Metodinės grupės

Funkcijos:

26. Progimnazijos valdyme dalyvauja Progimnazijos metodinė taryba ir metodinės grupės, kurios sprendžia pedagogų kvalifikacijos ir praktinės veiklos tobulinimo klausimus.

27. Metodinės grupės vienija mokytojus pagal ugdymo sritis ir mokomuosius dalykus. Susitarimai dėl metodinių grupių formavimo priimami metodinėje taryboje.

28. Metodinės grupės pirmininką, jo pavaduotoją ir sekretorių renka metodinės grupės nariai atviru balsavimu balsų dauguma dvejiems metams.

29. Metodinės grupės pirmininko, jo pavaduotojo, sekretoriaus kadencijų skaičius tam pačiam asmeniui neribojamas.

30. Metodinės grupės pirmininko, jo pavaduotojo, sekretoriaus įgaliojimai prasideda, užbaigus rinkimų procedūrą, ir nutrūksta, pradėjus pirmininko, jo pavaduotojo, sekretoriaus rinkimų procedūrą naujai kadencijai.

31. Metodinės grupės pirmininkas, jo pavaduotojas, sekretorius prieš terminą netenka savo įgaliojimų, kai jie atsistatydina arba kai jie savo elgesiu pažeidžia Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtinto pedagogų etikos kodekso reikalavimus. Nutrūkus metodinės grupės pirmininko, jo pavaduotojo, sekretoriaus įgaliojimams pirma laiko, naują metodinės grupės pirmininką, jo pavaduotoją ar sekretorių renka atitinkamos metodinės grupės nariai bendra tvarka naujai kadencijai.

32. Metodinės grupės pirmininkas organizuoja posėdžius ir apie posėdžio laiką, svarstyti parengtus klausimus narius informuoja ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki posėdžio pradžios. Posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip du trečdaliai narių.

33. Nutarimai priimami metodinės grupės posėdyje dalyvaujančių narių balsų dauguma. Jeigu balsai pasiskirsto po lygiai, lemia pirmininko balsas. Jeigu pirmininkas posėdyje

34. Metodinės grupės pirmininkas vieną kartą per metus pristato savo veiklos rezultatus jį rinkusiems metodinės grupės nariams.

35. Metodinė grupė:

35.1. derina ugdymo srities, dalyko ar toje pačioje klasėje dirbančių mokytojų ugdymo planavimą, ugdymo proceso organizavimą, vertinimą, vadovėlių ir mokymo priemonių pasirinkimą;

35.2. aptaria naujus dokumentus, metodikų naujoves, dalykų integraciją, ugdymo procese mokytojų sukauptą patyrimą;

35.3. tariasi dėl bendrojo ugdymo dalykų planų rengimo principų ir tvarkos, dalykų ir jų modulių pasiūlos;

35.4. nagrinėja ugdymo sėkmingumą, mokinių pasiekimus, pedagogines problemas, dalijasi gerąja patirtimi;

35.5. keičiasi informacija ir bendradarbiauja su kitomis metodinėmis grupėmis;

35.6. analizuoja kvalifikacijos tobulinimo renginių kokybę;

35.7. teikia siūlymus metodinei tarybai dėl ugdymo turinio formavimo ir ugdymo organizavimo gerinimo.

Dorinio ugdymo, muzikos, dailės, kūno kultūros, šokio, technologijų mokytojų metodinė grupė „Harmonija“

Marina Motiejauskienė – dailės mokytoja ekspertė, metodinės grupės pirmininkė.

Nariai:

 • Tamara Zabolotnaja – dailės mokytoja;
 • Elena Poletajeva – muzikos mokytoja metodininkė;
 • Irina Mirošnikova – šokio vyresn. mokytoja;
 • Natalija Jančenka – kūno kultūros mokytoja metodininkė;
 • Jekaterina Cibakina – etikos vyresn. mokytoja;
 • Liudmila Akulovič – tikybos mokytoja metodininkė;
 • Žana Bespalova – neformaliojo ugdymo mokytoja;
 • Jelena Kozlovskaja – muzikos mokytoja metodininkė;
 • Antanas Jazdauskas – neformaliojo ugdymo mokytojas metodininkas;
 • Natalja Solovėj – psichologė;
 • Liudmila Ivanova – socialinė pedagogė.

Gamtos ir socialinių mokslų mokytojų metodinė grupė

Jelena Filipova – geografijos mokytoja metodininkė, metodinės grupės pirmininkė.

