Vaiko gerovės komisija

Komisiją sudaro:

Pirmininkė – Elena Kanapeckaitė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

Pirmininkės pavaduotoja – Olesia Lukaševičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

Sekretorė – Daina Bžeskienė, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja.

Nariai:

 • Oksana Dobrynia, specialioji pedagogė;
 • Natalja Solovėj, psichologė;
 • Olha Reshetylo, logopedė;
 • Jelena Poletajeva, socialinė pedagogė;
 • Olga Športun, socialinė pedagogė;
 • Jelena Vasilkovskaja, karjeros specialistė
 • Jekaterina Cibakina, dorinio ugdymo (etikos) mokytoja;
 • Liubov Danilova, pradinio ugdymo mokytoja;
 • Tamara Zabolotnaja, dailės mokytoja.

VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS VEIKLOS PLANAS

2023 m.

Tikslai ir uždaviniai:

 • užtikrinti emocinį ir socialinį mokinių saugumą;
 • organizuoti ir koordinuoti prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, saugios ir palankios vaiko ugdymui(si) aplinkos kūrimą;
 • organizuoti programų pritaikymą ir individualizavimą mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių;
 • atlikti mokinio specialiųjų ugdymo(si) poreikių (išskyrus poreikius, atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pirminį įvertinimą ir atlikti kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas;
 • vykdyti tėvų ( globėjų, rūpintojų) informavimą ir konsultavimą vaikų ugdymo(si) klausimais.
Eil. Nr.VeiklaLaikotarpisAtsakingi asmenysPastabos
1. ŠVIETIMO PAGALBOS KOORDINAVIMAS, ORGANIZACINĖ VEIKLA
1.1.2023 m. progimnazijos VGK veiklos plano rengimas, derinimas ir tvirtinimas. Komisijos narių pasiskirstymas atsakomybėmis, konkrečiomis veiklos sritimis2023 m. gruodisVGK nariai, pirmininkas 
1.2.VGK posėdžių bei pasitarimų organizavimasKiekvieno mėnesio antras trečiadienisVGK pirmininkas 
1.3.Išplėstinių VGK posėdžių organizavimas, vykdant intervenciją ir prevencijąPagal poreikįVGK pirmininkas, soc. pedagogas 
1.4.Švietimo pagalbos gavėjų, mokinių, turinčių kalbėjimo ir kalbos sutrikimų sąrašų parengimas, suderinimas su Klaipėdos m. PPT bei tvirtinimas2023 m. rugsėjisSpec. pedagogas, logopedas 
1.5.Individualizuotų ir pritaikytų dalykų programų specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams sąrašo sudarymas2023 m. rugsėjisSpec. pedagogas   
1.6.Individualios, pogrupinės, grupinės socialinės pedagoginės, psichologinės ir specialiosios pedagoginės pagalbos teikimas mokiniamsVisus metusSoc. pedagogas, psichologas, spec. pedagogas, logopedas 
1.7.Aktualios informacijos, gerosios patirties sklaida, dalyvavimas ir dalijamasis seminarų (apie įtraukųjį ugdymą, klasės mikroklimato gerinimą, išskirtinių gebėjimų turinčio mokinio ugdymą ir kt.) medžiagaVisus  metusVGK nariai 
1.8.Švietimo pagalbos specialistų veiklos planų derinimas, ataskaitų pateikimas2023 m. birželis, gruodisŠvietimo pagalbos teikimo specialistai 
1.9.Bendradarbiavimas su klasių vadovais, mokomųjų dalykų mokytojaisVisus metusVGK nariai 
