Vaiko gerovės komisija

Komisiją sudaro:

Pirmininkė – Elena Kanapeckaitė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

Pirmininkės pavaduotoja – Tatjana Slabenkienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

Sekretorė – Agnė Nagreckienė, anglų kalbos vyresnioji mokytoja.

Nariai:

 • Oksana Dobrynia, specialioji pedagogė;
 • Natalja Solovėj, psichologė;
 • Virginija Montvilaitė, logopedė;
 • Jekaterina Cibakina, socialinė pedagogė;
 • Liubov Danilova, pradinio ugdymo mokytoja;
 • Tamara Zabolotnaja, dailės mokytoja.

VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS VEIKLOS PLANAS

2021 – 2022 m. m.

Tikslai ir uždaviniai:

 • užtikrinti emocinį ir socialinį mokinių saugumą;
 • organizuoti ir koordinuoti prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, saugios ir palankios vaiko ugdymui(si) aplinkos kūrimą;
 • organizuoti programų pritaikymą  ir individualizavimą mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių;
 • organizuoti individualių ugdymo ir pagalbos mokiniui planų rengimą ir vykdymo priežiūrą;
 • atlikti mokinių specialiųjų ugdymo(si) poreikių (išskyrus poreikius, atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pirminį įvertinimą ir atlikti kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas;
 •  vykdyti tėvų ( globėjų, rūpintojų) informavimą ir konsultavimą vaikų ugdymo(si) klausimais.
LaikasPriemonėsAtsakingas
Rugsėjis2021-2022 m. m. progimnazijos Vaiko gerovės komisijos veiklos plano pristatymasVGK pirmininkas
 Švietimo pagalbos gavėjų, turinčių kalbėjimo ir kalbos sutrikimų, sąrašo tvirtinimasLogopedas
 Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymo(si) poreikių, sąrašo tvirtinimasSpecialusis pedagogas
 Pagalba mokytojams rengiant pritaikytas ir individualizuotas programas. Parengtų pritaikytų ir individualizuotų specialiųjų programų aptarimas, tvirtinimasSpecialusis pedagogas
 Mokinių kalbos sutrikimų šalinimo programų patvirtinimasLogopedas
 Individualių ugdymo ir pagalbos mokiniui planų pristatymas ir aptarimasDirektoriaus pavaduotojas ugdymui, pagalbos mokiniui specialistai
 7-8 klasių mokinių emocinio saugumo užtikrinimas. Edukacinis užsiėmimas „Viskas prasideda nuo minties“Psichologas
 Mokytojų diskusija prie apvalaus stalo „Darbo su specialiųjų ugdymo(si) poreikių turinčiais mokiniais ypatumai“Pagalbos mokiniui specialistai, 5 klasių vadovai, mokytojai dalykininkai
 5 klasių mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) susirinkimai „Repeticija prieš „Didžiąją mokyklą“Psichologas
Spalis4 klasių mokinių sveikos gyvensenos įgūdžių ugdymas. Užsiėmimai „Sveika mityba-raktas į sveiką gyvenimą“. „Mikrobai. Ką reikia žinoti apie antibiotikus“Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas
 4 klasių mokinių užsiėmimai „Korekcinės profilaktinės mankštos“ 5 užsiėmimų (dienų) kursasVisuomenės sveikatos priežiūros specialistas, VSB specialistas
 3a klasės mokinių užsiėmimai „Regos išsaugojimas ir stiprinimas“ 5 užsiėmimų (dienų) kursasVisuomenės sveikatos priežiūros specialistas, VSB specialistas
 5, 6 klasių mokinių prevenciniai užsiėmimai „Žalingi įpročiai: fizinė ar psichologinė priklausomybė?“Socialinis pedagogas
 1 klasių mokinių susitikimas su bendruomenės pareigūnų grupės tyrėjais „Pirmoko saugaus eismo abėcėlė“Klasių vadovai
 8 klasių mokinių dalyvavimas respublikiniame sveikatos, lytiškumo ugdymo ir rengimo šeimai projekte paaugliams „Heraklio kryžkelė. Kelio pasirinkimas”Socialinis pedagogas, dorinio ugdymo mokytojai
