Mokinių komitetai klasėse

Funkcijos:

66. Progimnazijoje veikia mokinių savivaldos institucijos – mokinių komitetai klasėse ir mokinių taryba.

67. Mokinių komitetą sudaro seniūnas, jo pavaduotojas ir 1–3 nariai, išrinkti atviru balsavimu balsų dauguma klasės mokinių susirinkime vieniems metams.

68. Mokinių komiteto nario kadencijų skaičius tam pačiam asmeniui neribojamas. Mokinių komiteto nario įgaliojimai prasideda, kai į pirmąjį posėdį susirenka išrinkti mokinių komiteto nariai, ir baigiasi, kai į pirmąjį posėdį susirenka naujai kadencijai išrinkti mokinių komiteto nariai.

69. Mokinių komiteto narys prieš terminą netenka savo įgaliojimų, kai jis atsistatydina arba kai jis savo elgesiu pažeidžia Progimnazijoje nustatytas mokinių elgesio taisykles. Nutrūkus mokinių komiteto nario įgaliojimams pirma laiko, naują narį bendra tvarka renka klasės mokinių susirinkimas mokinių komiteto esamos kadencijos likusiam laikotarpiui.

70. Posėdžius šaukia seniūnas, kuris apie posėdžio laiką ir svarstyti parengtus klausimus informuoja narius ne vėliau kaip prieš 3 dienas iki posėdžio pradžios. Posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip du trečdaliai mokinių komiteto narių. Nutarimai priimami mokinių komiteto posėdyje dalyvaujančių narių balsų dauguma. Jeigu balsai pasiskirsto po lygiai, lemia seniūno balsas. Jeigu seniūnas posėdyje nedalyvauja, o balsai pasiskirsto po lygiai, laikoma, kad nutarimas nepriimtas. Nutarimai yra teisėti, jei neprieštarauja teisės aktams.

71. Mokinių komiteto nariai vieną kartą per metus pristato savo veiklos rezultatus juos rinkusiam klasės mokinių susirinkimui.

72. Mokinių komitetas:

72.1. planuoja ir organizuoja klasės mokinių nepamokinę veiklą;

72.2. rūpinasi drausmės ir tvarkos palaikymu klasėje, mokinių lankomumu;

72.3. svarsto kitus klasės vadovo teikiamus klausimus.

Skip to content