1.10.Bendradarbiavimas su Klaipėdos m.  PPT, Klaipėdos m. savivaldybės VGK, Klaipėdos m. tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinavimo skyriumi, Klaipėdos m.  policijos komisariatu, Klaipėdos miesto Šeimos ir Vaiko gerovės centru, Klaipėdos apskrities Vaiko teisių apsaugos tarnybaVisus  metusVGK nariai 
1.11VGK veiklos ataskaitos rengimas2023 m. birželis (tarpinė), gruodis (galutinė)VGK nariai 
1.12.Informacijos apie Vaiko gerovės komisijos veiklą talpinimas progimnazijos tinklalapyjeMetų eigojeVGK nariai 
2. ŠVIETIMO PAGALBA MOKINIUI
2.1.Pokalbiai su mokytojais, tėvais (globėjais, rūpintojais), aptariant individualias vaiko galias, mokymosi sunkumus, išskirtinius gebėjimus, konsultavimas prevenciniais, psichologiniais, socialiniais pedagoginiais, pažangumo, lankomumo, specialiojo, nuotolinio ugdymo klausimaisPagal poreikįVGK nariai 
2.2.Mokomųjų dalykų konsultacijos mokiniamsPagal tvarkaraštįDalykų mokytojai 
2.3.Pagalbos teikimas specialiųjų poreikių mokiniamsPagal numatytą grafikąSocialiniai pedagogai 
2.4.Neformaliojo vaikų švietimo užsiėmimaiPagal tvarkaraštįBūrelių mokytojai 
2.5.4 klasių mokinių edukaciniai užsiėmimai  „Kad iš pasaulio neišeitų širdingumas…“, skirti  Tarptautinei neįgaliųjų žmonių dienai paminėti 2023 m. gruodisSocialinis pedagogas, psichologas 
2.6.3 klasių mokiniams psichologiniai  užsiėmimai „Kelionė po salas“. Dėmesio, atminties ir mąstymo lavinimas2023 m. vasaris-balandis Psichologas 
2.7.7-8 klasių mokinių emocinio saugumo užtikrinimas. Edukacinis užsiėmimas „Viskas prasideda nuo minčių“2023 m. vasarisPsichologas 
2.8.5-6 klasių  mokinių socialinių įgūdžių ugdymas. Edukaciniai užsiėmimai „Draugystės dirbtuvės“2023 m. balandisPsichologas 
2.9.1-4 klasių mokinių psichologiniai užsiėmimai „Miela mano mama“2023 m. gegužėPsichologas 
2.10.1-8 klasių mokiniams klasių valandėlės apie atjautąMetų eigojePsichologas, klasių vadovaiKlasių vadovų veiklos planai
3. ŠVIETIMO PAGALBA MOKINIUI. ĮTRAUKUSIS UGDYMAS
3.1.Pirminis ar pakartotinis mokinių įvertinimas. Pritaikytų (individualizuotų) ugdymo programų skyrimas ir jų derinimas: gavus mokytojo Anketą (2 priedas), tėvų (globėjų) Sutikimą (4 priedas), atliekamas pirminis vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, kylančių ugdymo(si) procese, įvertinimas (5 priedas); gavus tėvų (globėjų) Sutikimą (4 priedas), užpildytą mokytojų ir švietimo pagalbos specialistų Pasiekimų aprašą (3 priedas), atliekamas pakartotinis vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, kylančių ugdymo(si) procese, įvertinimas; prireikus, kreipiamasi į pedagoginę psichologinę ar švietimo pagalbos tarnybą dėl vaikų specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimo, specialiojo ugdymo ir (ar) švietimo pagalbos jiems skyrimo nustatyta tvarkaPagal poreikį mokslo metų eigojeSpecialusis pedagogas, logopedas, psichologas, socialinis pedagogas, VGK pirmininkas 
3.2.Kiekvienas specialiųjų ugdymosi poreikių turintis mokinys stebimas, jam rengiamas IUPP (individualaus ugdymo ir pagalbos teikimo planas), priskiriamas IUPP vykdymą koordinuojantis asmuo (pedagogas ar švietimo pagalbos specialistas)2023 m. rugsėjis-spalis,  metų eigojeVGK pirmininkas, spec. pedagogas 
