Metodinė taryba

Pirmininkė – Olesia Lukaševičienė, direktoriaus pavaduota ugdymui.

Nariai:

  • Olga Športun – anglų kalbos vyresnioji mokytoja, užsienio (anglų) kalbos metodinės grupės pirmininkė;
  • Irina Patiuka – pradinio ugdymo mokytoja metodininkė, pradinio ugdymo mokytojų metodinės grupės pirmininkė;
  • Svetlana Kostiuk – rusų kalbos mokytoja ekspertė, gimtosios (rusų) kalbos mokytojų metodinės grupės pirmininkė;
  • Larisa Galkina – informacinių technologijų mokytoja metodininkė, tiksliųjų mokslų mokytojų metodinės grupės pirmininkė;
  • Daiva Nutautienė – lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja , lietuvių (valstybinės) kalbos mokytojų metodinės grupės pirmininkė;
  • Marina Motiejauskienė – dailės mokytoja ekspertė, istorijos vyresnioji mokytoja, dorinio ugdymo, muzikos, dailės, kūno kultūros, šokio, technologijų mokytojų metodinės grupės „Harmonija“ pirmininkė;
  • Jelena Filipova – geografijos mokytoja metodininkė, gamtos ir socialinių mokslų mokytojų metodinės grupės pirmininkė;
  • Natalja Bovina – matematikos mokytoja metodininkė, klasių vadovų metodinės grupės pirmininkė.

Funkcijos:

26. Progimnazijos valdyme dalyvauja Progimnazijos metodinė taryba ir metodinės grupės, kurios sprendžia pedagogų kvalifikacijos ir praktinės veiklos tobulinimo klausimus.

[…]

36. Metodinę tarybą sudaro metodinių grupių pirmininkai ir metodinės tarybos pirmininkas, išrinktas atviru balsavimu mokytojų tarybos posėdyje balsų dauguma.

37. Metodinės tarybos nario kadencija – dveji metai. Kadencijų skaičius tam pačiam asmeniui neribojamas. Metodinės tarybos nario įgaliojimai prasideda, kai į pirmąjį posėdį susirenka išrinkti metodinės tarybos nariai, ir baigiasi, kai į pirmąjį posėdį susirenka naujai kadencijai išrinkti metodinės tarybos nariai.

38. Metodinės tarybos narys prieš terminą netenka savo įgaliojimų, kai jis atsistatydina arba kai jis savo elgesiu pažeidžia Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtinto pedagogų etikos kodekso reikalavimus. Nutrūkus metodinės tarybos nario įgaliojimams pirma laiko, naujas metodinės tarybos narys renkamas bendra tvarka metodinės tarybos esamos kadencijos likusiam laikotarpiui.

39. Metodinės tarybos nariai pirmajame posėdyje atviru balsavimu balsų dauguma renka metodinės tarybos pirmininko pavaduotoją ir sekretorių.

40. Metodinės tarybos posėdžius šaukia metodinės tarybos pirmininkas. Apie posėdžio laiką ir svarstyti parengtus klausimus pirmininkas informuoja narius ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki posėdžio pradžios. Posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip du trečdaliai narių.

41. Nutarimai priimami metodinės tarybos posėdyje dalyvaujančių narių balsų dauguma. Jeigu balsai pasiskirsto po lygiai, lemia pirmininko balsas. Jeigu pirmininkas posėdyje nedalyvauja, o balsai pasiskirsto po lygiai, laikoma, kad nutarimas nepriimtas. Nutarimai yra teisėti, jei neprieštarauja teisės aktams. Norminio pobūdžio nutarimai gali būti įforminami Progimnazijos direktoriaus įsakymu.

42. Metodinės tarybos nariai vieną kartą per metus pristato savo veiklos rezultatus mokytojų tarybos nariams.

43. Metodinė taryba:

43.1. koordinuoja metodinių grupių veiklą, siekdama ugdymo dermės, tęstinumo ir kokybės užtikrinimo;

43.2. nustato pedagogų metodinės veiklos prioritetus;

43.3. dalyvauja ir teikia siūlymus mokytojų tarybai, planuojant ugdymo turinį, ugdymo proceso aprūpinimą ir inovacijų diegimą;

43.4. analizuoja mokytojų ir švietimo pagalbos specialistų kvalifikacijos tobulinimo rezultatus ir poreikius;

43.5. vertina pedagogų metodinius darbus ir praktinę veiklą;

43.6. inicijuoja mokytojų ir švietimo pagalbos specialistų bendradarbiavimą ir pedagoginės patirties sklaidą;

43.7. nagrinėja ugdymo sėkmingumą, pedagogines problemas ir kitus su pedagogų metodine veikla susijusius klausimus.

Skip to content