Nariai:

 • Tatjana Mančinskaja – biologijos vyresn. mokytoja;
 • Marina Andriušenkova – fizikos mokytoja;
 • Valentina Liašenko – istorijos mokytoja metodininkė;
 • Marina Motiejauskienė – istorijos mokytoja metodininkė;
 • Olga Lukauskienė – chemijos mokytoja metodininkė.

Gimtosios (rusų) kalbos mokytojų metodinė grupė

vetlana Kostiuk – rusų kalbos mokytoja ekspertė, socialinių mokslų daktarė, metodinės grupės pirmininkė.

Nariai:

 • Tatjana Kliukina – rusų kalbos mokytoja metodininkė;
 • Tamara Šuklina – rusų kalbos mokytoja metodininkė.

Lietuvių kalbos mokytojų metodinė grupė

Daina Bžeskienė – lietuvių kalbos mokytoja, lietuvių kalbos mokytojų metodinės grupės pirmininkė.

Nariai:

 • Galina Stonkienė – lietuvių kalbos mokytoja metodininkė;
 • Dalė Strėlienė – lietuvių kalbos mokytoja metodininkė;
 • Daiva Nutatutienė – lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja;
 • Nijolė Bytautienė – lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja.

Tiksliųjų mokslų mokytojų metodinė grupė

Larisa Galkina – informacinių technologijų mokytoja metodininkė, metodinės grupės pirmininkė.

Nariai:

 • Marina Morozova – matematikos mokytoja metodininkė;
 • Natalja Bovina – matematikos mokytoja metodininkė.

Užsienio (anglų, vokiečių) kalbos mokytojų metodinė grupė

Agnė Nagreckienė – anglų kalbos mokytoja metodininkė, užsienio (anglų) kalbos mokytojų metodinės grupės pirmininkė.

Nariai:

 • Tatjana Slabenkienė – anglų kalbos mokyta ekspertė;
 • Liudmila Vlasenko – anglų, vokiečių kalbų mokytoja metodininkė;
 • Liubov Kuntyš – anglų kalbos mokytoja metodininkė;
 • Nataliya Polosuchina – vyresn. anglų kalbos mokytoja;
 • Olga Športun – anglų kalbos mokytoja.

Pradinio ugdymo mokytojų metodinė grupė

Larisa Kovaliova – pradinio ugdymo mokytoja metodininkė, pradinio ugdymo metodinės grupės pirmininkė

Nariai:

 • Liubov Danilova – pradinio ugdymo mokytoja metodininkė;
 • Galina Deriuga – pradinio ugdymo mokytoja metodininkė;
 • Natalia Labekina – pradinio ugdymo mokytoja metodininkė;
 • Larisa Ignatjeva- pradinio ugdymo mokytoja metodininkė;
 • Svetlana Kuznecova – pradinio ugdymo mokytoja metodininkė;
 • Irina Patiuka – pradinio ugdymo mokytoja metodininkė;
 • Tatjana Reiman – pradinio ugdymo mokytoja metodininkė;
 • Galina Rudenko – pradinio ugdymo mokytoja metodininkė
 • Natalja Skrieliuvienė – pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja;
 • Miranda Prakapienė – pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja;
 • Vaida Sabaliauskienė – pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja;
 • Eglė Laumenienė – lietuvių kalbos mokytoja metodininkė;
 • Rita Potapenkienė – lietuvių kalbos mokytoja metodininkė;
 • Ina Udalova – pradinio ugdymo mokytoja;
 • Virginija Montvilaitė – logopedė metodininkė;
 • Anna Iliantseva – pradinio ugdymo mokytoja;
 • Jelena Orlova – vyresnioji specialioji pedagogė.

Klasių vadovų metodinė grupė

Natalija Bovina, 8c klasės vadovė, klasių vadovų metodinės grupės pirmininkė.

Nariai (klasių vadovai):

 • 5a – Tatjana Mikelevič;
 • 5b – Larisa Galkina;
 • 5c – Jekaterina Cibakina;
 • 5d – Olha Biliavtseva;
 • 6a – Liubov Kuntyš;
 • 6b – Svetlana Kostiuk;
 • 6c – Svitlana palecke;
 • 7a – Natalja Bovina;
 • 7b – Tamara šuklina;
 • 7c – Tamara Zabolotnaja;
 • 7d – Alla Troian;
 • 8a – Natalija Jančenka;
 • 8b – Jelena Kozlovskaja;
 • 8c – Jelena Poletajeva;
 • 8d – Jelena Poletajeva.