Specialusis pedagogas

Specialioji pedagogė – Oksana Dobrynia

Funkcijos:

  • Atlieka pradinį pedagoginį mokinio žinių, mokėjimų ir įgūdžių įvertinimą;
  • Parengia vertinimo išvadą, rekomenduoja ugdymo programą;
  • Organizuoja individualias, grupines, grupines specialiąsias pratybas, kurių metu specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams padeda įsisavinti ugdymosi turinį ir lavina jų sutrikusias funkcijas, atsižvelgdama į kiekvieno mokinio gebėjimus, ugdymosi galimybes, mokymosi ypatumus;
  • Konsultuoja mokytojus, kaip dirbti pagal mokomųjų dalykų Bendrąsias programas, taikant atskirus mokymo būdus ir metodus, pritaikytas ir individualizuotas Bendrąsias programas;
  • Teikia individualias konsultacijas tėvams;
  • Dalyvauja mokyklos vaiko gerovės komisijos veikloje;
  • Bendradarbiauja su pedagogine psichologine tarnyba;
  • Kaupia duomenis apie specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius mokinius ugdymo įstaigoje, rengia savo veiklos ataskaitas;
  • Taiko savo darbe specialiosios pedagogikos naujoves.
Skip to content