Mokinių taryba

Mokinių tarybos pirmininkas – Artemij D., 7A kl. mokinys.

Mokinių tarybos pirmininko pavaduotojas – Anastasija K., 7C kl. mokinys.

Nariai:

 • 5a kl. – Arina K., Anastasija P.
 • 5b kl. – Sofiia U., Veronika M.
 • 5c kl. – Michail C., Amelija K., Jekaterina S.
 • 5d kl. – Polina P., Veronika H., Oleksandr M.
 • 6a. kl. – Darja C., Milena Z.
 • 6b kl. – Anastasija M., Marija P.
 • 6c kl. – Viktorija G., Evelina P.
 • 7a kl. – Artemij D., Sofija A.
 • 7b kl. – Jelena D., Viktorija K.
 • 7c kl. – Marta B., Anastasija K.
 • 8a kl. – Milana V., Polina B.
 • 8b kl. – Viktorija Z., Viktorija S., Adriana G.
 • 8c kl. – Emilija P., Jekaterina S., Aleksandra O.
 • 8d kl. – Jesenija T., Sofija K., Marija D.

Funkcijos:

66. Progimnazijoje veikia mokinių savivaldos institucijos – mokinių komitetai klasėse ir mokinių taryba.

[…]

73. Mokinių tarybą sudaro 6–8 klasių mokinių susirinkimų deleguoti atstovai (iš kiekvienos klasės po vieną).

74. Mokinių taryba – aukščiausia mokinių savivaldos institucija, renkama vieniems metams.

75. Mokinių tarybos nario kadencijų skaičius tam pačiam asmeniui neribojamas. Mokinių tarybos nario įgaliojimai prasideda, kai į pirmąjį posėdį susirenka išrinkti mokinių tarybos nariai, ir baigiasi, kai į pirmąjį posėdį susirenka naujai kadencijai išrinkti mokinių tarybos nariai.

76. Mokinių tarybos narys prieš terminą netenka savo įgaliojimų, kai jis atsistatydina arba kai jis savo elgesiu pažeidžia Progimnazijoje nustatytas mokinių elgesio taisykles. Nutrūkus mokinių tarybos nario įgaliojimams pirma laiko, naujas narys renkamas bendra tvarka mokinių tarybos esamos kadencijos likusiam laikotarpiui.

77. Mokinių tarybos pirmininką ir jo pavaduotoją renka mokinių tarybos nariai atviru balsavimu balsų dauguma pirmajame posėdyje.

78. Mokinių tarybos posėdžius šaukia pirmininkas. Apie posėdžio laiką ir svarstyti parengtus klausimus pirmininkas informuoja narius ne vėliau kaip prieš 3 dienas iki posėdžio pradžios. Posėdžiai organizuojami ne rečiau kaip du kartus per metus. Posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip du trečdaliai mokinių tarybos narių.

80. Nutarimai priimami mokinių tarybos posėdyje dalyvaujančių narių balsų dauguma. Jeigu balsai pasiskirsto po lygiai, lemia pirmininko balsas. Jeigu pirmininkas posėdyje nedalyvauja, o balsai pasiskirsto po lygiai, laikoma, kad nutarimas nepriimtas. Nutarimai yra teisėti, jei neprieštarauja teisės aktams. Norminio pobūdžio nutarimai gali būti įforminami Progimnazijos direktoriaus įsakymu.

81. Mokinių tarybos nariai vieną kartą per metus pristato savo veiklos rezultatus juos rinkusiems 6–8 klasių mokiniams susirinkimų klasėse metu.

82. Mokinių taryba:
81.1. padeda organizuoti Progimnazijos renginius, akcijas, vykdyti prevencines programas;
81.2. teikia siūlymus Tarybai ir Progimnazijos direktoriui dėl ugdymo organizavimo, neformaliojo švietimo programų plėtros, socialinės veiklos;
81.3. inicijuoja mokinių savanorystės veiklas Progimnazijoje;
81.4. atstovauja mokinių interesams Taryboje bei kitose savivaldos institucijose, tarpininkauja ginant mokinių teises Progimnazijoje;
81.5. rūpinasi drausmės ir tvarkos palaikymu Progimnazijoje;
81.6. dalyvauja rengiant Progimnazijos veiklą reglamentuojančius dokumentus;
81.7. svarsto kitus Progimnazijos direktoriaus, jo pavaduotojų teikiamus klausimus.

Skip to content