu balsai pasiskirsto po lygiai, lemia pirmininko balsas. Jeigu pirmininkas posėdyje nedalyvauja, o balsai pasiskirsto po lygiai, laikoma, kad nutarimas nepriimtas. Nutarimai yra teisėti, jei neprieštarauja teisės aktams. Norminio pobūdžio nutarimai gali būti įforminami Progimnazijos direktoriaus įsakymu.
 19. Mokytojų tarybos pirmininkas vieną kartą per metus pristato savo veiklos rezultatus jį rinkusiems mokytojų tarybos nariams.
 20. Mokytojų taryba:
  65.1. svarsto ugdymo programų įgyvendinimo, optimalių ugdymo sąlygų sudarymo, ugdymo turinio atnaujinimo, mokinių ugdymosi rezultatų gerinimo ir kitus pedagoginės veiklos tobulinimo klausimus;
  65.2. priima nutarimus dėl Progimnazijos metinių veiklos, ugdymo planų įgyvendinimo, mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo, informacijos kaupimo ir panaudojimo tobulinimo;
  65.3. analizuoja mokinių sveikatos, mokymosi, švietimo pagalbos, socialinės paramos, prevencinės veiklos, poilsio, mitybos, saugos Progimnazijoje būklę;
  65.4. deleguoja atstovus į Tarybą, mokytojų atestacijos komisiją;
  65.5. priima nutarimus kitais teisės aktų nustatytais ar Progimnazijos direktoriaus, jo pavaduotojų teikiamais klausimais.
 21. Progimnazijoje veikia mokinių savivaldos institucijos – mokinių komitetai klasėse ir mokinių taryba.
 22. Mokinių komitetą sudaro seniūnas, jo pavaduotojas ir 1–3 nariai, išrinkti atviru balsavimu balsų dauguma klasės mokinių susirinkime vieniems metams.
 23. Mokinių komiteto nario kadencijų skaičius tam pačiam asmeniui neribojamas. Mokinių komiteto nario įgaliojimai prasideda, kai į pirmąjį posėdį susirenka išrinkti mokinių komiteto nariai, ir baigiasi, kai į pirmąjį posėdį susirenka naujai kadencijai išrinkti mokinių komiteto nariai.
 24. Mokinių komiteto narys prieš terminą netenka savo įgaliojimų, kai jis atsistatydina arba kai jis savo elgesiu pažeidžia Progimnazijoje nustatytas mokinių elgesio taisykles. Nutrūkus mokinių komiteto nario įgaliojimams pirma laiko, naują narį bendra tvarka renka klasės mokinių susirinkimas mokinių komiteto esamos kadencijos likusiam laikotarpiui.
 25. Posėdžius šaukia seniūnas, kuris apie posėdžio laiką ir svarstyti parengtus klausimus informuoja narius ne vėliau kaip prieš 3 dienas iki posėdžio pradžios. Posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip du trečdaliai mokinių komiteto narių. Nutarimai priimami mokinių komiteto posėdyje dalyvaujančių narių balsų dauguma. Jeigu balsai pasiskirsto po lygiai, lemia seniūno balsas. Jeigu seniūnas posėdyje nedalyvauja, o balsai pasiskirsto po lygiai, laikoma, kad nutarimas nepriimtas. Nutarimai yra teisėti, jei neprieštarauja teisės aktams.
 26. Mokinių komiteto nariai vieną kartą per metus pristato savo veiklos rezultatus juos rinkusiam klasės mokinių susirinkimui.
 27. Mokinių komitetas:
  72.1. planuoja ir organizuoja klasės mokinių nepamokinę veiklą;
  72.2. rūpinasi drausmės ir tvarkos palaikymu klasėje, mokinių lankomumu;
  72.3. svarsto kitus klasės vadovo teikiamus klausimus.
 28. Mokinių taryba – aukščiausia mokinių savivaldos institucija, renkama vieniems metams.
 29. Mokinių tarybą sudaro 6–8 klasių mokinių susirinkimų deleguoti atstovai (iš kiekvienos klasės po vieną).
 30. Mokinių tarybos nario kadencijų skaičius tam pačiam asmeniui neribojamas. Mokinių tarybos nario įgaliojimai prasideda, kai į pirmąjį posėdį susirenka išrinkti mokinių tarybos nariai, ir baigiasi, kai į pirmąjį posėdį susirenka naujai kadencijai išrinkti mokinių tarybos nariai.
