Metodinės grupės

Funkcijos:

26. Progimnazijos valdyme dalyvauja Progimnazijos metodinė taryba ir metodinės grupės, kurios sprendžia pedagogų kvalifikacijos ir praktinės veiklos tobulinimo klausimus.

27. Metodinės grupės vienija mokytojus pagal ugdymo sritis ir mokomuosius dalykus. Susitarimai dėl metodinių grupių formavimo priimami metodinėje taryboje.

28. Metodinės grupės pirmininką, jo pavaduotoją ir sekretorių renka metodinės grupės nariai atviru balsavimu balsų dauguma dvejiems metams.

29. Metodinės grupės pirmininko, jo pavaduotojo, sekretoriaus kadencijų skaičius tam pačiam asmeniui neribojamas.

30. Metodinės grupės pirmininko, jo pavaduotojo, sekretoriaus įgaliojimai prasideda, užbaigus rinkimų procedūrą, ir nutrūksta, pradėjus pirmininko, jo pavaduotojo, sekretoriaus rinkimų procedūrą naujai kadencijai.

31. Metodinės grupės pirmininkas, jo pavaduotojas, sekretorius prieš terminą netenka savo įgaliojimų, kai jie atsistatydina arba kai jie savo elgesiu pažeidžia Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtinto pedagogų etikos kodekso reikalavimus. Nutrūkus metodinės grupės pirmininko, jo pavaduotojo, sekretoriaus įgaliojimams pirma laiko, naują metodinės grupės pirmininką, jo pavaduotoją ar sekretorių renka atitinkamos metodinės grupės nariai bendra tvarka naujai kadencijai.

32. Metodinės grupės pirmininkas organizuoja posėdžius ir apie posėdžio laiką, svarstyti parengtus klausimus narius informuoja ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki posėdžio pradžios. Posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip du trečdaliai narių.

33. Nutarimai priimami metodinės grupės posėdyje dalyvaujančių narių balsų dauguma. Jeigu balsai pasiskirsto po lygiai, lemia pirmininko balsas. Jeigu pirmininkas posėdyje

34. Metodinės grupės pirmininkas vieną kartą per metus pristato savo veiklos rezultatus jį rinkusiems metodinės grupės nariams.

35. Metodinė grupė:

35.1. derina ugdymo srities, dalyko ar toje pačioje klasėje dirbančių mokytojų ugdymo planavimą, ugdymo proceso organizavimą, vertinimą, vadovėlių ir mokymo priemonių pasirinkimą;

35.2. aptaria naujus dokumentus, metodikų naujoves, dalykų integraciją, ugdymo procese mokytojų sukauptą patyrimą;

35.3. tariasi dėl bendrojo ugdymo dalykų planų rengimo principų ir tvarkos, dalykų ir jų modulių pasiūlos;

35.4. nagrinėja ugdymo sėkmingumą, mokinių pasiekimus, pedagogines problemas, dalijasi gerąja patirtimi;

35.5. keičiasi informacija ir bendradarbiauja su kitomis metodinėmis grupėmis;

35.6. analizuoja kvalifikacijos tobulinimo renginių kokybę;

35.7. teikia siūlymus metodinei tarybai dėl ugdymo turinio formavimo ir ugdymo organizavimo gerinimo.

Dorinio ugdymo, muzikos, dailės, kūno kultūros, šokio, technologijų mokytojų metodinė grupė „Harmonija“

Marina Motiejauskienė – dailės mokytoja ekspertė, metodinės grupės pirmininkė.

Nariai:

 • Liudmila Akulovič – tikybos mokytoja metodininkė;
 • Žana Bespalova – neformaliojo ugdymo mokytoja;
 • Jekaterina Cibakina – etikos vyresn. mokytoja;
 • Natalija Jančenka – fizinio ugdymo mokytoja metodininkė;
 • Antanas Jazdauskas – neformaliojo ugdymo mokytojas metodininkas;
 • Jelena Kozlovskaja – muzikos mokytoja metodininkė;
 • Zhanna Kryzhanovska – fizinio ugdymo mokytoja;
 • Irina Mirošnikova – šokio mokytoja metodininkė;
 • Svitlana Palecke – fizinio ugdymo mokytoja;
 • Elena Poletajeva – muzikos mokytoja metodininkė;
 • Tamara Zabolotnaja – dailės mokytoja.

Gamtos ir socialinių mokslų mokytojų metodinė grupė

Jelena Filipova – geografijos mokytoja metodininkė, metodinės grupės pirmininkė.

Nariai:

 • Marina Andriušenkova – fizikos, žmogaus saugos mokytoja;
 • Aleksandra Kormilicina – biologijos, chemijos mokytoja;
 • Valentina Liašenko – istorijos mokytoja metodininkė;
 • Olga Lukauskienė – chemijos mokytoja metodininkė
 • Marina Motiejauskienė – istorijos mokytoja metodininkė;
 • Alla Troian – gamtos ir žmogaus mokytoja.

