Progimnazijos taryba

Progimnazijos tarybos pirmininkas – Marina Motiejauskienė, dailės ir istorijos mokytoja.

Nariai:

  • Natalija Solovėj, psichologė;
  • Jekaterina Cibakina, dorinio ugdymo (etikos) mokytoja;
  • Irina M., tėvų atstovė;
  • Oleksandr H., tėvų atstovė;
  • Mariia K., tėvų atstovė;
  • Sofiia U., mokinių atstovas;
  • Artemij D., mokinių atstovas;
  • Jesenija T., mokinių atstovė.

Funkcijos:

46. Progimnazijos taryba (toliau – Taryba) yra aukščiausia Progimnazijos savivaldos institucija, renkama dvejiems metams. Taryba telkia Progimnazijos pedagogus, mokinius, tėvus (globėjus, rūpintojus) demokratiniam Progimnazijos valdymui, padeda spręsti Progimnazijai aktualius klausimus, atstovauti Progimnazijos direktoriui teisėtiems Progimnazijos interesams.

47. Tarybą sudaro 9 nariai, išrinkti atviru balsavimu savivaldos institucijų posėdžiuose balsų dauguma: tris pedagogus deleguoja mokytojų taryba, tris mokinius – mokinių taryba, tris tėvus (globėjus, rūpintojus) – tėvų taryba. Tarybos nario kadencijų skaičius tam pačiam asmeniui neribojamas.

48. Tarybos nariu gali būti asmuo, turintis žinių ir gebėjimų, padedančių siekti Progimnazijos strateginių tikslų ir įgyvendinti Progimnazijos misiją.

49. Tarybos nariu negali būti Progimnazijos direktorius, valstybės politikai, politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojai.

50. Tarybos nario įgaliojimai prasideda, kai į pirmąjį posėdį susirenka išrinkti Tarybos nariai, ir baigiasi, kai į pirmąjį posėdį susirenka naujai kadencijai išrinkti Tarybos nariai.

51. Tarybos narys prieš terminą netenka savo įgaliojimų, kai jis atsistatydina. Nutrūkus Tarybos nario įgaliojimams pirma laiko, naują Tarybos narį deleguoja atitinkama Progimnazijos savivaldos institucija bendra tvarka Tarybos esamos kadencijos likusiam laikotarpiui.

52. Tarybos pirmininkas, jo pavaduotojas ir sekretorius renkami atviru balsavimu balsų dauguma pirmajame Tarybos posėdyje.

53. Posėdžius šaukia Tarybos pirmininkas. Apie posėdžio laiką ir svarstyti parengtus klausimus pirmininkas informuoja narius ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki posėdžio pradžios. Posėdžiai kviečiami ne rečiau kaip du kartus per metus. Tarybos posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip du trečdaliai narių. Į posėdžius gali būti kviečiamas vietos bendruomenę atstovaujantis seniūnaitis ar kitas vietos bendruomenės deleguotas atstovas, susietas bendrais gyvenimo poreikiais ir interesais su Progimnazijos bendruomene. Posėdžiuose gali dalyvauti kitų Progimnazijos savivaldos institucijų atstovai, rėmėjai, socialiniai partneriai ir kiti kviestiniai asmenys.

54. Nutarimai priimami Tarybos posėdyje dalyvaujančių narių balsų dauguma. Jeigu balsai pasiskirsto po lygiai, lemia pirmininko balsas. Jeigu pirmininkas posėdyje nedalyvauja, o balsai pasiskirsto po lygiai, laikoma, kad nutarimas nepriimtas. Nutarimai yra teisėti, jei neprieštarauja teisės aktams. Norminio pobūdžio nutarimai gali būti įforminami Progimnazijos direktoriaus įsakymu.

55. Tarybos nariai vieną kartą per metus pristato savo veiklos rezultatus juos rinkusiems Progimnazijos bendruomenės nariams.

56. Taryba:

56.1. atlieka visuomeninę Progimnazijos valdymo priežiūrą, priima sprendimus ir daro įtaką Progimnazijos direktoriaus priimamiems sprendimams;

56.2. teikia siūlymus dėl Progimnazijos strateginių tikslų, uždavinių ir jų įgyvendinimo priemonių;

56.3. pritaria Progimnazijos strateginiam, metiniam veiklos, mokslo metų ugdymo planams, kitiems Progimnazijos darbo ir vidaus tvarką reglamentuojantiems dokumentams, teikiamiems Progimnazijos direktoriaus;

56.4. teikia siūlymus Progimnazijos direktoriui dėl Nuostatų pakeitimo, Progimnazijos struktūros tobulinimo;

56.5. dalyvauja renkantis Progimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo sritis, atlikimo metodiką, analizuoja įsivertinimo rezultatus ir priima sprendimus dėl Progimnazijos veiklos tobulinimo;

56.6. vertina kiekvienais metais Progimnazijos direktoriaus metų veiklos ataskaitą ir teikia savo sprendimą dėl ataskaitos teisės aktų nustatyta tvarka;

56.7. teikia siūlymus Progimnazijos direktoriui dėl saugių ugdymo(si) ir darbo sąlygų sudarymo, materialinio Progimnazijos aprūpinimo ir lėšų panaudojimo;

56.8. svarsto Progimnazijos bendruomenės narių ar juos atstovaujančių savivaldos institucijų iniciatyvas ir teikia siūlymus Progimnazijos direktoriui;

56.9. deleguoja atstovus į darbo grupes ir komisijas teisės aktų nustatyta tvarka;

56.10. priima nutarimus kitais teisės aktų nustatytais ar Progimnazijos direktoriaus, jo pavaduotojų teikiamais klausimais.

Skip to content