 31. Mokinių tarybos narys prieš terminą netenka savo įgaliojimų, kai jis atsistatydina arba kai jis savo elgesiu pažeidžia Progimnazijoje nustatytas mokinių elgesio taisykles. Nutrūkus mokinių tarybos nario įgaliojimams pirma laiko, naujas narys renkamas bendra tvarka mokinių tarybos esamos kadencijos likusiam laikotarpiui.
 32. Mokinių tarybos pirmininką ir jo pavaduotoją renka mokinių tarybos nariai atviru balsavimu balsų dauguma pirmajame posėdyje.
 33. Mokinių tarybos posėdžius šaukia pirmininkas. Apie posėdžio laiką ir svarstyti parengtus klausimus pirmininkas informuoja narius ne vėliau kaip prieš 3 dienas iki posėdžio pradžios. Posėdžiai organizuojami ne rečiau kaip du kartus per metus. Posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip du trečdaliai mokinių tarybos narių.
 34. Nutarimai priimami mokinių tarybos posėdyje dalyvaujančių narių balsų dauguma. Jeigu balsai pasiskirsto po lygiai, lemia pirmininko balsas. Jeigu pirmininkas posėdyje nedalyvauja, o balsai pasiskirsto po lygiai, laikoma, kad nutarimas nepriimtas. Nutarimai yra teisėti, jei neprieštarauja teisės aktams. Norminio pobūdžio nutarimai gali būti įforminami Progimnazijos direktoriaus įsakymu.
 35. Mokinių tarybos nariai vieną kartą per metus pristato savo veiklos rezultatus juos rinkusiems 6–8 klasių mokiniams susirinkimų klasėse metu.
 36. Mokinių taryba:
  81.1. padeda organizuoti Progimnazijos renginius, akcijas, vykdyti prevencines programas;
  81.2. teikia siūlymus Tarybai ir Progimnazijos direktoriui dėl ugdymo organizavimo, neformaliojo švietimo programų plėtros, socialinės veiklos;
  81.3. inicijuoja mokinių savanorystės veiklas Progimnazijoje;
  81.4. atstovauja mokinių interesams Taryboje bei kitose savivaldos institucijose, tarpininkauja ginant mokinių teises Progimnazijoje;
  81.5. rūpinasi drausmės ir tvarkos palaikymu Progimnazijoje;
  81.6. dalyvauja rengiant Progimnazijos veiklą reglamentuojančius dokumentus;
  81.7. svarsto kitus Progimnazijos direktoriaus, jo pavaduotojų teikiamus klausimus.
 37. Progimnazijoje veikia tėvų (globėjų, rūpintojų) savivaldos institucijos – tėvų komitetai klasėse ir tėvų taryba.
 38. Tėvų komitetą sudaro pirmininkas ir 2–4 nariai, išrinkti vieniems metams atviru balsavimu klasės tėvų (globėjų, rūpintojų) susirinkimo dauguma.
 39. Tėvų komiteto nario kadencijų skaičius tam pačiam asmeniui neribojamas. Tėvų komiteto nario įgaliojimai prasideda, kai į pirmąjį posėdį susirenka išrinkti tėvų komiteto nariai, ir baigiasi, kai į pirmąjį posėdį susirenka naujai kadencijai išrinkti tėvų komiteto nariai.
 40. Tėvų komiteto narys prieš terminą netenka savo įgaliojimų, kai jis atsistatydina. Nutrūkus tėvų komiteto nario įgaliojimams pirma laiko, naują narį bendra tvarka renka atitinkamos klasės tėvų (globėjų, rūpintojų) susirinkimas tėvų komiteto esamos kadencijos likusiam laikotarpiui.
 41. Tėvų komiteto posėdžius šaukia pirmininkas, kuris apie posėdžių laiką, svarstyti parengtus klausimus informuoja narius ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki posėdžio pradžios. Posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip du trečdaliai tėvų komiteto narių.