3.3.Individualaus ugdymo ir pagalbos teikimo mokiniui planuose nurodytų ugdymo krypčių tikslinimas, IUPP koregavimas2023 m. kovas, birželis, gruodisSpec. pedagogas, koordinuojantys asmenys 
3.4.Mokinių, kuriems buvo teikiama švietimo pagalba, pažangos ir pasiekimų aptarimas3 kartus per metusKlasių vadovai, dalykų mokytojai, spec. pedagogas, psichologas, soc. pedagogas 
3.5.Pritaikytų mokomųjų dalykų ugdymo programų SUP turintiems mokiniams rengimo koordinavimas, mokytojų konsultavimas2023 m. rugsėjis ir pagal poreikįSpec. pedagogas 
3.6.Pritaikytų (individualizuotų) programų aprobavimas ir suderinimas su SUP turinčių mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais)2023 m. spalis ir pagal poreikįVGK nariai, klasės vadovai, dalykų mokytojai 
3.7.SUP turinčių mokinių  apskaitaVisus metusSpec. pedagogas 
3.8.Mokinių, turinčių mokymosi sunkumų, mokymosi/ elgesio/ emocijų sutrikimų, veiksmingos švietimo pagalbos užtikrinimas: – SUP turinčių mokinių pasiekimų ir nesėkmių aptarimas su mokytojais ir jų tėvais (globėjais, rūpintojais); – rekomendacijų teikimas mokytojams, tėvams (globėjams, rūpintojams) dėl pagalbos būdų, ugdymo metodų ir mokymo priemonių naudojimoVisus mokslo metusSpec. pedagogas, psichologas, soc. pedagogas 
3.9.Specialiųjų  ugdymo(si) poreikių turinčių vaikų dėmesio, mąstymo, atminties ir kitų pagrindinių psichinių procesų diagnostikaVisus metus, pagal poreikįPsichologas 
4. PREVENCIJA
4.1.Mokinių saugumo užtikrinimas  (pagal atskirą grafiką)Visus  metusDirektoriaus pavaduotojai ugdymui 
4.2.Mokinių supažindinimas (pasirašytinai) su Progimnazijos ,,Mokinių elgesio taisyklėmis“, „Lankomumo apskaitos ir nelankymo prevencijos tvarka“2023 m. rugsėjisKlasių vadovai 
4.3.Pamokų nelankančių, mokymosi sunkumų patiriančių mokinių stebėsena, susidariusių mokymo (si) situacijų analizė ir pagalbos teikimo formų ir būdų numatymasNuolatVGK nariai 
4.4.Pamokų lankomumo, vėlavimo į pamokas kontrolė, aptarimas, rekomendacijų teikimas VGKVisus  metusKlasės vadovai 
4.5.Ugdymo proceso stebėjimas – mokinių veikla pamokų metu (aktyvumas, gebėjimas dirbti savarankiškai, atsakomybė už savo mokymąsi)Pagal poreikį visus  metusDirektoriaus pavaduotojas ugdymui, soc. pedagogas 
4.6.Mokinių elgesio taisyklių pažeidimo aktų aptarimas, rekomendacijų teikimas VGKVisus metusSoc. pedagogas 
4.7.Prevencinės programos „Laiptai“ įgyvendinimasVisus metusSoc. pedagogas, psichologas 
4.8.Patyčių ir kito žeminančio elgesio prevencijos programos „Friends“ įgyvendinimasVisus metusMokyklos bendruomenė 
4.9.Lions Quest programos „Paauglystės kryžkelės“ įgyvendinimasVisus mokslo metus5-8 klasių vadovai 
4.10.Klasių valandėlių organizavimas integruojant Alkoholio, tabako, narkotinių ir psichoaktyvių medžiagų vartojimo programas, patyčių prevencijąPagal klasių vadovų veiklos planąKlasių vadovai 
4.11.Pagalba naujai į Progimnaziją atvykusiems mokiniams (adaptacija, informacijos rinkimas apie mokinius, atvykusius į Progimnaziją iš kitų mokyklų)Pagal poreikįKlasių vadovai, psichologas, soc.  pedagogas, direktoriaus pavaduotojas ugdymui 