 5– 8 klasių mokinių dalyvavimas mokykliniame labdaros projekte „Būk mano draugas“Socialinis pedagogas; dorinio ugdymo mokytojai
Spalis-gruodisMokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) mokyklėlės užsiėmimaiPsichologas
Lapkritis1, 5 klasių mokinių adaptacijos stebėsenaDirektoriaus pavaduotojai ugdymui
 1 klasės mokinių adaptacijos progimnazijoje tyrimas „Gera pradžia – sėkmingas startas“, „Kaip gyveni, pirmoke?“Psichologas
 6 klasių mokinių sveikos gyvensenos įgūdžių ugdymas. Akcija ,,Aš nerūkau, nes…“Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas
 5-8 klasių mokinių patyčių prevencija. Tyrimas „Sociometrija. Mikroklimatas klasėje (įvairaus pobūdžio tarpasmeninių ir grupinių santykių matavimo ir grafinio vaizdavimo matrica)Psichologas
 5 klasių mokinių emocinis saugumas. Apklausa „Kokius jausmus aš jaučiu mokykloje. Jausmų reitingas“. Videoapklausa „Pakalbėsime apie sunkumus“Psichologas
GruodisI trimestro mokinių, turinčių specialiųjų ugdymo(si) poreikių, ugdomų namie, užsieniečių ar iš užsienio grįžusių Lietuvos piliečių rezultatų analizė, sąrašo koregavimasSpecialusis pedagogas, logopedas
 Švietimo pagalbos gavėjų, turinčių kalbėjimo ir kalbos sutrikimų, sąrašo koregavimasLogopedas
 1, 5 klasių mokinių adaptacijos stebėsenos rezultataiDirektoriaus pavaduotojai ugdymui; pagalbos mokiniui specialistai
 1 klasių mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų ) informavimas (susirinkimai) „Pirmokų adaptacija.“ (tyrimo rezultatai, rekomendacijos)Psichologas
 5 klasių mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) susirinkimai „Kviečiame į kelionę garlaiviu po „Santarvės“ progimnaziją”Psichologas
 4, 5 klasių mokinių edukaciniai užsiėmimai „Kad iš pasaulio neišeitų širdingumas…“ Tarptautinei neįgaliųjų žmonių dienai paminėtiSocialinis pedagogas, psichologas
  5 – 8 klasių mokinių dalyvavimas mokykliniame labdaros projekte „Būk mano draugas“Socialinis pedagogas, dorinio ugdymo mokytojai
 5-8 klasių mokinių dalyvavimas gerumo – savanorystės akcijoje „Šventos Kalėdos į kiekvienus namus” (I etapas)Socialinis pedagogas, dorinio ugdymo mokytojai
Sausis1 klasių mokinių sveikos gyvensenos įgūdžių ugdymas. Užsiėmimai „Kodėl reikia valyti dantukus?“Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas
 Specialistų ir mokomųjų dalykų mokytojų , dirbančių su specialiųjų poreikių turinčių mokiniais, patirties sklaida (užsiėmimų, pedagoginės priežiūros rezultatų aptarimas)Pagalbos mokiniui specialistai
 5 – 6 klasių mokinių socialinių įgūdžių ugdymas. Edukaciniai užsiėmimai „Draugystės dirbtuvės”Psichologas, socialinis pedagogas
 3 klasių mokinių sveikos gyvensenos įgūdžių ugdymas. Užsiėmimai „Spindinti šypsena“. (Burnos higiena)Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas
 Mokinių sveikatinimas. Užsiėmimas 5 klasių mergaitėms „Tarp mūsų mergaičių“ (Brendimas ir higiena)Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas
 5- 7 klasių mokinių sveikos gyvensenos įgūdžių ugdymas „Linksmosios estafetės“Fizinio ugdymo mokytojai
Sausis-kovas8 klasų mokinių užsiėmimų ciklas. Socialinių įgūdžių lavinimo programa „Tiltai“Socialinis pedagogas, psichologas
KovasII trimestro mokinių, turinčių specialiųjų ugdymo(si) poreikių, mokomų namie, užsieniečių ar iš užsienio grįžusių Lietuvos piliečių rezultatų analizėSpecialusis pedagogas, logopedas
 Prevencinė veikla. Savaitė be patyčių „Gerumo lašelis“Pagalbos mokiniui specialistai, visuomenės sveikatos priežiūros specialistas