 42. Nutarimai priimami tėvų komiteto posėdyje dalyvaujančių narių balsų dauguma. Jeigu balsai pasiskirsto po lygiai, lemia pirmininko balsas. Jeigu pirmininkas posėdyje nedalyvauja, o balsai pasiskirsto po lygiai, laikoma, kad nutarimas nepriimtas. Nutarimai yra teisėti, jei neprieštarauja teisės aktams. Norminio pobūdžio nutarimai gali būti įforminami Progimnazijos direktoriaus įsakymu.
 43. Tėvų komiteto nariai vieną kartą per metus pristato savo veiklos rezultatus juos rinkusiems tėvams (globėjams, rūpintojams) susirinkimų klasėse metu.
 44. Tėvų komitetas:
  89.1. aptaria su klasės vadovu klasės mokinių lankomumo, elgesio ir pažangumo, saugumo, maitinimo, informacijos gavimo apie juos klausimus;
  89.2. padeda organizuoti klasės renginius, išvykas, kurti edukacines aplinkas, vykdyti ugdymą karjerai, įgyvendinti prevencines programas;
  89.3. teikia siūlymus klasės vadovui, Progimnazijos direktoriui dėl ugdymo kokybės gerinimo;
  89.4. organizuoja paramos Progimnazijai teikimą;
  89.5. svarsto kitus klasės vadovo, Progimnazijos direktoriaus, jo pavaduotojų teikiamus klausimus.
 45. Tėvų taryba – aukščiausia tėvų (globėjų, rūpintojų) savivaldos institucija, renkama vieniems metams. Ją sudaro 1–8 klasių tėvų komitetų pirmininkai.
 46. Tėvų tarybos nario kadencijų skaičius tam pačiam asmeniui neribojamas. Tėvų tarybos nario įgaliojimai prasideda, kai į pirmąjį posėdį susirenka išrinkti tėvų tarybos nariai, ir baigiasi, kai į pirmąjį posėdį susirenka naujai kadencijai išrinkti tėvų tarybos nariai.
 47. Tėvų tarybos narys prieš terminą netenka savo įgaliojimų, kai jis atsistatydina. Nutrūkus tėvų tarybos nario įgaliojimams pirma laiko, naują tėvų tarybos narį deleguoja atitinkamos klasės tėvų (globėjų, rūpintojų) susirinkimas bendra tvarka tėvų tarybos esamos kadencijos likusiam laikotarpiui.
 48. Tėvų tarybos nariai atviru balsavimu balsų dauguma pirmajame posėdyje renka tėvų tarybos pirmininką ir jo pavaduotoją.
 49. Tėvų tarybos posėdžius kviečia pirmininkas, kuris apie posėdžių laiką, svarstyti parengtus klausimus informuoja narius ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki posėdžio pradžios. Posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip du trečdaliai tėvų tarybos narių.
 50. Nutarimai priimami tėvų tarybos posėdyje dalyvaujančių narių balsų dauguma. Jeigu balsai pasiskirsto po lygiai, lemia pirmininko balsas. Jeigu pirmininkas posėdyje nedalyvauja, o balsai pasiskirsto po lygiai, laikoma, kad nutarimas nepriimtas. Nutarimai yra teisėti, jei neprieštarauja teisės aktams. Norminio pobūdžio nutarimai gali būti įforminami Progimnazijos direktoriaus įsakymu.
 51. Tėvų tarybos nariai vieną kartą per metus pristato savo veiklos rezultatus juos rinkusiam klasės tėvų (globėjų, rūpintojų) susirinkimui.
 52. Tėvų taryba:
  97.1. teikia siūlymus Progimnazijos direktoriui ir Tarybai dėl švietimo paslaugų kokybės gerinimo;
  97.2. analizuoja Progimnazijos lėšų panaudojimo tikslingumą;
  97.3. deleguoja atstovus į Tarybą;
  97.4. nagrinėja tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymus, skundus ir teikia siūlymus Progimnazijos direktoriui, sprendžiant iškilusias problemas;
  97.5. dalyvauja tėvų (globėjų, rūpintojų) diskusijose, Progimnazijos renginiuose;
  97.6. svarsto kitus Progimnazijos direktoriaus, jo pavaduotojų teikiamus klausimus.
 53. Progimnazijoje gali steigtis ir kitos savivaldos institucijos, bendruomenės nariai gali burtis į įvairių interesų grupių asociacijas, organizacijas, sąjungas, vykdančias jų veiklos nuostatuose (įstatuose) numatytus uždavinius ir funkcijas.

