Darbo užmokestis

Eil. Nr. Pareigybė Darbo užmokestis (bruto) Eur
2017 m. 2018 m.
I ketv.
2018 m.
II ketv.
2018 m.
III ketv.
2018 m.
IV ketv.
 1. Vadovai (direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams) 1251,471 1251,47 1362,32 1286,95
 2. Mokytojas: 689,86 680,60 915,95 1041,02
 2.1. ekspertas 876,81 814,03 1122,00 1340,59
 2.2. metodininkas 804,49 792,63 1052,81 1174,39
 2.3. vyresnysis 517,92 515,44 799,29 881,80
 2.4. mokytojas 333,46 340,25 534,11 677,52
 3. Pedagogai-specialistai (akompaniatorius, bibliotekininkas, logopedas, psichologas, skaityklos vedėjas, socialinis pedagogas, specialusis pedagogas) 699,01 699,01 714,45 713,494
 4. Specialistai (duomenų bazės ir elektroninio dienyno specialistas, kompiuterių operatorius, raštinės vedėjas, dokumentų koordinavimo specialistas, prailgintos dienos grupės auklėtojas) 676,81 676,81 680,11 639,35
 5. Aptarnaujantysis personalas (budėtojas, darbininkas, kiemsargis, rūbininkas, valytojas) 400,00 400,00 400,00 400,00