 1-4 klasių mokinių psichologiniai šventiniai užsiėmimai „Psichologinis piešinių testas “Mamos akys”, videointerviu „Kas patinka mamoje?“, piešiniai „Mamos dvasia vaiko akimis“Psichologas
 Specialiųjų ugdymo(si) poreikių turinčių mokinių dalyvavimas Klaipėdos m. sporto varžybose „Pasitikime pavasarį linksmai“Socialinis pedagogas, specialusis pedagogas
Balandis7 klasių mokinių socialinių įgūdžių ugdymas. Pirmos pagalbos užsiėmimai „Pirmos pagalbos pagrindai“Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas
 1 -8 klasių mokinių dalyvavimas gerumo – savanorystės akcijoje „Šventos Velykos į kiekvienus namus” (II etapas)Socialinis pedagogas, dorinio ugdymo mokytojai
 1 klasių mokinių emocinis saugumas. Diagnostika „ Piešiame grojant muzikai – psichologinis piešinių testas „Šeima vaiko akimis“Psichologas
 2-3 klasių mokinių emocinis saugumas. Diagnostika „ Piešiame grojant muzikai”. „Septynios paslaptys apie mane“Psichologas
 4 klasių mokinių emocinis saugumas. Diagnostika „Laiminga mano šeimos istorija…“Psichologas
Gegužė 4, 8 klasių mokinių NMPP testų rezultatų lyginamoji analizė ir aptarimasDirektoriaus pavaduotojai ugdymui
 1 – 8 klasių mokinių dalyvavimas mokykliniame projekte „Būk mano draugas“Socialinis pedagogas, tikybos mokytojas
 Prevencinė veikla. Informacinis stendas nerūkymo dienai paminėti „Tabako gniaužtuose“Socialinis pedagogas
 5 klasių mokinių emocinis saugumas. Tyrimas “Mokykla- mano džiaugsmas?…”Psichologas
Birželis2021-2022 m.m. Vaiko gerovės komisijos veiklos plano įgyvendinimo analizėVGK pirmininkas
 2021-2022 m. m. mokinių, turinčių specialiųjų ugdymo(si) poreikių, ugdomų namie, užsieniečių ar iš užsienio grįžusių Lietuvos piliečių ugdymo(si) pasiekimų rezultatų analizė ir aptarimasPagalbos mokiniui specialistai, klasių vadovai, mokytojai dalykininkai
 2021-2022 m. m. mokinių pažangos ir pasiekimų analizėVGK pirmininkas
Rugpjūtis2022-2023 m. m. Vaiko gerovės komisijos veiklos plano projekto pristatymasVGK pirmininkas
Metų eigoje, pagal atskirą grafikąVaiko gerovės komisijos posėdžiaiVGK pirmininkas
 Mokinių, turinčių ugdymosi sunkumų, stebėjimo, pedagoginio, psichologinio bei logopedinio įvertinimo rezultatų analizė ir aptarimas pagal poreikįPagalbos mokiniui specialistai
 Individualūs pokalbiai su tėvais (globėjais, rūpintojais), pedagogais apie vaikus, turinčius ugdymo(si) bei psichologinių problemų pagal poreikįPagalbos mokiniui specialistai
 Specialiųjų ugdymo(si) poreikių turinčių vaikų dėmesio, mąstymo, atminties ir kitų pagrindinių psichinių procesų diagnostikaPsichologas
 Bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžių ugdymo savaitė „Draugystės spalvos“VGK nariai, progimnazijos bendruomenė
 1-8 klasių mokinių profesinis veiklinimas. Mokinių ir jų tėvų (globėjų, rūpintojų) informavimas ir konsultavimas karjeros klausimaisSocialinis pedagogas, psichologas, klasių vadovai
 5-8 klasių mokiniams paskaitų ciklas apie žalingų įpročių prevenciją. Informaciniai stendai.Socialinė pedagogas, klasių vadovai
 1-8 klasių mokiniams teminės psichologinės klasių valandėlėsPsichologas, klasių vadovai
 1-8 klasių mokiniams socialinių įgūdžių ugdymo klasių valandėlėsSocialinis pedagogas
 1-8 klasių mokinių profesinis veiklinimasSocialinis pedagogas, klasių vadovai
 Informaciniai, prevenciniai stendaiPagalbos mokiniui specialistai
 Kiti tyrimai pagal poreikįPsichologas
 Specialiųjų ugdymo(si) poreikių turinčių mokinių tyrimo Pedagoginėje psichologinėje tarnyboje rezultatų aptarimasPagalbos mokiniui specialistai