4.12.Dalyvavimas klasės tėvų (globėjų, rūpintojų) susirinkimuosePagal poreikįPagalbos mokiniui specialistaiKlasių vadovų veiklos planai
4.13.Vizualizacija apie elektroninių cigarečių žalą ir prekybą žmonėmis2023 balandis, spalisSoc. pedagogas, klasių vadovai 
4.14.2-8 klasių mokinių patyčių prevencija. Tyrimas „Sociometrija. Mikroklimatas klasėje (įvairaus pobūdžio tarpasmeninių ir grupinių santykių matavimo ir grafinio vaizdavimo matrica)Visus mokslo metusPsichologas 
4.15.Projektas „Rytojus“. Pagalba mokiniui, patyrusiam karo baisumus2023 m. rugsėjis -lapkritisPsichologas 
4.16.Prevencinė veikla. Savaitė be patyčių „Gerumo lašelis“2023 m. kovasPagalbos mokiniui specialistai, klasių vadovai 
5. AKCIJOS. INICIATYVOS
5.1.Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių dalyvavimas labdaros ir paramos sergantiems onkologinėmis ligomis renginyje „Žvaigždžių vilties bėgimas.2023 m. rugsėjisSoc. pedagogas, spec. pedagogas 
5.2.Progimnazijos bendruomenės dalyvavimas labdaros ir paramos sergantiems onkologinėmis ligomis renginyje „Vilties bėgimas 2023“2023 m. gegužėSoc. pedagogas 
5.3.Gerumo akcija „ Būk mano draugas“2023 m.Dorinio ugdymo mokytojai 
6. APKLAUSOS. TYRIMAI
6.1.2-8 klasių mokinių emocinės psichologinės savijautos tyrimas “Kaip jautiesi?”2023 m. rugsėjisPsichologas 
6.2.Pirmokų adaptacijos tyrimas. Rizikos grupės vaikų stebėsena. Rekomendacijų rengimas ir teikimas2023 m. lapkritisPsichologas, spec. pedagogas, direktoriaus pavaduotojas ugdymui 
6.3.Penktokų adaptacijos tyrimas. Rizikos grupės vaikų stebėsena. Rekomendacijų rengimas ir teikimas2023 m. spalisPsichologas, spec. pedagogas, direktoriaus pavaduotojas ugdymui 
6.4.Ilgalaikis tęstinis tyrimas ,,Mokymasis pradinėje mokykloje: ĮSITRAUK“2023 m. gegužėKlasių vadovai 
6.5.SUP turinčių mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) apklausa dėl teikiamos švietimo pagalbos2023 m. gruodis, birželisSpec. pedagogas 
6.6.1 klasės mokinių adaptacijos tyrimas „Gera pradžia – sėkmingas startas“2023 m. lapkritisPsichologas 
6.7.1 klasių mokinių tyrimas „Mano mokykla-mano džiaugsmas?..“2023 m. lapkritisPsichologas 
6.8.Emocinis mokinių saugumas. Tyrimas „Namas, kurį pastatėme mes. Ar aš laimingas mokyklos name?“2023 m. gruodisPsichologas 
6.9.Emocinis mokinių saugumas. Apklausa „Kokius jausmus aš jaučiu mokykloje. Jausmų reitingas. Pakalbėsime apie sunkumus“2023 m. gruodisPsichologas 
6.10.3-4 klasių mokinių tyrimas “Šeimos istorija – programa į ateitį. Gyvenimo scenarijus”2023 m. vasarisPsichologas, karjeros specialistas 
6.11.1-2 klasių mokinių emocinis saugumas. Diagnostika „Septynios paslaptys apie mane“2023 m. kovasPsichologas 
6.12.1-8 kl. mokinių  anketavimas ir rekomendacijų pateikimas ugdymo karjerai klausimais2023 m. pagal poreikįKarjeros specialistas 
6.13.Kiti tyrimai pagal  poreikįVisus mokslo metusPagalbos mokiniui specialistai 
7. PAGALBA MOKYTOJAMS, TĖVAMS (GLOBĖJAMS, RŪPINTOJAMS). MOKYTOJŲ, TĖVŲ ŠVIETIMAS
