Konkursas į projekto „Tūkstantmečio mokyklų II“ programos Klaipėdos „Santarvės“ progimnazijoje Kultūros ir įtraukiojo ugdymo sričių koordinatoriaus pareigas (0,5 et.)

Skelbiama atranka Projekto „Tūkstantmečio mokyklų II“ programos Kultūros ir įtraukiojo ugdymo sričių koordinatoriaus pareigoms eiti. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas 0,48. Pareiginė alga (neatskaičius mokesčių) – 850 Eur.

Asmenys, norintys dalyvauti konkurse, iki 2024-04-23 d. Klaipėdos „Santarvės“ progimnazijai el. paštu tatjana.slabenkiene@santarvesmokykla.lt privalo pateikti:

  1. Prašymą leisti dalyvauti konkurse.
  2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, išsilavinimą patvirtinančius dokumentus, kitus dokumentus, patvirtinančius pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams.
  3. Gyvenimo aprašymą parengtą Europass CV formatu lietuvių kalba.
  4. Užpildytą pretendento anketą (Konkursų valstybės ir savivaldybių įmonėse, iš valstybės, savivaldybių ir valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetų bei iš kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų finansuojamose valstybės ir savivaldybių įstaigose ir viešosiose įstaigose, kurių savininkė yra valstybė ar savivaldybė, organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo, patvirtinto 2017 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 496 1 priedas) (Pridedama – Pretendento anketa).
  5. Atitikties nepriekaištingos reputacijos reikalavimams deklaraciją (forma patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. gruodžio 12 d. nutarimu Nr. 1295 „Dėl Lietuvos Respublikos vyriausybės 2018 m. lapkričio 28 d. nutarimo Nr. 1176 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo“) (Pridedama – Deklaracija).
  6. Profesinę patirtį pagrindžiantį dokumentą.
  7. Dokumentų, liudijančių kitų kvalifikacinių reikalavimų atitikimą, kopijas (jeigu tokius dokumentus turi).

Pagrindinės darbo funkcijos:

Projekto Kultūros ir įtraukiojo ugdymo sričių koordinatorius inicijuoja ir koordinuoja tinklaveiką, naujo srities turinio kūrimą; plėtoja, planuoja ir organizuoja srities kompetencijų stiprinimo veiklas; teikia pagalbą Projekte dalyvaujančioms mokykloms įgyvendinant srities veiklas bei konsultuoja mokyklų bendruomenes koordinuojamų sričių klausimais; teikia reikalingas ataskaitas ir informaciją mokyklų bendruomenėms bei Projekto vadovui.

Pareigybės aprašymas. (Pridedama – Kultūros ir įtraukiojo ugdymo sričių veiklų koordinatoriaus pareigybė aprašymas).

Dokumentai teikiami tik el. paštu

Dokumentai priimami iki 2024-04-23

Terminuota darbo sutartis projekto įgyvendinimo laikotarpiui.

Pretendentų atrankos būdas – pokalbis žodžiu.

Kontaktai išsamesnei informacijai:

Skip to content