Gimtosios (rusų) kalbos mokytojų metodinė grupė

Svetlana Kostiuk – rusų kalbos mokytoja ekspertė, socialinių mokslų daktarė, metodinės grupės pirmininkė.

Nariai:

 • Tatjana M. – rusų kalbos mokytoja metodininkė;
 • Larisa Nečepurenko – rusų kalbos mokytoja metodininkė;
 • Tamara Šuklina – rusų kalbos mokytoja metodininkė.

Lietuvių kalbos mokytojų metodinė grupė

Daiva Nutautienė – lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja, lietuvių kalbos mokytojų metodinės grupės pirmininkė.

Nariai:

 • Daina Bžeskienė – lietuvių kalbos mokytoja;
 • Asta Gilvonauskienė – lietuvių kalbos ir literatūros vyresnioji mokytoja;
 • Aušrinė Smolenskė – lietuvių kalbos mokytoja;
 • Galina Stonkienė – lietuvių kalbos mokytoja metodininkė;
 • Dalė Strėlienė – lietuvių kalbos mokytoja metodininkė.

Tiksliųjų mokslų mokytojų metodinė grupė

Larisa Galkina – informacinių technologijų mokytoja metodininkė, metodinės grupės pirmininkė.

Nariai:

 • Marina Andriušenkova – fizikos mokytoja;
 • Natalja Bovina – matematikos mokytoja metodininkė;
 • Yanina Gailienė – matematikos mokytoja;
 • Marina Morozova – matematikos mokytoja metodininkė.

Užsienio (anglų, vokiečių) kalbos mokytojų metodinė grupė

Olga Športun – anglų kalbos vyresnioji mokytoja, užsienio (anglų) kalbos mokytojų metodinės grupės pirmininkė.

Nariai:

 • Kateryna Danishevska – anglų kalbos mokytoja;
 • Liubov Kuntyš – anglų kalbos mokytoja metodininkė;
 • Agnė Nagreckienė – anglų kalbos mokytoja metodininkė;
 • Nataliya Polosuchina – anglų kalbos mokytoja metodininkė;
 • Liudmila Vlasenko – anglų, vokiečių kalbų mokytoja metodininkė.

Pradinio ugdymo mokytojų metodinė grupė

Irina Patiuka – pradinio ugdymo mokytoja metodininkė, pradinio ugdymo metodinės grupės pirmininkė

Nariai:

 • Liubov Danilova – pradinio ugdymo mokytoja metodininkė;
 • Galina Deriuga – pradinio ugdymo mokytoja metodininkė;
 • Larisa Ignatjeva – pradinio ugdymo mokytoja metodininkė;
 • Larisa Kovaliova – pradinio ugdymo mokytoja metodininkė;
 • Vida Kucenkienė – pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja;
 • Svetlana Kuznecova – pradinio ugdymo mokytoja metodininkė;
 • Natalia Labekina – pradinio ugdymo mokytoja metodininkė;
 • Eglė Laumenienė – lietuvių kalbos mokytoja metodininkė;
 • Valentyna Lysenko – pradinio ugdymo mokytoja;
 • Jelena Orlova – pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja;
 • Rita Potapenkienė – lietuvių kalbos mokytoja metodininkė;
 • Miranda Prakapienė – lietuvių kalbos mokytoja metodininkė;
 • Tatjana Reiman – pradinio ugdymo mokytoja metodininkė;
 • Galina Rudenko – pradinio ugdymo mokytoja metodininkė;
 • Vaida Sabaliauskienė – pradinio ugdymo mokytoja metodininkė;
 • Natalja Skrieliuvienė – pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja;
 • Yuliia Tsaruk – pradinio ugdymo mokytoja;
 • Ina Udalova – pradinio ugdymo mokytoja metodininkė;
 • Olena Zelenko – pradinio ugdymo mokytoja;

Klasių vadovų metodinė grupė

Natalija Bovina, 8a klasės vadovė, klasių vadovų metodinės grupės pirmininkė.

Nariai (klasių vadovai):

 • 5a – Jelena Poletajeva;
 • 5b – Natalija Jančenka;
 • 5c – Larisa Nečepurenko;
 • 5d – Kateryna Danishevska;
 • 6a – Tatjana Mikelevič;
 • 6b – Larisa Galkina;
 • 6c – Jekaterina Cibakina;
 • 6d – Olha Biliavtseva;
 • 7a – Liubov Kuntyš;
 • 7b – Svetlana Kostiuk;
 • 7c – Svitlana Palecke;
 • 8a – Natalja Bovina;
 • 8b – Tamara Šuklina;
 • 8c – Tamara Zabolotnaja;
 • 8d – Alla Troian.
Skip to content