VI SKYRIUS
DARBUOTOJŲ PRIĖMIMAS Į DARBĄ, JŲ DARBO APMOKĖJIMAS, VEIKLOS VERTINIMAS IR ATESTACIJA

 1. Darbuotojai į darbą Progimnazijoje priimami ir atleidžiami iš jo Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
 2. Progimnazijos darbuotojams už darbą mokama ir jų veikla vertinama Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
 3. Progimnazijos pedagoginiai darbuotojai atestuojasi ir kvalifikaciją tobulina Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka.

VII SKYRIUS
PROGIMNAZIJOS TURTAS, LĖŠOS, JŲ NAUDOJIMO TVARKA, FINANSINĖS VEIKLOS KONTROLĖ IR VEIKLOS PRIEŽIŪRA

 1. Progimnazija valdo patikėjimo teise perduotą Klaipėdos miesto savivaldybės turtą, naudoja, disponuoja juo Lietuvos Respublikos įstatymų ir Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos nustatyta tvarka.
 2. Progimnazijos lėšos:
  103.1. valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų lėšos;
  103.2. Klaipėdos miesto savivaldybės biudžeto lėšos;
  103.3. fondų, organizacijų, kitų juridinių ir fizinių asmenų dovanotos lėšos, tikslinės paskirties lėšos pagal pavedimus ir kitos teisėtu būdu įgytos lėšos.
 3. Progimnazijos lėšos ir turtas valdomas, naudojamas ir juo disponuojama rūpestingai, siekiant užtikrinti Progimnazijos bendruomenės interesų tenkinimą ir maksimalią naudą bendruomenei. Turtas tausojamas, nešvaistomas ir racionaliai tvarkomas. Lėšos naudojamos teisės aktų nustatyta tvarka.
 4. Progimnazija buhalterinę apskaitą organizuoja ir finansinę atskaitomybę tvarko teisės aktų nustatyta tvarka. Finansinė Progimnazijos veikla kontroliuojama teisės aktų nustatyta tvarka.
 5. Progimnazijos veiklos priežiūrą atlieka Klaipėdos miesto savivaldybės administracija teisės aktų nustatyta tvarka, prireikus pasitelkdama išorinius vertintojus.
 6. Progimnazijos veiklos kokybės gerinimo priežiūrą vykdo Klaipėdos miesto savivaldybės taryba Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka, atsižvelgdama į Progimnazijos direktoriaus metų veiklos ataskaitos vertinimo rezultatus.

VIII SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 1. Progimnazija turi interneto svetainę, kurioje skelbiami vieši pranešimai ir informacija visuomenei apie Progimnazijos veiklą teisės aktų nustatyta tvarka.
 2. Progimnazijos buveinė keičiama, Progimnazijos filialai steigiami ir jų veikla nutraukiama Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimu.
 3. Progimnazija reorganizuojama, pertvarkoma, likviduojama ar vykdoma Progimnazijos struktūros pertvarka teisės aktų nustatyta tvarka.
 4. Nuostatai keičiami Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos, Progimnazijos direktoriaus ar Tarybos iniciatyva. Nuostatų pakeitimus tvirtina Klaipėdos miesto savivaldybės taryba.

Direktorė Laima Vaitonienė

SUDERINTA
Progimnazijos tarybos posėdžio
2021 m. spalio 4 d.
protokoliniu nutarimu
(protokolas Nr. V3-5)

Skip to content