Korupcijos prevencija

Atnaujinta: 2023-10-23

Korupcijos prevencijos ir kontrolės komisija

 • Pirmininkė – Olesia Lukaševičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.
 • Narė – Jelena Vasilkovskaja, karjeros specialistė;
 • Narė – Jekaterina Cibakina, etikos mokytoja;
 • Narė – Liubov Kuntyš – anglų kalbos mokytoja
 • Natalija Jančenka – fizinio ugdymo mokytoja.

Dokumentai

Praneškite apie korupciją

Čia Jūs galite pateikti informaciją apie rengiamus, daromus ar padarytus teisės pažeidimus Klaipėdos „Santarvės“ progimnazijoje. Vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu informaciją apie pažeidimą turi teisę pateikti bet kuris asmuokurį su Įstaiga sieja ar siejo darbo santykiai arba sutartiniai santykiai (konsultavimo, rangos, stažuotės, praktikos, savanorystės ir pan.).

Jūsų informacija bus išnagrinėta ir priimti su tyrimo atlikimu susiję sprendimai. Jūsų suteiktos informacijos konfidencialumas užtikrinamas Klaipėdos „Santarvės“ progimnazijos vidinių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų įdiegimo ir jų funkcionavimo užtikrinimo tvarkos aprašu (2023-09-26 patvirtintu direktoriaus įsakymu Nr. V1-91).

Užpildykite nustatytos formos pranešimą apie pažeidimą arba apie pažeidimą praneškite laisvos formos pranešimu, kuriame turi būti nurodyta:

 • kas, kada, kokiu būdu ir kokį pažeidimą padarė, daro ar rengiasi padaryti ir pan.;
 • sužinojimo apie pažeidimą data ir aplinkybės;
 • vardas, pavardė, asmens kodas, darbovietė kiti kontaktiniai duomenys;
 • jei įmanoma, pateikite bet kokius turimus dokumentus, duomenis ar informaciją, atskleidžiančią galimo pažeidimo požymius.

ASMUO TEIKTI INFORMACIJĄ APIE PAŽEIDIMĄ GALI ŠIAIS BŪDAIS:

 • Raštu kreiptis į Klaipėdos „Santarvės” progimnazijos direktorių arba Korupcijos prevencijos ir kontrolės darbo grupės (toliau – KPK) pirmininką.
 • Pasirašytą pranešimą apie pažeidimą Elektroniniu paštu  santarves.prevencija@gmail.com pranešti progimnazijos KPK pirmininkui.
 • Naudojantis elektroniniu dienynu informuoti progimnazijos KPK pirmininką.
 • Užklijuotame voke turimą informaciją pateikti „Korupcijos prevencijos“ dėžutėje.
 • Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba (STT): visą parą veikiančiu „karštosios linijos“ telefonu Vilniuje (8 5) 266 3333, el. paštu: pranesk@stt.lt, faksu (8 5) 266 3307 arba paliekant pranešimą STT interneto svetainėje STT karštoji linija.
 • Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerija (SAM): nemokamo informavimo telefonu 8 800 66 004 arba el. paštu korupcija@sam.lt.

Susipažinti kaip nagrinėjamas pranešimas galite pranešimo nagrinėjimo schemoje.

Siekiant veiksmingai įgyvendinti Įstatymo nuostatas, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 14 d. nutarimu Nr. 1133 „Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo“ yra patvirtinti:

 • Atlyginimo pranešėjams už vertingą informaciją tvarkos aprašas;
 • Kompensavimo pranešėjams už patiriamą neigiamą poveikį ar galimus padarinius dėl pateikto pranešimo tvarkos aprašas;
 • Vidinių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų įdiegimo ir jų funkcionavimo užtikrinimo tvarkos aprašas.

Klaipėdos „Santarvės“ progimnazija administruoja vidinį apie pažeidimus teikimo kanalą, nagrinėja juo gautą informaciją apie pažeidimus, užtikrina asmens, pateikusio informaciją apie pažeidimus, konfidencialumą.

Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymas (toliau – Įstatymas) – įtvirtina asmenų, pateikusių informaciją apie pažeidimą įstaigoje, su kuria juos sieja ar siejo tarnybos ar darbo santykiai arba sutartiniai santykiai, apsaugos mechanizmą. Įstatymas nustato apie pažeidimus įstaigose pranešusių asmenų teises ir pareigas, jų teisinės apsaugos pagrindus ir formas, taip pat šių asmenų apsaugos, skatinimo ir pagalbos jiems priemones, siekiant sudaryti tinkamas galimybes pranešti apie teisės pažeidimus, keliančius grėsmę viešajam interesui arba jį pažeidžiančius, užtikrinti tokių pažeidimų prevenciją ir atskleidimą.

Susipažinkite su teisės aktais, reglamentuojančiais pranešėjų apsaugą ir vidinio apie pažeidimus teikimo kanalo sukūrimą:

INFORMACIJA APIE PAŽEIDIMUS TEIKIAMA DĖL:

 • Pavojaus visuomenės saugumui ar sveikatai, asmens gyvybei ar sveikatai;
 • Pavojaus aplinkai;
 • Kliudymo arba neteisėto poveikio teisėsaugos institucijų atliekamiems tyrimams ar teismams vykdant teisingumą;
 • Neteisėtos veiklos finansavimo;
 • Neteisėto ar neskaidraus viešųjų lėšų ar turto naudojimo;
 • Neteisėtu būdu įgyto turto;
 • Padaryto pažeidimo padarinių slėpimo, trukdymo nustatyti padarinių mastą;
 • Kitų pažeidimų.

 Asmeniui, pateikusiam informaciją apie pažeidimą, bus taikomas konfidencialumas.

Reikalavimas užtikrinti konfidencialumą netaikomas, kai:

 • to raštu prašo asmuo, pateikiantis arba pateikęs informaciją apie pažeidimą;
 • asmuo pateikia žinomai melagingą informaciją.

Informacija apie gautus korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos pranešimus:

 • 2021 m. – negautas nei vienas pranešimas;
 • 2022 m. – negautas nei vienas pranešimas

Daugiau informacijos antikorupcine tema

Mokymai

Skaitykite, sužinokite ir atlikite testus! Baigę kiekvienus mokymus gausite patvirtinantį sertifikatą!

Skip to content