7.1.1 klasių mokinių  tėvų (globėjų, rūpintojų) susitikimai su psichologu „Kelias į  1 klasę”2023 m. rugsėjisPsichologas 
7.2.Emocinė bendrystė ir bendradarbiavimas. Vaizdo klipo kūrimas „Mūsų progimnazija“2023 m. spalis-lapkritisPsichologas 
7.3. 1 klasių mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) užsiėmimų ciklas „Tėvų mokyklėlė“ 2023 m. rugsėjis-gruodisPsichologas 
7.4.Emocinis ugdymas. Vaizdo klipo kūrimas „Pakalbėsime apie sunkumus ir sėkmes“2023 m. lapkritisPsichologas 
7.5.1 klasių mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų ) susirinkimai „Pirmokų adaptacija.“ (tyrimo rezultatai, rekomendacijos). Pokalbis ratu „Suaugusiųjų ir vaikų pasauliai“2023 m. gruodisPsichologasKlasių vadovų veiklos planai
7.6.Emocinė bendrystė ir bendradarbiavimas. Vaizdo klipo kūrimas „Kaip rasti raktą į tarpusavio santykių labirintą“2023 m. gruodisPsichologas 
7.7.Emocinis ugdymas. Vaizdo klipo kūrimas „Šeima vaiko akimis“2023 m. gruodisPsichologas 
7.8.5 klasių mokinių tėvų susirinkimai „Kviečiame į kelionę po 5 klasę „Santarvės“ progimnazijos garlaiviu”2023 m. gruodisPsichologasKlasių vadovų veiklos planai
8. UGDYMAS KARJERAI
8.1.Ugdymo karjerai metodinės medžiagos rinkimas, analizė ir rengimas2023 m. eigojeKarjeros specialistas 
8.2.Duomenų apie institucijas, teikiančias profesinio orientavimo, mokinių ugdymo karjerai paslaugas kaupimas, socialinių partnerių tinklo plėtra2023 m. visus metusKarjeros specialistas 
8.3.Dalyvavimas gimnazijų ir profesinio ugdymo mokyklų atvirų durų dienose2023 m. eigojeKarjeros specialistas 
8.4.Informacinių šaltinių (mokinių ugdymui karjerai, profesinio orientavimo klausimais, apie darbo rinkos situaciją rajone, respublikoje ir kt.) kaupimas ir mokinių informavimas2023 m.Karjeros specialistas 
8.5.Praktines užduotys susijusios su savęs pažinimo ir karjeros galimybių pažinimo temomis2023 m.Karjeros specialistas 
8.6.Informaciniai stendai apie perspektyvių profesijų pasirinkimo galimybes2023 m.Karjeros specialistas 
8.7.Individualios ir grupinės konsultacijos profesinio orientavimo ir ugdymo karjerai temomis2023 m. pagal poreikįKarjeros specialistas 
8.8.Klasių valandėlės karjerai ugdymo klausimais. Susitikimai su įvairių profesijų žmonėmis2023 m.Karjeros specialistasKlasių vadovų veiklos planai
8.9.Edukaciniai užsiėmimai Klaipėdos m. gamyklose, įmonėse. Susipažinimas su profesijomis2023 m.Karjeros specialistas 
8.10.Kultūros paso galimybių panaudojimas ugdymui karjerai2023 m.Karjeros specialistasKultūros pasas
9. KRIZIŲ VALDYMAS
9.1.Krizės aplinkybių įvertinimas, krizės valdymo priemonių plano parengimasEsant krizinei situacijaiKrizių valdymo komandos nariai 
9.2.Informacijos apie krizę rengimas ir pateikimas mokyklos bendruomenei/žiniasklaidai, Švietimo skyriui, teritorinei policijos įstaigai, Vaiko teisių apsaugos skyriuiEsant krizinei situacijaiKrizių valdymo komandos nariai 
9.3.Mokyklos bendruomenės grupių ir asmenų, kuriems reikalinga švietimo pagalba, įvertinimas ir pagalbos teikimo organizavimasEsant krizinei situacijaiKrizių valdymo komandos nariai 
Skip to content