Tėvų taryba

Tėvų tarybos pirmininkas – Irina M..

Tėvų tarybos pirmininko pavaduotojas – Oleksandr H.

Nariai – 1-8 klasių tėvų komitetų pirmininkai.

Funkcijos:

82. Progimnazijoje veikia tėvų (globėjų, rūpintojų) savivaldos institucijos – tėvų komitetai klasėse ir tėvų taryba.

[…]

90. Tėvų taryba – aukščiausia tėvų (globėjų, rūpintojų) savivaldos institucija, renkama vieniems metams. Ją sudaro 1–8 klasių tėvų komitetų pirmininkai.

91. Tėvų tarybos nario kadencijų skaičius tam pačiam asmeniui neribojamas. Tėvų tarybos nario įgaliojimai prasideda, kai į pirmąjį posėdį susirenka išrinkti tėvų tarybos nariai, ir baigiasi, kai į pirmąjį posėdį susirenka naujai kadencijai išrinkti tėvų tarybos nariai.

92. Tėvų tarybos narys prieš terminą netenka savo įgaliojimų, kai jis atsistatydina. Nutrūkus tėvų tarybos nario įgaliojimams pirma laiko, naują tėvų tarybos narį deleguoja atitinkamos klasės tėvų (globėjų, rūpintojų) susirinkimas bendra tvarka tėvų tarybos esamos kadencijos likusiam laikotarpiui.

93. Tėvų tarybos nariai atviru balsavimu balsų dauguma pirmajame posėdyje renka tėvų tarybos pirmininką ir jo pavaduotoją.

94. Tėvų tarybos posėdžius kviečia pirmininkas, kuris apie posėdžių laiką, svarstyti parengtus klausimus informuoja narius ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki posėdžio pradžios. Posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip du trečdaliai tėvų tarybos narių.

95. Nutarimai priimami tėvų tarybos posėdyje dalyvaujančių narių balsų dauguma. Jeigu balsai pasiskirsto po lygiai, lemia pirmininko balsas. Jeigu pirmininkas posėdyje nedalyvauja, o balsai pasiskirsto po lygiai, laikoma, kad nutarimas nepriimtas. Nutarimai yra teisėti, jei neprieštarauja teisės aktams. Norminio pobūdžio nutarimai gali būti įforminami Progimnazijos direktoriaus įsakymu.

96. Tėvų tarybos nariai vieną kartą per metus pristato savo veiklos rezultatus juos rinkusiam klasės tėvų (globėjų, rūpintojų) susirinkimui.

97. Tėvų taryba:

97.1. teikia siūlymus Progimnazijos direktoriui ir Tarybai dėl švietimo paslaugų kokybės gerinimo;

97.2. analizuoja Progimnazijos lėšų panaudojimo tikslingumą;

97.3. deleguoja atstovus į Tarybą;

97.4. nagrinėja tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymus, skundus ir teikia siūlymus Progimnazijos direktoriui, sprendžiant iškilusias problemas;

97.5. dalyvauja tėvų (globėjų, rūpintojų) diskusijose, Progimnazijos renginiuose;

97.6. svarsto kitus Progimnazijos direktoriaus, jo pavaduotojų teikiamus klausimus.

Skip to content